KUL Logo

Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z najnowszymi wymogami
 • zdobycie wiedzy o systemie kontroli wewnętrznej w jednostkach administracji publicznej oraz przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego
 • możliwość zdobycia uprawnień audytora – zgodnie z art. 286 ust. 1 lit. d ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240: „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada (…) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL jest jednostką uprawnioną do prowadzenia w/w studiów, których ukończenie oraz spełnienie innych wymagań upoważnia do wykonywania pracy w charakterze audytora wewnętrznego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy planują w przyszłości zajmować się sprawami z zakresu audytu wewnętrznego
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych i jednostek podległych, które są zobowiązane do zatrudniania audytorów wewnętrznych i przeprowadzania audytu
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Prawo urzędnicze
 • Zamówienia publiczne
 • Rodzaje  i standardy kontroli
 • Budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość budżetowa
 • Finanse publiczne
 • Audyt sektora publicznego, audyt sprawozdań finansowych, audyt systemów finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Nadzór i kontrola w administracji
 • Audyt wewnętrzny
 • Etyczne aspekty pracy audytora
 • Kontrola zarządcza
 • Audyt systemów informatycznych

ĆWICZENIA:

 • Zamówienia publiczne
 • Podstawowe zasady rachunkowości sektora finansów publicznych
 • Statystyka w audycie
 • Zasady przeprowadzania audytu, metody i techniki audytu
 • Postępowanie administracyjne
 • Analizy ekonomiczne
 • Informatyka w audycie wewnętrznym
 • Planowanie w audycie wewnętrznym
 • Raportowanie w audycie wewnętrznym
 • Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i ocena pracownika
 • Controlling kadrowy
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej i korupcji

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii używanej w prawie finansowym, podatkowym, budżetowym oraz w rachunkowości
 • posiadanie podstawowej wiedzy o finansach oraz miejscu finansów w systemie nauk społecznych i powiązanych z innymi dyscyplinami naukowymi
 • znajomość i rozumienie narzędzi i metod rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz zarządzania finansami jednostek administracji publicznej
 • umiejętność stosowania metod i narzędzi rachunkowości zarządczej kalkulacji kosztów, analizy finansowej, zarządzania finansami.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w grupie, aktywne uczestnictwo w organizacjach, instytucjach
 • otwartość na współpracę i budowę relacji
 • umiejętność postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • umiejętność identyfikowania i rozstrzygania moralnych dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność prowadzenia dyskusji na temat proponowanych rozwiązań
 • umiejętność konstruktywnej argumentacji i krytyki
 • umiejętność prezentowania własnego stanowiska.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • praktyczna znajomość programów stosowanych w audycie

Opłata za semestr: 1750 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI