KUL Logo

(PL)  

(PL) Formacja pastoralno-liturgiczna – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • formacja pastoralno-liturgiczna osób zajmujących się małymi grupami, ruchami kościelnymi, kręgami specjalistycznego duszpasterstwa i wychowaniem liturgicznym w parafiach
 • pogłębianie kompetencji wobec wyzwań nowej ewangelizacji oraz rozwój zaangażowania w posłudze pastoralnej (dzieci, młodzież i dorośli, służba liturgiczna, ewangelizacja, deuterokatechumenat, oazy, domowy Kościół, laikat, małe grupy, grupy modlitewne, apostolskie, charytatywne)
 • uzyskanie kompetencji na poziomie licencjatu kanonicznego (wg Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium; 8 XII 2017) wymaganego m. in. do otwarcia przewodu doktorskiego z teologii, np. „z wolnej stopy”. Studia są odbywane na Wydziale Teologii KUL i stanowią unikalne połączenie studiów akademickich i formacyjnych. Kierownictwo naukowo-dydaktyczne należy do Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL, a kierownictwo formacyjne do Ruchu Światło-Życie.

ADRESACI:

 • księża diecezjalni i zakonni w różnym wieku i o różnym stażu posługi kapłańskiej (katecheci, wikariusze, proboszczowie, formatorzy, pracownicy instytucji kościelnych, z kraju i zagranicy).

WYKŁADY:

 • Cechy duchowości kształtowane przez liturgię
 • Chrystologiczne, pneumatologiczne i eklezjalne podstawy duszpasterstwa
 • Duszpasterstwo a znaki czasu
 • Duszpasterstwo liturgiczne w świeckich ruchach młodzieżowych
 • Duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne
 • Eklezjalna formacja służby liturgicznej
 • Eucharystia w życiu parafii
 • Formy spotkań biblijnych
 • Funkcja charytatywna Kościoła
 • Grupy nieformalne w aspekcie psychologiczno-wychowawczym
 • Homilia niedzielna, świąteczna i codzienna
 • Katecheza a mistagogia
 • Katechizacja i katechumenat
 • Katolicka odnowa w Duchu Świętym
 • Kierownictwo duchowe “nowego człowieka”
 • Komentarz mszalny i modlitwa powszechna
 • Liturgia a religijność ludowa
 • Małe wspólnoty i ruchy odnowy w Kościele
 • Mass media w duszpasterstwie
 • Msze tematyczne i wotywne
 • Muzyka liturgiczna w duszpasterstwie parafialnym
 • Odnowa biblijna wspólnot i grup apostolskich
 • Opieka paliatywna i hospicyjna – aspekt pastoralny
 • Pedagogia Kościoła – autorytet wychowawczy
 • Pedagogia religijno-społeczna
 • Podstawowe funkcje urzeczywistniania się Kościoła w parafii
 • Przemiany społeczne w Polsce a duszpasterstwo
 • Przepowiadanie zwyczajne
 • Przygotowanie do małżeństwa w rodzinie i parafii
 • Psychologia i dynamika małych grup religijnych
 • Psychologia pastoralna w służbie formacji chrześcijańskiej i kapłańskiej
 • Psychoprofilaktyka społeczna
 • Sakrament roku liturgicznego
 • Teologia ewangelizacji
 • Teologia znaku i symbolu
 • Wspólnota jako podmiot duszpasterstwa
 • Współczesna katechetyka
 • Współczesna nauka religii w szkole

ĆWICZENIA, SEMINARIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 • Formacja animatorów małych wspólnot eklezjalnych
 • Formacja diakonii animatorów i apostołów świeckich
 • Formacja eucharystyczna zespołu kapłańskiego
 • Formacja lidera w ruchu eklezjalnym
 • Formacja modlitewna zespołu kapłańskiego
 • Historia liturgii (seminarium naukowe)
 • Homiletyka (seminarium naukowe)
 • Kręgi rodzinne duchowości małżeńskiej
 • Liturgika pastoralna (seminarium naukowe)
 • Metoda przeżyciowa w rekolekcjach dzieci i młodzieży
 • Pastoralne aspekty homoseksualizmu
 • Prolegomena do „nowej ewangelizacji”
 • Rozwiązywanie problemów alkoholowych – aspekt pastoralny
 • Teologia liturgii (seminarium naukowe)

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie teologii i ewangelizacji i zagadnień nowej ewangelizacji
 • poznanie teologicznych i socjologicznych podstaw zwyczajnego i nadzwyczajnego duszpasterstwa w świecie współczesnym
 • poznanie podstawowych funkcji urzeczywistniania się Kościoła w parafii
 • poznanie nauczania Kościoła o ewangelizacji i środkach w jej służbie
 • poznanie funkcji nauczania katechetyczne w parafii i w szkole
 • poznanie pogłębionej wiedzy o mistagogicznej roli liturgii
 • poznanie specjalistycznej wiedzy o przygotowywaniu poszczególnych elementów zgromadzenia liturgicznego
 • poznanie teologii słowa Bożego w liturgii i zasad jego przepowiadania
 • poznanie pogłębionej wiedzy o roli Eucharystii w kształtowaniu życia chrześcijańskiego
 • poznanie teologii liturgii i teologii liturgicznej
 • poznanie zagadnień relacji religijności ludowej do liturgii
 • poznanie pogłębionej duchowości kształtowanej przez liturgię w grupach religijnych i w rodzinach
 • poznanie znaczenia współczesnych ruchów eklezjalnych
 • poznanie zasad formacji w ruchach eklezjalnych
 • poznanie wszechstronnej wiedzy dotyczącej formacji animatorów, liderów, laikatu w ruchach eklezjalnych
 • poznanie zagadnienia kierownictwa duchowego uczestników ruchów religijnych i we wspólnotach małżeńsko-rodzinnych
 • poznanie zasad psychologiczno-pedagogicznych stosowanych w formacji chrześcijańskiej;
 • roli liturgii w grupach laikatu
 • umiejętność prowadzenia analizy porównawczej oraz interpretacji aktualnych i historycznych tekstów liturgicznych
 • umiejętność tworzenia opartych na Biblii, Ojcach Kościoła, nauczaniu Kościoła i tekstach liturgicznych, oryginalnych tekstów służących modlitwie, formacji duchowej i pobożności
 • umiejętność przygotowywania celebracji liturgicznej zgodnie z aktualnymi przepisami Kościoła
 • umiejętność wdrażania w czynne i pełne uczestnictwo w liturgii Kościoła
 • umiejętność uwzględniania łączności liturgii z pobożnością ludową
 • umiejętność propagowania obrzędowości rodzinnej w jej relacji do liturgii
 • umiejętność przygotowania zajęć wykładowych i formacyjnych
 • umiejętność projektowania dzieł ewangelizacyjnych
 • znajomość dostrzegania potrzeby formacji pastoralno-liturgicznej w społeczności Kościoła
 • znajomość dokonywania samodzielnej wnikliwej obserwacji oraz krytycznej interpretacji zjawisk i procesów społecznych dotyczących celebracji liturgii oraz dotyczących ewangelizacji i duszpasterstwa
 • znajomość naukowej metodologii i prowadzenia działalności naukowej w dziedzinie teologii pastoralnej i liturgiki
 • znajomość prezentacji wyników badań w postaci rozprawy naukowej
 • znajomość wykorzystywania osiągnięć innych nauk humanistycznych, a zwłaszcza dyscyplin teologicznych, socjologii i psychologii do badań naukowych i posługi eklezjalnej
 • znajomość kierowania się w badaniach naukowych zasadą hermeneutyki ciągłości i paradygmatu pastoralnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej pastoralnych aspektów rozwiązywania trudnych problemów społecznych
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy historyczno-liturgicznej i teologiczno-liturgicznej do ewangelizacji i formacji wspólnot chrześcijańskich
 • umiejętność animowania różnego rodzaju ruchów oraz stowarzyszeń  chrześcijańskich
 • prowadzenia formacji pastoralno-liturgicznej w Kościele patrykularnym, szczególnie w ruchach i grupach katolickich
 • umiejętność kompetentnego organizowania i przeprowadzanie wykładów, pogadanek, dni skupienia, rekolekcji i innych ćwiczeń duchowych dla różnych stanów i grup eklezjalnych
 • znajomość rozpoznawania pastoralnych uwarunkowań zaangażowania społecznego
 • znajomość potrzeby współpracy laikatu i duchowieństwa w duszpasterstwie i w liturgii
 • znajomość form aktywnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych
 • postawa zaangażowania się w budowanie i pogłębianie więzi społecznych
 • umiejętność łączenia uczestnictwa w liturgii z innymi dziedzinami życia Kościoła.

Opłata za semestr: 740 zł | Ilość semestrów: 4

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy studiów ponoszą koszt obowiązkowego pobytu w domu formacyjnym.

_______________________________________________________________________

Dwa lata studiów w Instytucie realizowane są w ramach sześciu trzydniowych sesji (w każdym roku akademickim), podczas których wymagany jest pobyt w domu formacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w miesiącach o mniejszej intensywności pracy w parafiach (X, XI, II, IV, V, VI) i trwają od środy rano do południa w piątek.

Po ukończeniu dwu lat studiów księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, odbywanych według norm państwowych, stanowi pomoc przy ubiegania się o awans, np. w szkolnictwie.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów magisterskich z teologii

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

4. Warunki dodatkowe: magisterium z teologii. Kopię dokumentu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

_______________________________________________________________________

Nabór na IFPL odbywa się co drugi rok.

W celach organizacyjnych i dla uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się jak najwcześniej (do połowy września) z kuratorem IFPL: www.ifpl-kul.pl

ZASADY REKRUTACJI