KUL Logo

(PL)  

(PL) Praca socjalna i ekonomia społeczna

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська і “російська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna przygotowują do:

 • pracy w zawodach asystenta rodziny; pracownika środowiskowego domu samopomocy, specjalisty ds. integracji społecznej, specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych, specjalisty ds. oceny zasobów pomocy społecznej, specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych, specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych
 • pracy w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne), w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Instytucje samorządowe i rządowe).

Studia oferują bazowe szkolenie z zakresu mediacji objęte Certyfikatem Polskiego Centrum Mediacji.

Dzięki specjalistycznym treściom kształcenia studia stwarzają możliwość starania się o przyjęcie na aplikację kuratora sądowego.

Studia umożliwiają zdobycie kompetencji w obszarze:

 • readaptacji i inkluzji społecznej oraz pomocy postpenitencjarnej, zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych i strategii rozwiązywania problemów społecznych promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla m.in. dla osób opuszczających zakłady karne i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności:

 • Identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, ich rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, budowania lokalnych strategii w tym zakresie oraz strategii rozwojowych inicjowania,  organizowania i prowadzenia działań prewencyjnych.

Tytuł magistra w zakresie pracy socjalnej i ekonomii społecznej uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach doktoranckich (np. na kierunku socjologia),
 • podjęcia studiów podyplomowych w zakresie kurateli sądowej i społecznej oraz mediacji,
 • kontynuowania szkoleń z mediacji,  starania się o przyjęcie na aplikację kuratorską.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe : 60 godzin obowiązkowych praktyk zawodowych po I roku studiów.

Praktyki związane z realizacją specjalizacji:

Specjalizacja – Diagnoza społeczna i budowanie strategii: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, centra integracji społecznej, działy marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne),  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucjach związanych ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej);

Specjalizacja – Readaptacja i integracja społeczna: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, centra integracji społecznej, działy marketingu firm działających w sferze usług społecznych (jak np. szpitale, sanatoria, szkoły, fundusze emerytalne),  Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR), instytucje związane ze służbami społecznymi (np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej);

Praktyki nadobowiązkowe: Oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy jak również Zaangażowanie w działalność wolontariatu kół naukowych przy Instytucie Socjologii KUL

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki dwóm specjalnościom do wyboru, absolwent pracy socjalnej i ekonomii społecznej nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

 • w zakresie specjalności: Diagnoza społeczna i budowania strategii

Absolwent potrafi: samodzielnie identyfikować i analizować zjawiska i problemy w przestrzeni społecznej; przeprowadzić diagnozę społeczną i na jej podstawie tworzyć strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz strategie rozwoju; wykorzystywać innowacyjne metody z zakresu readaptacji społecznej i zawodowej w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Absolwent jest przygotowany: do uczestnictwa w zespołach opracowujących strategie lokalne, analizy zasobów pomocy społecznej, aktywnego wykorzystywania w swoich przyszłych działaniach zawodowych instrumentów ekonomii społecznej, do ich zakładania i prowadzenia, do aktywnego współdziałania z innymi instytucjami na poziomie społeczności lokalnej, regionalnej i krajowej z podmiotami ekonomii społecznej.

 • w zakresie specjalności: Readaptacja i integracja społeczna

Absolwent potrafi:   szacować zasoby, rozpoznawać potrzeby oraz diagnozować problemy osób opuszczających zakłady karne i oferować adekwatne wsparcie im i ich rodzinom, poprzez pomoc w obszarach związanych z ubóstwem, niezaradnością życiową, bezrobociem, uzależnieniami, stygmatyzacją (i in.); adekwatnie typować formy pomocy.

Absolwent w przypadku obu specjalności jest przygotowany: do inicjowania działań aktywizacyjnych i integracyjnych wobec jednostek narażonych na wykluczenie społeczne, do inicjowania działań profilaktycznych w tym, o charakterze innowacyjnym, do podejmowania współpracy z organizacjami i instytucjami pomocowymi oraz działającymi w społeczności lokalnej, do dokonywania ewaluacji prowadzonych działań.

 

Absolwent:

 • łatwo nawiązuje kontakty z innymi, niezależnie od ich pochodzenia, pozycji społecznej czy statusu ekonomicznego,
 • jest uważnym słuchaczem i posiada zdolność skutecznego komunikowania się z osobami w różnym wieku, z różnymi problemami i poziomem autorefleksji, z instytucjami w celu opracowania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia potencjalnych klientów pomocy społecznej;
 • z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej, jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań, rozumie czym jest i jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie, a także na czym polega dialog społeczny;
 • jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy sytuacji osób opuszczających zakłady karne oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin, rozpoznania ich potrzeb, planowania pomocy, realizacji i ewaluacji tych działań.

Kompetencje informatyczne: umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności służb społecznych, umiejętność korzystania z dostępnych baz danych, znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych.

Kompetencje analityczne: umiejętność identyfikowania problemów społecznych, rodzących zapotrzebowanie na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej oraz sytuacji osób i rodzin, implikujących konieczność udzielenia profesjonalnego wsparcia, znajomość i umiejętność wykorzystywania i analizowania różnorakich danych oraz materiałów zastanych pomocy społecznej, a także danych socjologicznych, w tym,  statystycznych? Jak uważasz

 • Absolwent potrafi formułować problemy w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej oraz oferowania profesjonalnego wsparcia dla m.in. dla osób opuszczających zakłady karne i osób dotkniętych problemem bezrobocia, uzależnień, przemocy itp.
 • Absolwent potrafi zaplanować badanie i analizę wybranych problemów społecznych, wykorzystywać  źródła dostarczające mu rzetelnej i naukowej  wiedzy ze wskazanego zakresu.
 • Absolwent potrafi dokonywać krytycznej oceny problemów i zjawisk społecznych nurtujących współczesne społeczeństwa.
 • Absolwent potrafi dobierać prawidłowe metody i narzędzia badań w celu identyfikowania i  analizowania  sytuacji trudnych i konfliktowych.

 • Absolwent potrafi samodzielnie przygotować projekty z zakresu ekonomii społecznej, zidentyfikować i rozstrzygnąć dylematy związane z wdrażaniem strategii w zakresie ekonomii społecznej;
 • Potrafi zaprojektować i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne, zarządzać zasobami i personelem w przedsiębiorstwach społecznych
 • Absolwent jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy sytuacji rodziny, rozpoznania jej potrzeb, planowania pomocy, realizacji i ewaluacji tych działań

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.