KUL Logo

Rejestracja krok po kroku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (e-Rekrut) – kliknij Zarejestruj się. Jeśli aplikowałeś już na studia w KUL w poprzednim roku,  zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut. Ważne: Jeśli nie pamiętasz hasła lub masz problem z zalogowaniem się – skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.
 2. Uzupełnij wymagane dane osobowe lub zaktualizuje je (dane osobowe, dokumenty, dane adresowe i dane o wykształceniu).

  • Pamiętaj, że jako kandydat na studia jesteś zobowiązany do bieżącego odczytywania komunikatów i informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego oraz zapoznawania się z dokumentami, które będą przekazywane w formie elektronicznej poprzez system e-Rekrut (zakładka Komunikaty oraz zakładka Wybrane – szczegóły).
  • Kandydat  ponosi także odpowiedzialność za skutki podania błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz za brak wymaganych dokumentów, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji rekrutacyjnej.

 3. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (w naborze konkursowym maksymalnie trzy, w naborze na wolne miejsca – jeden kierunek).Ważne: Jeśli wybrałeś więcej niż jeden kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy kierunek ustaw najwyżej, jako pierwszy, a mniej priorytetowe niżej na liście).
 4. Uzupełnij wymagane wyniki i wgraj skany wymaganych dokumentów:

Kandydat z nową maturą –  wprowadza wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego – zgodnie z poziomem (podstawa lub rozszerzenie),


Ważne!!!  Jeśli nie znasz jeszcze wyników maturalnych, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu!
Informujemy tegorocznych Maturzystów, że wprowadzanie danych ze świadectwa maturalnego, wyników procentowych z danych przedmiotów  oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej możliwe będzie po otrzymaniu oficjalnych wyników matury  – tj. od  7 lipca 2023 r.. Prosimy o niewpisywanie „prognozowanych wyników” oraz nr świadectw szkolnych. Dane ze świadectwa dotyczą świadectwa maturalnego.


Kandydat z tzw. starą maturą (matura uzyskana w Polsce przed 2005 r.)  – wprowadza wyniki z części pisemnej ze świadectwa dojrzałości zgodnie ze skalą 2-5 lub 1-6 oraz wgrywa skan świadectwa dojrzałości.

Kandydat z maturą IB lub kandydat z maturą uzyskaną za granicą   – wgrywa kopię świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o uzyskanych wynikach do serwisu rekrutacyjnego. Skany dokumentów załączonych w systemie e-Rekrut weryfikuje Biuro Rekrutacji KUL i na ich podstawie wprowadza przeliczone wyniki do systemu przed dopuszczeniem kandydatów do kwalifikacji.

 

5. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków w danym naborze zatwierdź wybór.Jeżeli system rekrutacyjny zażąda na tym etapie uzupełninia danych lub  załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – uzupełnij dane lub wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty) i kliknij KONTYNUUJ.

6. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę Opłata rekrutacyjna. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej upewnij się, że w zakładce „Komunikaty” pojawiła się informacja o zaksięgowaniu wpłaty (od 1 do 3 dni roboczych) . Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej (UWAGA: księgowanie opłat uiszczonych na poczcie może potrwać do 5 dni roboczych!).

7. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek na swoim koncie w serwisie e-Rekrut (zakładka Komunikaty).

8. Na niektóre kierunki (np. Muzykologia – I stopnia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -jednolite  magisterskie) odbywają się rozmowy kwalifikacyjne lub egzmiany: termin i godzina będą wskazane w komunikacie o zarejestrowaniu się oraz na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut.

9. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego


Informacja o kwalifikacji i liczbie uzyskanych punktów przekazywana jest w postaci indywidualnego komunikatu widocznego przy wybranym kierunku studiów (Rekrutacja -> Wybrane -> Szczegóły) – osobno dla każdego kierunku wybranego przez kandydata.
Kandydat przyjęty na studia otrzymuje komunikat o konieczności potwierdzenia podjęcia studiów w odpowiednim terminie


Kandydat, który oczekuje na liście uzupełniającej planowaną liczbę miejsc, otrzymuje powiadomienie, że na obecnym etapie nie został zakwalifikowany, a zgłoszenie jest rozpatrywane.
W przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, kandydat oczekujący otrzymuje powiadomienie o zakwalifikowaniu w terminie przesunięć na liście rankingowej określonych w kalendarzu rekrutacji.


W przypadku odmowy przyjęcia na studia, kandydat otrzymuje odpowiedni komunikat przy wybranym kierunku studiów (Rekrutacja -> Wybrane -> Szczegóły) oraz decyzję administracyjną. Decyzja wysyłana jest drogą pocztową.


10. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź w terminie podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj i podpisz Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia i zamieść jego skan w systemie e-rekrut. Elektroniczne potwierdzenie podjęcia studiów jest warunkiem wpisu na listę.

WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego formularza ze zdjęciem  potwierdzającego podjęcie studiów i świadectwa dojrzałości) oraz dostarczenie do Sekretariatu Wydziału pozostałych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę (dotyczy obywateli polskich) – wpis generuje się na koncie w systemie e-Rekrut w zakładce Komunikaty.


W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych! Kandydat skreślony z list zakwalifikowanych otrzymuje informację o skreśleniu za pośrednictwem konta kandydata w systemie rejestracji e-Rekrut.


11. Kandydaci-cudzoziemcy, podejmujący studia na zasadach odpłatności, po zakwalifikowaniu i potwierdzeniu elektronicznym podjęcia studiów wnoszą opłatę za kształcenie za I semestr studiów w wysokości i terminach ustalonych odrębnym zarządzeniem Rektora KUL. Dane do opłaty wraz z terminem płatności zostaną udostępnione na koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie e-Rekrut.
W przypadku braku wniesienia ww. opłaty uznaje się, że kandydat-cudzoziemiec rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się jego skreślenia z listy osób zakwalifikowanych.

12. Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginał świadectwa w Sekretariacie Wydziału w terminie 02-06.10.2023 zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariat Wydziału (dotyczy obywateli polskich). Cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji (Kolegium Norwidianum, CN-004).

 

Studia II stopnia

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (e-Rekrut) – kliknij Zarejestruj się.
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut. Ważne: Jeśli nie pamiętasz hasła lub masz problem z zalogowaniem się – skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub zaktualizuje je (dane osobowe, dokumenty, dane adresowe i dane o wykształceniu).
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (w naborze konkursowym maksymalnie trzy, w naborze wolnym tylko jeden). Ważne: Jeśli wybrałeś więcej niż jeden kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy kierunek ustaw najwyżej, a mniej priorytetowe niżej na liście).
 5. Uzupełnij wymagane wyniki (ocenę na dyplomie i/lub średnią ocen ze studiów). Ważne: Jeśli nie znasz wyników z egzaminu dyplomowego dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu. Nie ma możliwości wzięcia udziału w rekrutacji przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego!
 6. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków w danym naborze zatwierdź wybór.
 7. Jeżeli system rekrutacyjny zażąda załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty) i kliknij KONTYNUUJ.
 8. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę Opłata rekrutacyjna. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej upewnij się, że w zakładce Komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty (po 1-3 dniach roboczych). Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej. (UWAGA: księgowanie opłat uiszczonych na poczcie może potrwać do 5 dni roboczych!).
 9. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek na swoim koncie w serwisie e-Rekrut (zakładka Komunikaty).
 10. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego (zakładka Wybrane-Szczegóły).
 11. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia i złóż dokumenty w odpowiednim sekretariacie Wydziału. Cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji (Kolegium Norwidianum, CN-004).

WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego formularza ze zdjęciem  potwierdzającego podjęcie studiów i dyplomu z suplementem) oraz dostarczenie do Sekretariatu Wydziału pozostałych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę (dotyczy obywateli polskich) – wpis generuje się na koncie w systemie e-Rekrut w zakładce Komunikaty.

W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych!

Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginał dyplomu w Sekretariacie Wydziału w terminie 02-06.10.2023 zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariat Wydziału (dotyczy obywateli polskich). Cudzoziemcy okazują dokumenty w Biurze Rekrutacji (Kolegium Norwidianum, CN-004).