KUL Logo

Zarządzanie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Na studiach oferowane są dwie specjalności:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (ZKL)
 • Marketing

Studia przygotowują do:

 • pełnienia funkcji menedżera/kierownika średniego i wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki;
 • zajmowania stanowiska kierownika zespołu w różnych działach organizacji;
 • podjęcia pracy w różnego rodzaju organizacjach, szczególnie w działach zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu;
 • pełnienia roli konsultanta w firmach doradczych;
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • podjęcia pracy zawodowej;
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin realizowana jest w czasie przerwy wakacyjnej po zakończeniu II semestru studiów. Student ma prawo wyboru miejsca odbywania praktyki pod kątem możliwości zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w realnych warunkach gospodarczych oraz zgodnie z planowanym własnym rozwojem zawodowym. Praktyka może być realizowana w organizacjach krajowych lub międzynarodowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Od roku 2016 r. istnieje możliwość odbywania praktyk na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Praktyki nadobowiązkowe mogą być odbywane w Polsce i za granicą w ramach oferty przygotowywanej przez KUL, jak również w oparciu o indywidualne kontakty posiadane przez studenta.
 • Szeroka oferta dostępna jest w Dziale Współpracy z Zagranicą oraz w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studenta oraz potrzebą rynku pracy.

Staże:

 • Studenci kierunku zarządzanie mogą korzystać z systematycznie poszerzanej oferty staży krajowych i zagranicznych przygotowywanej przez Biuro Karier KUL oraz Dział Współpracy z Zagranicą.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają szeroki zakres kompetencji zawodowych wynikających ze zdobytej wiedzy oraz umiejętności, między innymi cechuje ich:

 • rozumienie zarządzania w kontekście międzynarodowym i globalnym oraz relacji między interesariuszami występującymi w otoczeniu
  znajomość klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania;
 • rozumienie powiązań etyki z działalnością gospodarczą i menedżerską;
 • znajomość metod zarządzania wiedzą i innowacji;
 • umiejętność wykorzystania w praktyce metod i narządzi zarządzania strategicznego;
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej oraz roli podatków w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
 • znajomość zasad prowadzenia negocjacji;
 • znajomość podstaw prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy.

Poza ogólnymi kompetencjami zawodowymi właściwymi dla kierunku Zarządzanie, absolwent uzyskuje także dodatkowe kompetencje wynikające z programu wybranej specjalności.

Kompetencje zawodowe na specjalności Zarządzanie Kapitałem Ludzkim dotyczą takich zagadnień jak:

 • employer i personal branding;
 • metody rekrutacji i selekcji pracowników;
 • systemy motywowania i wynagradzania pracowników;
 • ergonomia;
 • rozwój kompetencji pracowników;
 • metody rekrutacji i selekcji pracowników.

Kompetencje zawodowe na specjalności Marketing dotyczą takich zagadnień jak:

 • E-marketing;
 • zarządzanie marką;
 • budowa strategii marketingowej;
 • zarządzanie sprzedażą;
 • projektowanie kampanii promocyjnej;
 • komunikacja w mediach społecznościowych.

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i  autoprezentacji;
 • potrafi wykorzystywać w różnych obszarach zarządzania media społecznościowe, technologie informacyjne i Internet;
 • potrafi przedstawić i argumentować własne opinie na temat problemów związanych z zarządzaniem;
 • potrafi przedstawić wypracowane przez zespół rozwiązania dotyczące różnorodnych zagadnień z dziedziny zarządzania;
 • potrafi w dyskusji poddać konstruktywnej krytyce proponowane przez innych rozwiązania;
 • potrafi prowadzić negocjacje biznesowe w sposób profesjonalny i etyczny;
 • posiada znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego biznesowego.

Studia na kierunku zarządzanie przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres kompetencji, jakie absolwenci zdobywają w tym zakresie, obejmuje między innymi umiejętności:

 • formułowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań przedsiębiorczych;
 • wykorzystania w praktyce zasad planowania strategicznego;
 • doboru odpowiednich źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych;
 • podejmowania decyzji przy wykorzystaniu danych z rachunkowości zarządczej i samodzielnego przeprowadzania rachunków ekonomicznych.

Absolwent posiada:

 • umiejętności analizy danych statystycznych przy wykorzystaniu specjalistycznych programów;
 • umiejętności zastosowania podstawowych metod matematycznych i statystycznych oraz wykorzystania badań operacyjnych w analizie zjawisk ekonomicznych wpływających na procesy zarządzania;
 • umiejętności przeprowadzania analizy decyzyjnej problemów związanych z zarządzaniem i formułowania zaleceń zmierzających do ich rozwiązania.

Absolwent w zakresie kompetencji naukowo-badawczych potrafi:

 • wykorzystać literaturę naukową polską i obcojęzyczną z obszaru zarządzania;
 • zdefiniować problem, sformułować cel, hipotezy i pytania badawcze;
 • zaplanować i przeprowadzić pogłębione badania empiryczne o charakterze jakościowym i ilościowym przy wykorzystaniu różnych metod badawczych;
 • w sposób profesjonalny opisać uzyskane wyniki, dokonać ich analizy, twórczej interpretacji i prezentacji oraz wyznaczyć kierunki dalszych działań lub badań.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie zarządzania lub innych studiów w zakresie: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, logistyka, pedagogika, prawo, socjologia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.