KUL Logo

Nauki o rodzinie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach:

1. asystent rodziny

2. animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy) (specjalność do wyboru)

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży) lub przedsiębiorstwach społecznych (m.in. spółdzielniach socjalnych).

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • podjęcia studiów podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami studenci mają możliwość skorzystania z oferty praktyk i staży zawodowych udostępnianych przez Biuro Karier KUL.

Staże

 • Możliwość odbywania praktyk w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).
 • Możliwość odbywania staży w ramach Programu ,,Najlepsi u Najlepszych”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwenci zdobywają kompetencje zawodowe do podjęcia pracy na stanowisku ASYSTENTA RODZINY. W związku z tym, są przygotowani do:

 • prowadzenia pracy z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 • opracowania i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej skoordynowanym z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej;
 • udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i psychologicznych;
 • udzielania pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • udzielania pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzania, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

Ponadto Absolwenci, którzy ukończyli specjalność „Asystentura rodziny we współpracy z NGO i CARITAS”, zdobywają dodatkowe, szczegółowe kompetencje do wypełniania zadań asystenta rodziny, do których zalicza się:

 • współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi (w tym Caritas) oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpracy z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna;
 • wspierania aktywności społecznej rodzin m.in. przez motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci, którzy ukończyli specjalność „Animacja środowiska społecznego”, zdobywają ponadto kompetencje niezbędne do wypełnienia zadań ANIMATORA CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY, do których zalicza się:

 • rozpoznawanie problemów i potrzeb środowisk skupiających młodzież potrzebującą wsparcia i organizacji czasu wolnego (supermarkety, parki, plaże, okolice dworców, pustostany, klatki schodowe, bramy, podwórka itp.);
 • nawiązywanie kontaktów i więzi interpersonalnych z młodzieżą z grup ryzyka, docieranie z rzetelną informacją na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać oraz miejsc, w których może uzyskać pomoc i wsparcie w organizowaniu inicjatyw młodzieżowych;
 • inicjowanie i realizowanie ciekawych i angażujących emocjonalnie warsztatów i zajęć z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;
 • realizowanie projektów pracy ulicznej prowadzone wśród dzieci i młodzieży „żyjącej na ulicy”: np. organizowanie wyjść w nowe, nieznane miejsca w niewielkich grupach, stwarzających możliwość pełnego korzystania z odkrywanych miejsc;
 • organizowanie imprez sportowych i kulturalnych odbudowujących poczucie własnej wartości i dumy z dokonanych osiągnięć;
 • budowanie motywacji do zmiany sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach życiowych;
 • współpraca ze szkołą i społecznościami lokalnymi oraz organizowanie wsparcia dla młodzieży przez służby socjalne i placówki opieki zdrowotnej;
 • prowadzenie dokumentacji i statystyk z prowadzonych działań wspierających młodzież;
 • uczestnictwo w szkoleniach mających na celu samodzielne prowadzenie zajęć z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Absolwent posiada umiejętności komunikacyjne w zakresie:

 • stosowania podstawowych narzędzi i strategii komunikacyjnych w procesie rozwiązywania problemów rodzin, dzieci i młodzieży
 • przedstawienia argumentacji w sposób dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców
 • pracy zespołowej
 • audiowizualnej prezentacji wybranych problemów (ich opisu i rozwiązywania) oraz projektów społecznych
 • sprawnego porozumiewania się przy użyciu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych

Absolwent posiada kompetencje w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

Absolwent potrafi analizować problemy rodzin, dzieci i młodzieży z perspektywy wiedzy opartej na osiągnięciach nauk o rodzinie i dyscyplin pokrewnych, w tym z wykorzystaniem zasobów specjalistycznych bibliotek oraz statystycznych baz danych.

W obszarze kompetencji naukowo-badawczych absolwent potrafi poprawnie:

 • formułować problemy i cele badawcze,
 • dobierać wiarygodne źródła informacji i dane niezbędne do ich rozwiązania,
 • dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy pozyskanych danych i informacji,
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze,
 • redagować teksty naukowe.Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.