KUL Logo

Socjologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • merytorycznie w zależności od wybranej specjalności:
  – badania rynku i opinii publicznej (umiejętność planowania i całościowej realizacji projektów badawczo-doradczych – z wykorzystaniem danych jakościowych nienumerycznych oraz danych liczbowych/ statystycznych – na potrzeby biznesu oraz instytucji sektora publicznego)– socjologia przestępczości (umiejętność identyfikacji i badania zjawisk patologicznych w przestrzeni społecznej, rozpoznawania ryzyka społecznego, rozwiązywania problemów związanych z przestępczością i patologią społeczną)
 • pracy na stanowisku w takich placówkach jak (w zależności od specjalizacji):

a) Konsultant/ project manager w obszarze badań marketingowych, analityk rynku, statystyk, badacz opinii publicznej:

– działy marketingu średnich i dużych przedsiębiorstw

– zespoły badawczo-rozwojowe średnich i dużych przedsiębiorstw

– zespoły ds. ekspansji w przedsiębiorstwach handlowych

– agencje badawcze specjalizujące się w badaniach rynku i opinii publicznej, np. Kantar Polska GFK, IPSOS, PBS, CBOS

– – Urzędy Statystyczne

– zespoły analityczne zajmujące się statystyką medyczną, np. NFZ

– zespoły badawcze zajmujące się badaniami/analizami edukacyjnymi, np. Instytut Badań Edukacyjnych, Centralna Komisja Egzaminacyjna, kuratoria oświaty

b) Analityk zachowań przestępczych:

– instytucje pomocy społecznej, ośrodki socjoterapeutyczne i resocjalizacyjne, świetlice środowiskowe

– instytucje administracji rządowej i samorządowej

– instytucje prewencyjne, wychowawcze i korekcyjne (zakłady karne, zakłady wychowawcze i poprawcze, zespoły kuratorskiej służby sądowej)

– służby mundurowe (policja, straż miejska, straż graniczna, służba więzienna, krajowa administracja skarbowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

– organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą terapią i resocjalizacją

– instytucje międzynarodowe, np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 • studia dają praktyczne umiejętności prowadzenia analiz statystycznych z wykorzystaniem programu komputerowego IBM SPSS Statistics – najlepsi uczestnicy certyfikowanych zajęć zdobywają certyfikaty SPSS Technology Expert wystawiane przez firmę Predictive Solutions

Tytuł magistra w zakresie socjologii uprawnia do:

 • kontynuowania nauki w szkole doktorskiej
 • na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i Instagramie!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • podczas realizacji studiów student jest zobligowany do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 60 godzin (po I roku studiów)
 • praktyki można realizować: w agencjach badawczych, consultingowych i doradczych, przedsiębiorstwach (działach marketingu, badawczo-rozwojowych, promocji, HR), jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i jednostkach administracji publicznej, szczególnie w obszarze statystyki publicznej, zdrowia i edukacji, w służbach mundurowych, w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary; instytucjach zajmujących się pomiarem zjawisk przestępczych i praktycznym zapobieganiu przestępczości; fundacjach specjalizujących się w pomocy ofiarom przestępstw; ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, świetlicach środowiskowych; służbie więziennej
 • praktyki mogą być również realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach zagranicznych w ramach programu Erasmus+

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci  mają możliwość odbycia praktyki nadobowiązkowej zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy. Organizacją praktyk nadobowiązkowych zajmuje się Biuro Karier KUL.
 • możliwość praktyk zagranicznych umożliwiających zdobycie dodatkowych umiejętności, realizowane w ramach programu Erasmus+

Studenci mogą angażować się także w działalność organizacji studenckich:

 • Samorząd Studentów
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii, w którym zaangażowani i kreatywni studenci mogą rozwijać pasje, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Studenci organizują coroczną konferencję pt. Dni Społeczne (w tym roku już 50.! ), zapraszając gości, organizując warsztaty i planując wydarzenia integrujące
  Ponadto studenci uczestniczą w działalności naukowej Instytutu Nauk Socjologicznych, prowadząc pod kierunkiem wykładowców badania, przygotowując analizy, uczestnicząc z referatami w konferencjach studenckich

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy;
 • praktyki zagraniczne umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności, w tym praktyki w celu podnoszenia umiejętności cyfrowych, realizowane w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki dostępnym dwóm specjalnościom absolwent socjologii nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

w zakresie badania rynku i opinii publicznej

 • Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym absolwent specjalizacji jest przygotowany w praktyce do podjęcia pracy w charakterze badacza/ analityka rynku i/lub opinii publicznej, mając również solidne podstawy teoretyczne – potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania przeprowadzane na zlecenie firm, korporacji i instytucji publicznych, kompleksowo przeanalizować uzyskane dane i na tej podstawie sformułować rekomendacje dotyczące np. strategii marketingowej, sprzedażowej, inwestycyjnej.

w zakresie coachingu

 • Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym absolwent specjalizacji jest przygotowany w praktyce do podjęcia pracy w charakterze coacha/ trenera, mając również solidne podstawy teoretyczne – potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić projekt coachingowy na zlecenie firm, korporacji i instytucji publicznych. Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w trakcie specjalizacji ułatwiają Absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej nie tylko bezpośrednio związanej z coachingiem/ trenerstwem, ale również na innych ścieżkach zawodowych wymagających podobnego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w firmach doradczych, consultingowych, szkoleniowo-edukacyjnych i instytucjach kultury.

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • wie, jak w zakresie autoprezentacji wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i internet
 • z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej
 • potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa

Absolwent może zakładać samodzielne podmioty i organizacje prowadzące badania społeczne lub realizujące strategie marketingowe

Absolwent zna i potrafi wykorzystać programy komputerowe [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych oraz analiz danych jakościowych (m.in. Atlas.ti), zyskuje też:

 • umiejętność rozpoznawania potrzeb i motywacji usługobiorców w zakresie ich osobistego/ zawodowego rozwoju
 • umiejętność rozpoznawania, naukowego badania i analizy zjawisk społecznych
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania danych o charakterze naukowym, w tym, wykorzystywania naukowych baz danych
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania metod i technik jakościowych oraz ilościowych w badaniach socjologicznych

Absolwent potrafi formułować problemy badawcze, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze, opracować i zaprezentować wyniki badań.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I stopnia / magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.