KUL Logo

(PL)  

(PL) Cyberbezpieczeństwo

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń i ryzyka w skali globalnej, narodowej i lokalnej
 • zdobycie umiejętności stosowania zasad prawnych i procedur bezpieczeństwa
 • poznanie zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa oraz problematyki zarządzania kryzysowego.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych wszystkich kierunków (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zajmujący się lub planujących pracę na stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności
 • administratorzy systemów teleinformatycznych, chcący pogłębić wiedzę w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Podstawy sieci komputerowych
 • Zagrożenia w sieciach komputerowych
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
 • Kryptograficzna ochrona danych
 • Audyt systemów bezpieczeństwa
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT

ĆWICZENIA:

 • Podstawy sieci komputerowych
 • Zagrożenia w sieciach komputerowych
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
 • Kryptograficzna ochrona danych
 • Zagadnienia prawne związane z cyberbezpieczeństwem
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT

Program studiów obejmuje w sumie 270 godzin zajęć. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów i złożenie egzaminu końcowego.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • poznanie najnowszych technik i narzędzi związanych z cyberprzestępczością
 • umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka
 • znajomość metod przeciwdziałania atakom cybernetycznym oraz wykrywania niebezpieczeństw w systemach informatycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • poznanie społecznych uwarunkowań z zakresu cyberprzestępczości
 • umiejętność rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych
 • znajomość aspektów społecznych i prawnych związanych z zagrożeniami w sieciach komputerowych.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • poznanie zasad organizacji pracy w zespole informatycznym
 • umiejętność komunikacji wewnątrz zespołu oraz z partnerami zewnętrznymi
 • znajomość szybkich i bezpiecznych kanałów komunikacji.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY, PLANOWANIA ORAZ PRACY W ZESPOLE:

 • poznanie ścisłych rygorów nadawania i kontroli uprawnień w zespole
 • umiejętność tworzenie i zarządzania polityką bezpieczeństwa
 • zapoznanie z dobrymi praktykami stosowanymi w aspekcie bezpieczeństwa.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI:

 • poznanie otwartego sposobu myślenia o współczesnych zagrożeniach informatycznych
 • umiejętność zastosowania indywidualnego podejścia do każdej zaistniałej sytuacji
 • zapoznanie z technikami szybkiego wyszukania i zastosowania najlepszych w danej sytuacji rozwiązań.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • poznanie sieci komputerowych, systemów operacyjnych oraz usług sieciowych
 • umiejętność prawidłowej konfiguracji systemów operacyjnych oraz urządzeń sieciowych
 • zapoznanie z fundamentami działania współczesnych sieci komputerowych.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • poznanie podejścia analitycznego do współczesnych zagrożeń sieciowych
 • umiejętność analitycznego podejścia do potencjalnych oraz zaistniałych zagrożeń
 • zapoznanie z technikami radzenia sobie w sytuacjach typowych oraz niestandardowych.

Opłata za semestr: 1900 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI