KUL Logo

(PL)  

(PL) Psychologia transportu (studia hybrydowe – zajęcia stacjonarne + e-learning)

Вибачте цей текст доступний тільки в “польська”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod badania: kierowców, badań powypadkowych oraz badań przydatności zawodowej kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn, itd.
 • przygotowanie do pełnienia roli biegłego sądowego w zakresie psychologii transportu

ADRESACI:

 • absolwenci studiów magisterskich w zakresie psychologii
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY:

 • Psychologia pracy
 • Analiza stanowisk pracy w zawodach transportowych
 • Psychologia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Sytuacyjne i ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Predyspozycje psychofizyczne kierowcy a bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Metodyka  Psychologicznych Badań   Kierowców
 • Zaburzenia psychiczne istotne dla diagnozy przydatności kierowców zawodowych
 • Wpływ uzależnień na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

ĆWICZENIA:

 • Metody diagnozy psychologicznej kierowców
 • Ekstremalne sytuacje transportowe
 • Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych
 • Badanie, analiza  przypadku, interpretacja wyników, diagnoza uczestników ruchu drogowego
 • Organizacyjne i formalne aspekty pracy psychologa transportu
 • Psychometria i tworzenie norm w orzecznictwie
 • Komputerowe metody badań kierowców

KONWERSATORIA:

 • Podstawy psychologii transportu
 • Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców
 • Ryzyko i stres w ruchu drogowym

Planowane terminy zjazdów:

SEMESTR ZIMOWY

5 – 6.11.2022

19-20.11.2022

3-4.12.2022

17-18.12.2022

7-8.01.2023

21-22.01.2023

4-5.02.2023

11-12.02.2023

SEMESTR LETNI

4-5.03.2023

18-19.03.2023

15-16.04.2023

22-23.04.2023

6-7.05.2023

20-21.05.2023

3-4.06.2023

17-18.06.2023

1 -2. 07.2023

8.07.2023 – – EGZAMIN KOŃCOWY

 

Program jest oparty na metodyce badań kierowców zgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

 

dr Piotr Mamcarz, MBA 

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 15 lat realizuję praktykę psychologiczną ukierunkowaną na wsparcie osób w kryzysie. Mam duże doświadczenie w realizacji projektów biznesowych oraz prowadzeniu szkoleń dla podmiotów zewnętrznych. W wolnych chwilach czytam książki, podróżuję oraz tworzę muzykę.

Dorobek: LINK 

 

 

 

Tomasz Goździcki  psycholog transportu z ponad 15 letnim stażem w orzekaniu w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Tytuł zawodowy magistra uzyskał na kierunku Psychologia Społeczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w 2006 roku broniąc pracę pt „Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa pracy pilota”.  Następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł psychologa transportu w 2010 roku. Po studiach  rozpoczął  pracę w Centrum Badań Psychotechnicznych w Dęblinie, gdzie zajmuje się badaniami kandydatów na kierowców, operatów maszyn oraz kierowcami zawodowymi. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej  w Lublinie na wydziale Pedagogiki i Psychologii w 2018 roku.  Jest czynnym pilotem zawodowym oraz instruktorem lotniczym absolwentem Dęblińskiej  „Szkoły Orlat”.  Aktualnie prowadzi zajęcia w Lotniczej Akademii Wojskowej gdzie pełni funkcje Kierownika Laboratorium Bezpieczeństwa Powietrznego. Jego zainteresowania badawcze obejmują „role czynnika ludzkiego” w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Jest autorem licznych publikacji w tej dziedzinie.

 

 

Sylwia Gwiazdowska-Stańczyk drpracownik badawczo-dydaktyczny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, psycholog transportu, medycyny pracy oraz o potwierdzonych kompetencjach do badań stanowisk górniczych i wymagających dysponowania bronią, psychologią transportu zajmuję się w każde jej dziedzinie- naukowo oraz praktycznie, jestem współautorką książki pt. “Nowoczesna psychologia transportu i medycyny pracy”, ponadto piszę regularnie teksty do czasopisma Lekarz Medycyny Pracy, prowadzę szkolenia dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów oraz kursy reedukacyjne dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego i prowadzących po alkoholu lub narkotykach, współpracuję z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego,

 

 

 

 

 

Piotr Mamcarz – adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Absolwent polsko-amerykańskich podyplomowych studiów Master of Business Administration oraz studiów w zakresie: analiz statystycznych; psychoterapii; zarządzania zasobami ludzkimi; psychologii transportu; pedagogiki. Certyfikowany coach i trener kompetencji miękkich (ponad 2000 godzin zrealizowanych szkoleń). Stypendysta programu Top 500 Innovators i absolwent studiów z komercjalizacji i zarządzania na Stanford University. Wizytujący profesor na Rice University w Houston (USA). Odbywał staże badawczo-naukowe m.in. w Fraunhofer (Niemcy), Max-Planck Institute (Niemcy) oraz IBM Thomas J. Watson Research Center (USA), University of Massachusetts (USA). Kierownik projektów B+R w obszarze grywalizacji i gammifikacji. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration, psychologii transportu i psychoonkologii. Posiada dwunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne i diagnostyczne. Publikuje interdyscyplinarne prace naukowe na styku psychologii i medycyny, mechaniki, ekonomii, zarządzania i informatyki.

 

 

Antoni Grzesiuk doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiki, w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej „Infrastruktura medialna szkół zawodowych a przebieg procesów poznawczych uczniów”. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu. Wykładowca dydaktyki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wykładowca dydaktyki w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Wykładowca w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

 

 

 

Janusz Ślusarski doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz doktor nauk humanistycznych z psychologii, specjalność: psychologia pracy. Długoletni nauczyciel akademicki  w Lotniczej Akademii Wojskowej. Prowadzi zajęcia ze studentami dziennymi, zaocznymi oraz ze słuchaczami na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego. Są to zajęcia w ramach takich przedmiotów jak: czynnik ludzki w lotnictwie; człowiek – jego możliwości i ograniczenia; zarządzanie zasobami załogi/zespołu; współdziałanie w załodze wieloosobowej; zarządzanie ryzykiem operacyjnym i takich kursów specjalistycznych jak: kursy instruktorskie dla pilotów, kontrolerów i nawigatorów wojskowych oraz kursy instruktorsko-metodyczne dla pilotów, kontrolerów i nawigatorów wojskowych pełniących role instruktorskie. Dr hab. Janusz Ślusarski jest autorem wielu programów kształcenia, szkolenia i doskonalenia personelu latającego (pilotów i pilotów-instruktorów) oraz personelu pomocniczego (kontrolerów, nawigatorów, mechaników) Polskich Sił Powietrznych dotyczących przygotowania tych grup zawodowych w zakresie kompetencji nietechnicznych (NOTECH).  Kluczowym zagadnieniem jego zainteresowań badawczych są analizy stanowisk pracy wojskowych pilotów, pilotów-instruktorów wszystkich aktualnie użytkowanych w Polskich Siłach Powietrznych statków powietrznych oraz wojskowych kontrolerów i kontrolerów-instruktorów, a także nawigatorów i nawigatorów-instruktorów. Efektem tych badań jest m.in. zrealizowany pod kierownictwem dr hab. Janusza Ślusarskiego projekt badawczy własny nr rej. ON 106 020040 nr Umowy 0200/B/T00/2010/4, pt. „Analiza stanowisk pracy pilota, kontrolera i nawigatora jako podstawa doboru treści kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w lotniczej uczelni wojskowej’. Badania te zaowocowały również kilkoma monografiami oraz wieloma artykułami. Do najważniejszych monografii będących efektem ww. badań należą: „Czy każdy pilot może być instruktorem? Analiza psychologiczna stanowisk pracy pilota i pilota-instruktora śmigłowca wojskowego”, Wyd. WSOSP, Dęblin 2013, ss. 313 oraz „Pilot-instruktor jako nauczyciel przygotowujący kandydatów do zawodów trudnych i niebezpiecznych”, Wyd. WSOSP, Dęblin 2016, ss. 477. Dr hab. Janusz Ślusarski został wyróżniony za swoją działalność naukową i dydaktyczną, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą Ministra Obrony Narodowej oraz kilkukrotnie przez Rektora Lotniczej Akademii Wojskowej.

Bohdan Rożnowski dr hab. (1961), psycholog. Absolwent KUL, profesor KUL, Kierownik Katedry Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; zainteresowania naukowe: psychologia pracy (praca wielozadaniowa, job analysis, praca emocjonalna, współpraca człowiek -AI), psychologia doradztwa zawodowego (szczególnie problematyka tranzycji zawodowych), psychologia organizacji (zarządzanie konfliktem, motywacja pracowników i postawy pracownicze oraz zarządzanie różnorodnością). Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych; prezes Lubelskiego Forum Doradztwa Kariery, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Certyfikowany superwizor EUROPSY w obszarze psychologii pracy i organizacji. Redaktor podręcznika z Psychologii Biznesu: Rożnowski, B. i Fortuna P. (2020). Psychologia biznesu, psychologia w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Autor monografii Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy: Analiza kluczowych pojęć, (TN KUL, 2009), a także artykułów i referatów naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z moimi zainteresowaniami.

Sławomir Tarkowski posiada doświadczenie w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i rekonstrukcją wypadków, transportem, eksploatacją pojazdów i logistyką. Od wielu lat członek i koordynator Pracowni Wypadków Politechniki Lubelskiej. Autor wielu ekspertyz dotyczących wypadków drogowych. Wykładowca kursów Akademickich z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: Wypadki drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor opracowań naukowych dotyczących rekonstrukcji wypadków drogowych. Promotor licznych prac dyplomowych związanych z tematyką BRD. Członek zespołu projektu TRAFSAF, obejmującego
zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu w krajach Bałkanów Zachodnich poprzez innowacje w programie nauczania i rozwój studiów licencjackich i magisterskich

Piotr Majchrzak

Bartosz Adamski

Maciej Kotynia

Wiktor Razmus

Marek Marzel

Antoni Wontorczyk

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • umiejętność stosowania metod psychologicznych do badania kierowców, operatorów maszyn, egzaminatorów oraz motorniczych
 • umiejętność formułowania hipotez badawczych
 • umiejętność doboru narzędzi badawczych do poszczególnych przypadków
 • umiejętność posługiwania się normami oraz analizy uzyskanych wyników badań
 • umiejętność interpretacji uzyskanych wyników badań kierowców
 • umiejętność formułowania orzeczeń na potrzeby orzecznictwa
 • umiejętność obsługi aparatury do badania kierowców
 • umiejętność prowadzenia wywiadu diagnostycznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność współpracy w obszarze medycyny pracy
 • postawa otwarta na budowanie relacji psycholog-klient
 • umiejętność zarządzania zespołem diagnostycznym.

 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność efektywnej komunikacji z klientami
 • umiejętność komunikacji z personelem pracującym w obszarze Medycyny Pracy
 • umiejętność przedstawienia swojej opinii dotyczącej wyników badania
 • umiejętność posługiwania się językiem branżowym.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • umiejętność przygotowania i obsługi bazy danych osób badanych
 • umiejętność przeprowadzenia badania za pomocą systemu SIGMA, Test2Drive oraz DrivePL
 • umiejętność przygotowania raportu oraz orzeczeń za pomocą programów komputerowych
 • umiejętność zarządzania informacjami.

Zdobycie podstaw do uzyskania przez psychologów uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych na podstawie art.124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

Opłata za semestr: 1999 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych jednolitych magisterskich z psychologii

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI