KUL Logo

(PL)  

(PL) Przygotowanie pedagogiczne – edycja w Lublinie

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • uzyskanie kwalifikacji przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela II, III i IV etapie edukacyjnym
 • zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w wykonywaniu zawodu nauczyciela

ADRESACI:

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, ale nieposiadający przygotowania pedagogicznego, tj:

 • absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia wyłącznie do pracy w szkołach podstawowych
 • absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia
 • studenci w trakcie studiów II stopnia mogą realizować program przygotowujący ich do nauczania w gimnazjum i liceum
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Program obejmuje przynajmniej 365 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk w placówkach na II, III i IV etapie edukacyjnym:

WYKŁADY:

 • Dydaktyka ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Andragogika
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza na II etapie edukacyjnym
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza na III i IV etapie edukacyjnym
 • Wybrane zagadnienia z teorii wychowania
 • Prawo oświatowe i odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Wybrane zagadnienia z teorii zawodu nauczyciela

ĆWICZENIA i KONWERSATORIA:

 • Emisja głosu
 • Metodyka zajęć w czasie wolnym na II oraz  III i IV etapie edukacyjnym
 • Metodyka specjalna (w zależności od potrzeb słuchaczy)
 • Metodyka przedmiotowa na II etapie edukacyjnym
 • Metodyka przedmiotowa na III i IV etapie edukacyjnym
 • Projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych i ewaluacja w pracy nauczyciela
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowanie zdrowotne
 • Psychologia społeczna
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza  na II etapie edukacyjnym
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza  na III i IV etapie edukacyjnym
 • Etyka pedagogiczna
 • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • Metodyka pracy z uczniem mającym trudności  w uczeniu się na II etapie edukacyjnym
 • Metodyka pracy z uczniem mającym  trudności w uczeniu się na III i IV etapie edukacyjnym
 • Metodyka pracy z dorosłymi
 • Seminarium

 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela
 • znajomość metod dydaktycznych w ramach przedmiotu kierunkowego
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia grup wychowawczych
 • umiejętność tworzenia autorskich programów wychowawczych
 • zdobycie kwalifikacji do nauczania na II, III i IV etapie edukacyjnym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.*

* do uzyskania kwalifikacji wymagany jest certyfikat ze znajomości języka obcego na poziomie B2 lub B2+ – niewymagany do przyjęcia na studia podyplomowe

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z dorosłymi uczniami
 • umiejętność planowania i prowadzenia zebrań z rodzicami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Opłata za semestr: 1300 zł | Ilość semestrów: 3

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI