KUL Logo

(PL)  

(PL) Filologia angielska

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego – absolwenci ze specjalizacją nauczycielską
 • wykonywania zawodu tłumacza
 • wykonywania zawodu wydawcy, organizatora i propagatora kultury krajów anglojęzycznych

 

 • Specjalizacja nauczycielska na II stopniu studiów dziennych stacjonarnych przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych, włączając w to szkoły wyższe na studiach I i II stopnia. Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka angielskiego, pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej oraz edukacji włączającej. Studenci uczestniczą również w praktykach nauczycielskich (obserwacje oraz prowadzenie lekcji).
 • Specjalizacja translatorska wprowadza do tematyki tłumaczeń, organizacji warsztatu tłumacza, procesu tłumaczenia, procesów zdobywania i wykorzystywania informacji i wiedzy oraz problematyki funkcjonowania rynkowego tłumaczy.
  Studenci uczestniczą w dwóch typach zajęć z tłumaczenia pisemnego specjalistycznego w podziale na poziomy zaawansowania. Na niższym poziomie zajmujemy się: marketingiem, zarządzaniem i prawem w biznesie, ekologią, publicystyką. Na wyższym: techniką i technologiami, medycyną i tekstami z zakresu humanistyki.
 • Dodatkowe wsparcie w stanowi kurs praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) w zakresie języków specjalistycznych – powiązanego tematycznie z zajęciami przekładu specjalistycznego.

Tytuł magistra w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich na kierunku literaturoznawstwo lub językoznawstwo

 

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej:

– praktyka śródroczna (obserwacyjna),

– praktyka ciągła w szkole ponadpodstawowej,

– obowiązkowe praktyki translatorskie dla specjalizacji przygotowującej do wykonywania zawodu tłumacza na studiach stacjonarnych

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże

Wejście absolwentów filologii na rynek pracy ułatwia projekt „Lubelski Uniwersytet Kompetencji” wspierający zarówno rozwój kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych oraz umożliwiający wizyty studyjne w firmach i staże/praktyki zawodowe.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT

 • umiejętność komunikacji, podziału zadań, planowania i wykonywania zadań w grupach

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu: język angielski biznesowy/prawniczy/medyczny/techniczny/humanisty/mediów

 • obsługa programów wspomagających tłumaczenie
 • zastosowanie nowych technologii w pracy dydaktycznej oraz narzędzi specyficznych dla humanistyki cyfrowej, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa korpusowego

 • analiza tekstu literackiego, danych językowych oraz zjawisk kulturowych

 • umiejętność kontynuacji samokształcenia przez całe życie

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.