KUL Logo

(PL)  

(PL) Ekonomia społeczna i praca socjalna

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • działań w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla dziecka i rodziny, m.in. dla osób i rodzin dotkniętych problemem bezrobocia, uzależnień, przemocy, skutków niepełnosprawności oraz dla osób starszych w rodzinie. Kierunek zapoznaje studentów z problemami i zjawiskami społecznymi nurtującymi współczesne społeczeństwa, z metodami ich identyfikowania, analizowania oraz zasadami rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, z metodami budowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z metodyką działań prewencyjnych;
 • pracy w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne), w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej);
 • pracy w zawodach:
  • asystenta rodziny,
  • pracownika socjalnego,
  • kuratora sądowego/społecznego,
  • pracownika środowiskowego domu samopomocy,
  • specjalisty ds. integracji społecznej,
  • specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych,
  • specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej,
  • specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych,
  • specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych.

Tytuł magistra w zakresie ekonomii społecznej i pracy socjalnej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich (np. na kierunku socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe – 60 godz. (po I roku studiów) w przedsiębiorstwach społecznych, spółdzielniach socjalnych, instytucjach związanych ze służbami społecznymi, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej.

Instytut Socjologii w zakresie praktyk współpracuje m.in.:

 • ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz wieloma agencjami badawczymi, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki dwóm specjalnościom do wyboru, absolwent ekonomii społecznej i pracy socjalnej nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

 • w zakresie diagnozy społecznej i budowania strategii

Absolwent potrafi samodzielnie identyfikować i analizować zjawiska zachodzące w przestrzeni społecznej, przeprowadzić diagnozę społeczną i na jej podstawie tworzyć strategie rozwiązywania problemów społecznych, włączać w nie innowacyjne metody readaptacji społecznej i zawodowej. Jest zarazem przygotowany do aktywnego wykorzystywania w tych działaniach instrumentów ekonomii społecznej, do ich zakładania i prowadzenia, znając kulturę organizacyjną tego typu podmiotów, do współdziałania z innymi instytucjami na poziomie społeczności lokalnej, regionalnej i krajowej z podmiotami ekonomii społecznej.

 • w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną

Absolwent potrafi szacować zasoby, rozpoznawać potrzeby oraz diagnozować problemy rodzin i oferować adekwatne wsparcie rodzinom mającym problemy związane z ubóstwem, niezaradnością życiową, niepełnosprawnością, uzależnieniami, starzeniem się (i in.), w tym specjalistyczne usługi na rzecz rodziny. Potrafi inicjować działania aktywizacyjne, integracyjne wobec jednostek i rodzin narażonych na wykluczenie. Adekwatnie typuje formy pomocy, inicjuje działania profilaktyczne, w tym, o charakterze innowacyjnym.

Absolwent:

 • łatwo nawiązuje kontakty z innymi, niezależnie od ich pochodzenia, pozycji społecznej czy statusu ekonomicznego
 • jest uważnym słuchaczem i posiada zdolność skutecznego komunikowania się z osobami w różnym wieku, z różnymi problemami i poziomem autorefleksji, z instytucjami w celu opracowania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia potencjalnych klientów pomocy społecznej
 • z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań
 • rozumie czym jest i jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, a także na czym polega dialog społeczny – potrafi go inicjować, brać w nim udział, dokonywać ewaluacji
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia mediacji rodzinnych

Absolwent:

 • ma znajomość słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, pracy socjalnej i ekonomii społecznej
 • potrafi trafnie wybrać styl przekazu, w okolicznościach związanych z komunikacją z ludźmi o różnym statusie społecznym, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi

Wykłady fakultatywne w języku angielskim:

 • Family- transitions and new trends; Fundamentals of Marketing and Market Research Methods; New trends in social work; Social work in Europe

 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności służb społecznych
 • umiejętność korzystania z dostępnych baz danych
 • znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych.

 • umiejętność identyfikowania problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz sytuacji osób i rodzin, implikujących konieczność udzielenia profesjonalnego wsparcia
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania i analizowania różnorakich danych oraz materiałów zastanych pomocy społecznej, a także danych socjologicznych
 • umiejętność wyciągania wniosków z analizy danych, na podstawie których tworzy się strategie rozwoju i rozwiązywania problemów

 • absolwent potrafi samodzielnie przygotować projekty z zakresu ekonomii społecznej, zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z wdrażaniem strategii w zakresie ekonomii społecznej
 • potrafi zaprojektować i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne, zarządzać zasobami i personelem w przedsiębiorstwach społecznych
 • jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy sytuacji rodziny, rozpoznania jej potrzeb, planowania pomocy, realizacji i ewaluacji tych działań

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I
stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.