KUL Logo

Asystent rodziny

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

CEL STUDIÓW:

 • poznanie struktury i funkcji systemu pomocy społecznej, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji pomocowych i opiekuńczych
 • zapoznanie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi prawa rodzinnego, systemu zabezpieczenia społecznego i systemu pieczy zastępczej
 • uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania rodziny, jej przemian i możliwych dysfunkcji, w tym zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  znajomość metodyki wykonywania typowych zadań w różnych obszarach działalności pomocowej
 • zdobycie wiedzy na temat zasad i norm etycznych oraz ich uwarunkowań w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny
 • zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu: asystent rodziny.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów takich kierunków jak: socjologia, praca socjalna, psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Przemiany współczesnej rodziny
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Prawo rodzinne i system pieczy zastępczej
 • Instytucje i organizacje systemu pomocy rodzinie
 • Patologie i dysfunkcje życia rodzinnego
 • Psychologia rodziny dysfunkcjonalnej

ĆWICZENIA:

 • Komunikacja interpersonalna w rodzinie
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Elementy ekonomiki i organizacji gospodarstwa domowego

KONWERSATORIA:

 • Metodyka pracy asystenta rodziny
 • Etyka pracy asystenta rodziny
 • Edukacja zdrowotna
 • Praca z rodziną z niepełnosprawnością
 • Praca z rodziną z problemami uzależnienia
 • Praca z rodziną z problemem przemocy domowej

WARSZTATY:

 • Interwencja kryzysowa
 • Indywidualny plan pracy z rodziną
 • Diagnoza potrzeb i problemów rodziny
 • Mediacje w rodzinie
 • Superwizja pracy asystenta rodziny

INNE:

 • Praktyka zawodowa w placówkach prowadzących pracę z rodziną (30 godzin)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność identyfikowania problemów i dysfunkcji rodziny
 • umiejętność opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym i prawnym
 • umiejętność  prowadzenia mediacji w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami i rodzinami wymagającymi pomocy
 • kompetencje do kształtowania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców i zachowań prozdrowotnych w rodzinie
 • umiejętności z zakresu zarządzania budżetem domowym i organizacji gospodarstwa domowego.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność planowania i projektowania działań ukierunkowanych na pomoc rodzinie z dysfunkcjami
 • umiejętność profesjonalnego zachowania się i przestrzegania zasad etyki zawodowej asystenta rodziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność oceny przydatności metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pomocowej
 • umiejętność efektywnej współpracy z instytucjami, organizacjami i specjalistami celem skutecznego pomocy rodzinie
 • umiejętność samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach kryzysowych podopiecznych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność samooceny własnych kompetencji oraz rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z trudnym klientem.

Opłata za semestr: 1600 zł | Ilość semestrów: 2

ZNIŻKA za każdy semestr dla:

Absolwentów i Studentów KUL – 10%

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: preferowane ukończenie przynajmniej studiów I stopnia na kierunkach: socjologia, praca socjalna, psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie. 
ZASADY REKRUTACJI