KUL Logo

Stosunki międzynarodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem interdyscyplinarnej i rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych)
  i międzynarodowych oraz przedsiębiorstwach państwowych
  i prywatnych
 • samodzielnego zdobywania i uzupełniania zaawansowanej wiedzy
  i umiejętności z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce i administracji, także w warunkach ograniczonego dostępu do wiedzy
 • organizowania pracy i przewodzenia zespołowi
 • komunikowania, negocjowania i umiejętnego uzasadniania swojego stanowiska oraz dyskutowania o nim w języku polskim i obcym
 • myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • wykonywania zawodów związanych z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi

PROGRAM STUDIÓW

Strona www Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL

Fanpage Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych KUL


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 240 godz., która jest realizowana od I roku studiów.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • uporządkowane i pogłębione wiedza i umiejętności w dziedzinie  nauk o polityce i administracji, w tym w zakresie stosunków międzynarodowych, ich uwarunkowań i zagrożeń, związanych z dylematami współczesnej cywilizacji, m.in. w odniesieniu do integracji i bezpieczeństwa europejskiego oraz dyplomacji i komunikowania
 • zaawansowana znajomość relacji wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych
 • rozszerzona wiedza praktyczna o współczesnych systemach, instytucjach politycznych i społecznych o charakterze międzynarodowym
 • umiejętność wykorzystania posiadanej rozszerzonej wiedzy i kompetencji praktycznych do diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów oraz prognozowania działań i ich skutków w zakresie stosunków międzynarodowych
 • umiejętność wykorzystania i prawidłowej interpretacji przepisów prawa w zakresie stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz dyplomacji i komunikowania
 • umiejętność podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i etosem zawodowym

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych w procesie komunikowania międzynarodowego i międzykulturowego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia negocjacji z otoczeniem, dyskutowania z użyciem zaawansowanej specjalistycznej terminologii oraz do przedstawienia i uzasadnienia swojego stanowiska
 • umiejętność przygotowania wypowiedzi w języku polskim oraz w języku obcym dotyczących dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym stosunków międzynarodowych, z wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanej wiedzy z zakresu nauk o polityce i administracji do prognozowania działań szczegółowych oraz przewidywania ich skutków w obszarze stosunków międzynarodowych
 • umiejętność samodzielnego zdobywania i doskonalenie wiedzy oraz kompetencji w obszarze nauk społecznych, w tym stosunków międzynarodowych, oraz ukierunkowywania innych osób w tym zakresie
 • umiejętność zarządzania pracami zespołu oraz współpraca w jego ramach
 • umiejętność przygotowania do podjęcia aktywności w zakresie zakładania instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym związanych z realizacją stosunków międzynarodowych
 • umiejętność przygotowania projektów społecznych oraz podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i etosem zawodowym

 • umiejętność samodzielnego integrowania nabytej zaawansowanej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
 • umiejętność wykorzystania zdobytej zaawansowanej wiedzy teoretycznej i kompetencji praktycznych do analizowania, diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do stosunków międzynarodowych
 • umiejętność prawidłowej oceny zagrożeń w zakresie stosunków międzynarodowych

 • umiejętność wykorzystania posiadanej zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej do poszukiwania, konceptualizacji i rozwiązania problemów badawczych w zakresie pracy badawczej w dziedzinie  nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych
 • umiejętność doskonalenia oraz samooceny wiedzy i umiejętności w zakresie nauk o polityce i administracji, zwłaszcza w zakresie stosunków międzynarodowych

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów I stopnia w zakresie stosunków międzynarodowych;
 • absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie nauk społecznych w zakresie: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, politologia, psychologia, prawo, socjologia, zarządzanie;
 • absolwenci studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie nauk humanistycznych oraz filologii.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.