KUL Logo

Aktualności | studia podyplomowe

12 MILIONÓW DOTACJI NA ROZWÓJ KUL

Miło nam Państwa poinformować, że Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój pozyskało blisko 12 mln zł na rozwój Uniwersytetu, głównie w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników i studentów.

Wniosek projektowy zajął 6 miejsce na liście rankingowej NCBiR.

Projekt pt. Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma na celu wdrożenie, we współpracy z pracodawcami, kompleksowego, prorozwojowego programu podnoszenia kompetencji studentów, pracowników kadry dydaktycznej, administracyjnej i kierowniczej oraz modelu zarządzania kompetencjami w Uczelni, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych.

W ramach projektu zaplanowano, m.in.:

 • nowe programy kształcenia
 • certyfikowane szkolenia, warsztaty, dodatkowe zajęcia praktyczne i wizyty studyjne oraz staże dla studentów
 • zakup programu do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego
 • szkolenia, kursy i zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich
 • szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla kadry kierowniczej i pracowników administracji.

Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2022 r. Łącznie weźmie w nim udział ponad 2200 osób.

O uruchomieniu poszczególnych form wsparcia będziemy informować na bieżąco.

 

DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ

Do dnia 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń dla pracowników i pracodawców.

Więcej informacji o warunkach otrzymania dotacji na kształcenie można znaleźć na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w  Lublinie. 

 

GRANTY na INNOWACJE i INICJATYWY OBYWATELSKIE

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi opcjami pozyskania dotacji na działania innowacyjne i wspierające podejmowanie inicjatyw przez obywateli:

1.GRANTY NA INNOWACJE SPOŁECZNE 

 • nabór wniosków do 5 lutego 2018 r.
 • dotacje w wysokości max 35 tys. zł.
 • wsparcie opracowania, przygotowania i upowszechnienia innowacji

2.KONKURS GRANTOWY FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO

 • nabór wniosków do 2 lutego 2018 r.
 • dotacje w wysokości 10 tys. zł.
 • wsparcie w następujących obszarach: nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami; działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych – organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską, dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (whistleblowers); działania zmierzające do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych; działania zmierzające do budowania porozumienia – mediacje w sprawach publicznych; merytoryczna debata publiczna, oparta na faktach, w której buduje się zaufanie oraz uwzględnia głosy mniejszościowe; prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych; przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym; rozwijanie mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich.

 

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU – perspektywy zawodowe

W najnowszym odcinku programu „Login: NAUKA”, realizowanego przez TVP Lublin o możliwościach zawodowych, jakie psychologom dają nasze studia podyplomowe PSYCHOLOGIA TRANSPORTU opowiadają prowadzący zajęcia:

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL

dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

oraz Pan Marek Marzel.

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału na stronie TVP Lublin.

 

W NOWY ROK Z NOWĄ NAZWĄ

Od 3 stycznia 2018 roku w związku z poszerzaniem naszej działalności o nowe zadania funkcjonujemy pod nową nazwą.

Oddaje ona w lepszy sposób zakres kompetencji i plany rozwoju na najbliższe lata:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM ROZWIJANIA KOMPETENCJI

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z WORD-em

Miło nam poinformować, że w dniu 1 grudnia 2017 podpisaliśmy umowę o współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie.

Celem współpracy jest:

 • stworzenie przestrzeni badawczo-rozwojowej
 • umożliwianie studentom i słuchaczom studiów podyplomowych odbywania praktyk i staży zawodowych
 • wzajemna współpraca na rzecz edukacji młodzieży
 • prowadzenie działalności dydaktycznej
 • wspierania Absolwentów KUL w rozwoju specjalistycznych kompetencji praktycznych (kursy, szkolenia specjalistyczne).

Umowa została podpisana dzięki staraniom Pani dr Doroty Bis, Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych.

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – nabór wniosków do 15.11.2017

Ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawcy z Lublina mogą uzyskać dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji dla swoich pracowników w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. w sektorach priorytetowych: przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
 2. w zawodach deficytowych dla miasta Lublina – listę zawodów, na które jest aktualnie zapotrzebowanie określa  BAROMETR ZAWODÓW – Lublin 2017
 3. dla osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury.

Spełnienie jednego z powyższych warunków oraz jednego z warunków określonych przez Radę Rynku Pracy decyduje o przyznaniu środków.

Więcej informacji o warunkach przystąpienia do programu można znaleźć na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

W powyższe priorytety i zawody deficytowe wpisują się m. in. prowadzone w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II następujące studia podyplomowe:

asystent rodziny
edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika)
informatyka (grupa ogólna i dydaktyczna)
logistyka
praktyczna rachunkowość komputerowa
przygotowanie pedagogiczne
rachunkowość i podatki
psychologia transportu

 

RAZEM ODKRYJMY ŚWIAT PROGRAMOWANIA

Od września 2017 rozpoczęliśmy realizację projektu „Razem odkryjmy świat – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego i puławskiego”.

Celem projektu jest nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie nauczania programowania. Projekt obejmuje szkolenie kaskadowe dla nauczycieli i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek z 24 gmin gmin województwa lubelskiego oraz dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

W ramach projektu pracownicy KUL przeprowadzą szkolenia dla nauczycieli i zapewnią wsparcie mentorskie dla ich dalszych działań dydaktycznych.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018 r. w konsorcjum z Wschodnim Klastrem Innowacji i Fundacją VCC w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

 

Patronat PTPO dla PSYCHOONKOLOGII

Kolejny kierunek studiów podyplomowych objęty patronatem. Tym razem „PSYCHOONKOLOGIA”, kierunek przygotowany przez Pana Doktora Piotra Mamcarza (WNS KUL), został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. 

Studia zostały przygotowane specjalnie dla pracowników placówek medycznych, głównie absolwentów takich kierunków jak: psychologia, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo, praca socjalna, rehabilitacja, teologia, pedagogika, dietetyka.

Z pełnym opisem studiów można zapoznać się na stronie -> PSYCHOONKOLOGIA

 

 

Studia z honorowym patronatem MSWiA

Jubileuszowa 10 edycja studiów podyplomowych w zakresie administracji – rejestracji stanu cywilnego została objęta honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Błaszczaka. 

W czasie dotychczasowych 9 edycji ponad 400 Absolwentów podniosło swoje kompetencje urzędnika stanu cywilnego oraz uzupełniło wiedzę oraz umiejętności sporządzania dokumentów zgodnie z najnowszymi przepisami o aktach RSC.

 

Kreatywne warsztaty i piękne efekty – #LFN2017

Tegoroczna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki jest dla nas wyjątkowa. KUL jest głównym koordynatorem, a nasza agenda zorganizowała kreatywne warsztaty introligatorskie.

Uczestnicy pod okiem Pana Jana Grochockiego, specjalisty w zakresie introligatorstwa artystycznego, edytora i miłośnika książek, przygotowali wyjątkowe notatniki.

Efekty można obejrzeć na naszym fanpage’u -> @Studia Podyplomowe KUL  

 

ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy wszystkich Absolwentów KUL oraz Studentów V roku do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej po niższych cenach.

W zależności od kierunku proponujemy do 10% zniżki na każdy semestr. Oferta dotyczy wybranych kierunków.

Więcej informacji można znaleźć -> TUTAJ

POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE

Ministerstwo Rozwoju wprowadziło nową formę wsparcia finansowego dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje: POŻYCZKA NA KSZTAŁCENIE.

Jest to nieoprocentowana pomoc zwrotna w kwocie do 100 tys. zł. i obejmuje kształcenie wyłącznie na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia osób dorosłych.

Z pożyczki mogą skorzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące na terenie Polski.

Rozpoczęcie naboru wniosków rozpoczęło się 18 września 2017 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie inwestujwrozwoj.pl 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Wraz z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL przygotowujemy nowy kierunek studiów podyplomowych: CYBERBEZPIECZEŃSTWO. Rekrutacja ruszy w nowym roku akademickim 2017/2018.

Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności:

 • rozpoznawania zagrożeń, diagnozowania niebezpieczeństwa w sieci
 • skutecznego zachowywania się w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa w sieci w skali lokalnej, narodowej i globalnej
 • stosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego.

Studia będą skierowane do osób zajmujących się:

 • zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem i kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów przesyłania i przetwarzania informacji o różnych stopniach poufności
 • administrowaniem systemami teleinformatycznymi

lub planujących podjąć pracę w tych zakresach.

 

ZARZĄDZANIE I MONITORING BADAŃ KLINICZNYCH

W roku akademickim 2017/2018 planujemy otworzyć kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych.

Osoby chętne na udział ww studiach podyplomowych zapraszamy do kontaktu z Instytutem Naukowym MED-KONCEPT w Puławach, tel. 533-336-058 lub z Centrum Studiów Podyplomowych KUL – centrumsp@kul.pl 

 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – dofinansowanie 80-100%

Studia podyplomowe z dofinansowaniem nawet do 100%!
Zachęcamy do ubiegania się o środki na dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy Lublina mogą zyskać od 80% do 100% dofinansowania do studiów podyplomowych w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników z sektorów priorytetowych:

 • przetwórstwa przemysłowego
 • transportu i gospodarki magazynowej
 • opieki zdrowotnej
 • pomocy społecznej
 • oraz w zawodach deficytowych dla miasta Lublina – dotyczy to nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów zawodowych, samodzielnych księgowych).

W powyższe priorytety i zawody deficytowe wpisują się m. in. prowadzone w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studia podyplomowe w następujących kierunkach:

Więcej informacji można znaleźć na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie