KUL Logo

European Union Law – Prawo Unii Europejskiej (studia w języku angielskim)

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

Absolwenci kierunku Prawo Unii Europejskiej przygotowani są do podejmowania pracy w instytucjach UE, innych organizacjach międzynarodowych, a także w administracji rządowej lub samorządowej. Pełnią rolę liderów zmian w swoich lokalnych społecznościach, pomagając w propagowaniu idei integracji europejskiej i jak najlepiej wykorzystując fundusze europejskie. Program Prawa Unii Europejskiej przygotowuje również do pracy w prywatnych przedsiębiorstwach w Polsce i Europie lub do zaangażowania się w działania zmierzające do ochrony praw człowieka i realizacji polityki migracyjnej.

Studia obejmują udział w seminariach z zakresu prawa i polityk UE, które przygotowują studentów do prowadzenia badań prawnych i kontynuowania kariery naukowej.

Program studiów został zaprojektowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką z Polski i zagranicy we współpracy z przedstawicielami personelu administracyjnego instytucji UE, przedstawicielami instytucji dyplomatycznych i prawnikami. Ich obecność gwarantuje, że program studiów spełnia wymagania rynku.

Tytuł magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in.
    z zakresu „Prawo i Polityka Migracyjna”, „Central and East European Development”

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Zapraszamy na nasz profil na Instagramie!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

  • 60 godzin praktyk w instytucjach związanych ze sprawami europejskimi

Dzięki dobrej współpracy Uniwersytetu z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi studenci i absolwenci prawa Unii Europejskiej mają szerokie możliwości odbycia praktyki lub stażu w instytucjach sektora publicznego i prywatnego, np. Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie, Agencji Frontex, UNHCR, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i innych resortach Rady Ministrów, samorządzie lokalnym, wydziałach funduszy europejskich, Instytucie na rzecz Państwa Prawa i innych organizacjach pozarządowych.

Praktyki nadobowiązkowe:

  • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Wejście absolwentów na rynek pracy jest wspierane dzięki studenckim aktywnościom akademickim, takim jak Koło Naukowe Euro-KUL, blogu Euro-Pens, oraz uczestnictwie w finansowanych przez UE projektach realizowanych na Uniwersytecie.

Ponadto Biuro Karier KUL (realizując projekt „Cool Careers”) zapewnia szkolenie i pomoc przy planowaniu kariery i wyboru drogi rozwoju zawodowego w trakcie studiów i po ich ukończeniu. Nic dziwnego, iż wielu ze studentów Prawa Unii Europejskiej rozpoczyna pracę jeszcze w trakcie studiów.

Udział w pracach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Studenci prawa Unii Europejskiej nabywają umiejętność poruszania się po obszarach kluczowych dla integracji europejskiej. Zostają specjalistami od prawa unijnego i nabywają umiejętności zawodowe cenione na europejskim rynku pracy;

Studenci mają możliwość ukończenia kursów dodatkowych i otrzymania certyfikatów z zakresu ADR, Legal Skills in English, pozyskiwania funduszy UE i zarządzanie projektami;

Nasi absolwenci legitymują się dobrym przygotowaniem do prowadzenia mediacji i negocjacji; potrafią wypowiadać się publicznie i korzystać ze środków multimedialnych.

Studenci orientują się w specyfice aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej. Mogą być konsultantami prawnymi w zakresie wybranych kompetencji UE.

W programie studiów położono duży nacisk n praktyczną naukę języka angielskiego w mowie i w piśmie (academic writing). Oprócz obowiązkowego języka angielskiego studenci uczą się również drugiego języka europejskiego

W czasie studiów rozwijają swoje umiejętności negocjacji i mediacji, poznając również sztukę wystąpień publicznych, skuteczne umiejętności prezentacji.

Studenci EU LAW nabywają umiejętności niezbędne do prowadzenia małej firmy na poziomie krajowym i unijnym. Nasi absolwenci wiedzą, jak ubiegać się o fundusze unijne i jak zarządzać projektami finansowanymi przez UE. Są również przeszkoleni w zakresie zasad europejskiego prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji.

Absolwenci prawa UE wiedzą, jak skutecznie korzystać z zasobów UE dostępnych online, w tym baz danych UE (EUR-Lex) i orzecznictwa TSUE, a także statystyk publikowanych przez EuroStat.

Absolwenci prawa UE są wyposażeni w umiejętności potrzebne do analizy struktur i zjawisk prawnych i politycznych w Europie. Posiadają głęboką wiedzę na temat europejskiego porządku prawnego oraz umiejętność zrozumienia i analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w Unii Europejskiej. Swoje zainteresowanie badawcze mogę rozwijać w ramach Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną. Studia obejmują udział w seminariach magisterskich z zakresu prawa i polityk UE, które przygotowują studentów do prowadzenia badań prawnych i kontynuowania kariery naukowej.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

  • absolwenci studiów I stopnia w zakresie europeistyki (absolwenci tego kierunku mają pierwszeństwo),
  • absolwenci studiów I stopnia / magisterskich na kierunkach: administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia, komunikacja masowa oraz innych kierunków zakładających osiągnięcie podobnych efektów kształcenia.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

International candidates with foreign secondary school documents are asked to visit Study in English page.