KUL Logo

Pielęgniarstwo

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 • Studia przygotowują do:

pracy na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia i innych instytucjach.

Absolwent może również:

 • prowadzić własną działalność gospodarczą;
 • pracować w instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego;
 • pracować w uczelniach, ośrodkach naukowo-badawczych;
 • pracować w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych;
 • pracować w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • pracować w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe, realizujących edukację zdrowotną społeczeństwa.

Tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uprawnia do:

 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa;
 • opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planowania zasób ludzkich odpowiednio do zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki;
 • nadzorowania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej;
 • stosowania różnych technik organizatorskich w badaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pracy na stanowiskach pielęgniarskich;
 • samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recepty lub zleceń;
 • rozwiązywania problemów zawodowych związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki pełnionych funkcji zawodowych;
 • wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej;
 • dokonywania wyboru odpowiednich środków i metod nauczania w działalności dydaktycznej i weryfikowania osiągniętych efektów;
 • opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych wybranego środowiska społecznego;
 • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej/na studia doktoranckie.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

Studenci pielęgniarstwa odbywają praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 200 godzin w następującym zakresie:

 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych
 • Opieka onkologiczna
 • Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej
 • Pracownia endoskopowa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Wypisywanie recept i ordynowanie leków (do uzupełnienia dla studentów, którzy nie osiągnęli szczegółowych efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.)

Miejsca odbywania praktyk:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie
 • Samodzielnym Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Samodzielnym Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

Praktyki nadobowiązkowe:

 • W ramach programu Erasmus, a dodatkowo oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność prowadzenia badań naukowych;
 • umiejętność zarządzania w pielęgniarstwie;
 • umiejętność realizowania zadań dydaktyki medycznej;
 • umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych opartych na zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej, w której najistotniejsze jest realizowanie świadczeń z zakresu edukacji i promocji zdrowia.

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w pracy w zespole, panowania nad stresem
  i emocjami podczas współpracy z członkami zespołu, jak i pacjentami oraz ich rodzinami

 • znajomość stylów i metod zarządzania w ochronie zdrowia;
 • znajomość metod analizy strategicznej;
 • umiejętność organizowania stanowiska pracy;
 • umiejętność nadzorowania pracy zespołów pielęgniarskich.

 • posługiwanie się pakietem Microsoft Office;
 • korzystanie z baz danych, sieci komputerowych, systemów operacyjnych.

 • umiejętność planowania i przeprowadzania badań naukowych, prezentacji
  i interpretowania wyników oraz praktyki opartej na dowodach naukowych.Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku: pielęgniarstwo, którzy na dyplomie ukończenia studiów posiadają ocenę co najmniej 3,5.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.