KUL Logo

Rejestracja krok po kroku

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (e-Rekrut) – kliknij Zarejestruj się.
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut. Ważne: Jeśli nie pamiętasz hasła lub masz problem z zalogowaniem się – skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub zaktualizuje je (dane osobowe, dokumenty, dane adresowe i dane o wykształceniu).
  Ważne: Jeśli nie znasz jeszcze wyników maturalnych, dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu!
  Informujemy tegorocznych Maturzystów, że wprowadzanie danych ze Świadectwa Maturalnego, wyników matur oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej możliwe będzie po otrzymaniu oficjalnych wyników matury tj. w dniach 5-8 lipca br. Prosimy o niewpisywanie „prognozowanych wyników” oraz nr świadectw szkolnych. 
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (w naborze konkursowym maksymalnie trzy, w naborze wolnym tylko jeden). Ważne: Jeśli wybrałeś więcej niż jeden kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy kierunek ustaw najwyżej, a mniej priorytetowe niżej na liście).
 5. Uzupełnij wymagane wyniki: w przypadku nowej matury wprowadzamy wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, w przypadku starej matury (matura uzyskana w Polsce przed 2005 r.)  – wprowadzamy wyniki z części pisemnej ze świadectwa dojrzałości, w przypadku matury uzyskanej za granicą – wprowadzamy „0” i wgrywamy kopię świadectwa dojrzałości do serwisu rekrutacyjnego (na tej podstawie wyniki z zagranicznego świadectwa maturalnego będą przeliczone na polski system oceniania przez Biuro Rekrutacji – skala ocen do wyboru 1-6 lub 2-5).
 6. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków w danym naborze zatwierdź wybór.
 7. Jeżeli system rekrutacyjny zażąda załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty) i kliknij KONTYNUUJ.
 8. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę Opłata rekrutacyjna. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej upewnij się, że w zakładce „Komunikaty” pojawiła się informacja o zaksięgowaniu wpłaty (po 1-3 dniach roboczych) . Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej (UWAGA: księgowanie opłat uiszczonych na poczcie może potrwać do 5 dni roboczych!).
 9. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek na swoim koncie w serwisie e-Rekrut (zakładka Komunikaty).
 10. Na niektóre kierunki odbywają się rozmowy kwalifikacyjne (termin i godzina rozmowy będą wskazane w komunikacie o zarejestrowaniu się oraz na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut).
 11. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego (zakładka Wybrane – Szczegóły).
 12. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia i złóż dokumenty w odpowiednim sekretariacie Wydziału. Cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji (Kolegium Norwidianum, CN-004).

WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego formularza ze zdjęciem  potwierdzającego podjęcie studiów i świadectwa dojrzałości) oraz dostarczenie do Sekretariatu Wydziału pozostałych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę (dotyczy obywateli polskich) – wpis generuje się na koncie w systemie e-Rekrut w zakładce Komunikaty.

W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych!

Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginał świadectwa w Sekretariacie Wydziału w terminie od 3 do 7 października 2022 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariat Wydziału (dotyczy obywateli polskich). Cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji (Kolegium Norwidianum, CN-004).

 

Studia II stopnia

 1. Załóż konto w serwisie rekrutacyjnym KUL (e-Rekrut) – kliknij Zarejestruj się.
 2. Zaloguj się na konto w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut. Ważne: Jeśli nie pamiętasz hasła lub masz problem z zalogowaniem się – skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.
 3. Uzupełnij dane osobowe lub zaktualizuje je (dane osobowe, dokumenty, dane adresowe i dane o wykształceniu).
 4. Wybierz z oferty kierunek studiów lub kierunki studiów (w naborze konkursowym maksymalnie trzy, w naborze wolnym tylko jeden). Ważne: Jeśli wybrałeś więcej niż jeden kierunek ustaw je według priorytetu czyli uszereguj je w takiej kolejności, w jakiej chciałbyś być przyjęty (najważniejszy kierunek ustaw najwyżej, a mniej priorytetowe niżej na liście).
 5. Uzupełnij wymagane wyniki (ocenę na dyplomie i/lub średnią ocen ze studiów). Ważne: Jeśli nie znasz wyników z egzaminu dyplomowego dalsze kroki możesz wykonać dopiero po ich uzyskaniu. Nie ma możliwości wzięcia udziału w rekrutacji przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego!
 6. Po wybraniu wszystkich zaplanowanych kierunków w danym naborze zatwierdź wybór.
 7. Jeżeli system rekrutacyjny zażąda załączenia dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji – wgraj skany wymaganych dokumentów (sprawdź w zakładce Rejestracja elektroniczna – dokumenty) i kliknij KONTYNUUJ.
 8. W terminie rejestracji dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Wpłaty można dokonać on-line poprzez system płatności elektronicznych, klikając w zakładkę Opłata rekrutacyjna. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej upewnij się, że w zakładce Komunikaty pojawiła się informacja o przyjęciu wpłaty (po 1-3 dniach roboczych). Osoby, które nie mają możliwości uregulowania opłaty on-line, mogą wydrukować wypełniony druk do opłaty dostępny po kliknięciu w blankiet wpłaty Poczty Polskiej. (UWAGA: księgowanie opłat uiszczonych na poczcie może potrwać do 5 dni roboczych!).
 9. Rejestrację możesz uznać jako dopełnioną, jeśli otrzymasz komunikat o zarejestrowaniu na dany kierunek na swoim koncie w serwisie e-Rekrut (zakładka Komunikaty).
 10. Na niektóre kierunki odbywają się rozmowy kwalifikacyjne (termin i godzina rozmowy będą wskazane w komunikacie o zarejestrowaniu się oraz na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym e-Rekrut).
 11. W dniu ogłoszenia wyników sprawdź na swoim koncie rekrutacyjnym wyniki postępowania kwalifikacyjnego (zakładka Wybrane-Szczegóły).
 12. Jeśli zostałeś przyjęty potwierdź podjęcie studiów na swoim koncie, wydrukuj Formularz dla osób zakwalifikowanych na studia i złóż dokumenty w odpowiednim sekretariacie Wydziału. Cudzoziemcy składają dokumenty w Biurze Rekrutacji (Kolegium Norwidianum, CN-004).

WAŻNE: Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez potwierdzenie elektroniczne w systemie e-Rekrut i załączenie skanu dokumentów (w szczególności skanu własnoręcznie podpisanego formularza ze zdjęciem  potwierdzającego podjęcie studiów i dyplomu z suplementem) oraz dostarczenie do Sekretariatu Wydziału pozostałych dokumentów w ciągu 14 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o wpisie na listę (dotyczy obywateli polskich) – wpis generuje się na koncie w systemie e-Rekrut w zakładce Komunikaty.

W przypadku braku potwierdzenia elektronicznego w serwisie e-Rekrut uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku i dokonuje się skreślenia z listy osób zakwalifikowanych!

Kandydat zobowiązany jest także okazać do wglądu oryginał dyplomu w Sekretariacie Wydziału w terminie od 3 do 7 października 2022 zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Sekretariat Wydziału (dotyczy obywateli polskich). Cudzoziemcy okazują dokumenty w Biurze Rekrutacji (Kolegium Norwidianum, CN-004).