KUL Logo

Socjologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w takich placówkach jak: przedsiębiorstwa oferujące swoim pracownikom programy stymulujące rozwój kompetencji zawodowych, szkoły/ firmy trenerskie, firmy doradcze i consultingowe, placówki edukacyjno-kulturalne (specjalizacja coaching), działy marketingu, badawczo-rozwojowe i sprzedażowe średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucje i organizacje badawcze, agencje reklamowe i PR, instytucje publiczne zajmujące się analizami statystycznymi (specjalizacja badania rynku i opinii publicznej), administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, firmy doradcze specjalizujące się w opracowywaniu strategii dla samorządów lokalnych oraz w innych placówkach i na stanowiskach wymagających kompetencji i umiejętności doradczych, analitycznych oraz praktycznych związanych z prowadzeniem badań społecznych
 • pracy w zawodzie m.in.: coach/ trener personalny, konsultant/ project manager ds. badań marketingowych, analityk rynku, analityk ryzyka, statystyk, badacz opinii publicznej, badacz w projektach naukowych, , specjalista ds. badań reklamy i efektywności kampanii reklamowych, specjalista ds. dialogu społecznego/konsultacji społecznych

Tytuł magistra w zakresie socjologii uprawnia do:

 • kontynuowania nauki w szkole doktorskiej
 • na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Studenci mogą dołączyć do Koła Naukowego Studentów Socjologii, w którym zaangażowane i kreatywne osoby rozwijają pasje, zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności, organizują coroczną konferencję pt. Dni Społeczne, zapraszając gości z interesującej ich tematyki i planując wydarzenia integrujące. Ponadto studenci uczestniczą w działalności naukowej Instytutu Nauk Socjologicznych, prowadząc pod kierunkiem wykładowców badania, przygotowując analizy, uczestnicząc z referatami w konferencjach studenckich.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe – 60 godz. (po I roku studiów) w firmach coachingowych/ trenerskich, agencjach badawczych, consultingowych i doradczych, przedsiębiorstwach (działach marketingu, badawczo-rozwojowych, promocji, HR), jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych i jednostkach administracji publicznej, szczególnie w obszarze statystyki publicznej, zdrowia i edukacji.

Praktyki mogą być realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach za granicą w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).

Instytut Socjologii w zakresie praktyk współpracuje m.in.:

ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Fundacją Odpowiedzialność Obywatelska, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz wieloma agencjami badawczymi, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy;
 • praktyki zagraniczne umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności, w tym praktyki w celu podnoszenia umiejętności cyfrowych, realizowane w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Dzięki dostępnym dwóm specjalnościom absolwent socjologii nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji:

w zakresie badania rynku i opinii publicznej

 • Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym absolwent specjalizacji jest przygotowany w praktyce do podjęcia pracy w charakterze badacza/ analityka rynku i/lub opinii publicznej, mając również solidne podstawy teoretyczne – potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania przeprowadzane na zlecenie firm, korporacji i instytucji publicznych, kompleksowo przeanalizować uzyskane dane i na tej podstawie sformułować rekomendacje dotyczące np. strategii marketingowej, sprzedażowej, inwestycyjnej.

w zakresie coachingu

 • Dzięki szerokiemu spektrum przedmiotów o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym absolwent specjalizacji jest przygotowany w praktyce do podjęcia pracy w charakterze coacha/ trenera, mając również solidne podstawy teoretyczne – potrafi zaplanować, zorganizować i przeprowadzić projekt coachingowy na zlecenie firm, korporacji i instytucji publicznych. Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w trakcie specjalizacji ułatwiają Absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej nie tylko bezpośrednio związanej z coachingiem/ trenerstwem, ale również na innych ścieżkach zawodowych wymagających podobnego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji m.in. w firmach doradczych, consultingowych, szkoleniowo-edukacyjnych i instytucjach kultury.

Absolwent:

 • posiada kompetencje w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • wie, jak w zakresie autoprezentacji wykorzystywać media społeczne, technologie informacyjne i internet
 • z powodzeniem współdziała w grupach i zespołach, potrafi w sposób konstruktywny brać udział w dyskusji i debacie publicznej
 • potrafi samodzielnie identyfikować interes społeczny; uczestniczyć w dialogu publicznym
 • jest otwarty na kontrargumenty w kwestiach spornych i wypracowanie kompromisowych rozwiązań
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etycznych problemów zawodu socjologa

Absolwent może zakładać samodzielne podmioty i organizacje prowadzące badania społeczne lub realizujące strategie marketingowe

Absolwent zna i potrafi wykorzystać programy komputerowe [przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS] do prowadzenia analiz statystycznych oraz analiz danych jakościowych (m.in. Atlas.ti), zyskuje też:

 • umiejętność rozpoznawania potrzeb i motywacji usługobiorców w zakresie ich osobistego/ zawodowego rozwoju
 • umiejętność rozpoznawania, naukowego badania i analizy zjawisk społecznych
 • umiejętność poszukiwania i pozyskiwania danych o charakterze naukowym, w tym, wykorzystywania naukowych baz danych
 • znajomość i umiejętność wykorzystywania metod i technik jakościowych oraz ilościowych w badaniach socjologicznych

Absolwent potrafi formułować problemy badawcze, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze, opracować i zaprezentować wyniki badań.

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.