KUL Logo

Muzykologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: muzykologa – badacza kultury muzycznej, eksperta w zakresie historii, teorii i praktyki muzycznej, krytyka muzycznego i prelegenta, etnomuzykologa (badacza ludowej muzyki świeckiej i religijnej oraz muzyki etnicznej różnych kultur), organologa, specjalisty konsultanta w zakresie budowy, remontów i konserwacji organów, redaktora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, muzyka kościelnego w zakresie gry organowej, nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz animatora życia muzycznego w ośrodkach kościelnych i świeckich.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w celu zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Dla specjalizacji Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia:
  • „Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne)”,
  • „Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe)”,
  • „Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe)”
 • Dla specjalizacji Animacja kultury muzycznej
  • „Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury)”

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i uwarunkowaniami rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej, stylów, form i gatunków muzycznych. Potrafi przeprowadzić wielokontekstową analizę utworów muzycznych różnych epok i stylów. Posiada umiejętność czytania partytur i gry na organach. Zna aktualny stan badań muzykologicznych i naukową literaturę przedmiotu. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i oceniać informacje naukowe z różnych źródeł pod kątem wybranego przedmiotu badań. Umie precyzyjnie formułować i opracowywać problem naukowy z użyciem odpowiednich metod badawczych oraz zaprezentować uzyskane wyniki badań (ustnie i pisemnie). Posiada umiejętność pracy ze źródłami muzycznym (rękopisy, starodruki, partytury, archiwalia) i komputerowej edycji nut. Posiada umiejętność opracowania muzycznych materiałów bibliotecznych i archiwalnych z różnych epok zgodnie z międzynarodowymi standardami opisu. Zna wielojęzyczną terminologią muzykologiczną i potrafi czytać obcojęzyczne teksty muzykologiczne w wybranym przez siebie języku obcym. Jest gotowy do prowadzenia kwerend i naukowego opracowywania różnego typu źródeł muzycznych i innych wytworów kultury muzycznej. Jest gotowy do podjęcia profesjonalnej działalności zawodowej zgodnie z profilowanymi kwalifikacjami uzyskanymi w ramach zrealizowanej przez siebie specjalizacji.

 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia”, uzyskuje kwalifikacje i uprawnienia będące podstawą do podjęcia zatrudnienia jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2019 poz. 1450). Posiada kompetencje pedagogiczne, umiejętności dydaktyczne, w tym umiejętność pracy z uczniami uzdolnionymi muzycznie. Jest gotowy do realizowania zajęć w grupach uczniów zróżnicowanych wiekowo. Potrafi dostrzec problemy psychologiczno-pedagogiczne w toku prowadzenia zajęć i odpowiednio na nie zareagować w środowisku klasy szkolnej. Potrafi zaplanować i poprowadzić zajęcia edukacyjne osiągając założone efekty kształcenia uwzględniając przy tym zróżnicowany rozwój emocjonalny i odmienne tempo przyswajania wiedzy przez uczniów. Zna prawo oświatowe oraz specyfikę funkcjonowania placówek edukacyjnych kształcących muzycznie. Jest przygotowany do korzystania z nowoczesnych technik przekazu wiedzy, w tym technik multimedialnych.
 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Animacja kultury muzycznej”, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu podjęcie zatrudnienia w różnego typu podmiotach i instytucjach kultury (świeckich i kościelnych), mediach branżowych, redakcjach czasopism kulturalnych i muzycznych, fundacjach wspierających działalność kulturalną oraz stowarzyszeniach i towarzystwach animujących życie muzyczne w różnych jego przejawach. Jest przygotowany do tworzenia i współtworzenia muzycznych projektów artystycznych, prowadzenia koncertów i różnego typu wydarzeń kulturalnych – również z użyciem multimediów. Potrafi inicjować działania ukierunkowane na kultywowanie i animowanie życia muzycznego wśród różnego typu społeczności. Potrafi przygotować, zorganizować i poprowadzić koncerty, festiwale i inne muzyczne wydarzenia kulturalne pełniąc rolę lidera lub współorganizatora. Zna uwarunkowania i konteksty środowiskowe, w których możliwe jest animowanie kultury muzycznej (ośrodki świeckie, kościelne, instytucje kultury tradycyjnej) – na poziomie lokalnym oraz w szerszym kontekście geograficznym i kulturowym. Potrafi zaplanować, przygotować i poprowadzić prelekcję muzyczną adresowaną do różnych grup odbiorców. Jest przygotowany do pracy w zespole i promowania wydarzeń muzycznych.

Absolwent posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne w zakresie wyszukiwania, docierania i selekcjonowania informacji naukowych z różnych źródeł. Jest przygotowany do nawiązywania i utrzymywania kontaktów na płaszczyźnie naukowej i artystycznej z innymi specjalistami z obszaru nauk o sztuce i sztuk muzycznych.

 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia”, posiada kompetencje komunikacyjne niezbędne do podejmowania działań edukacyjnych w placówkach kształcących muzycznie. Potrafi inicjować, utrzymywać i moderować dialog edukacyjny z uczniami w czasie zajęć dydaktycznych. Posiada umiejętność słuchania i reagowania na komunikaty werbalne i niewerbalne wysyłane przez uczniów – w tym uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej wraz z innymi pedagogami szkoły przy realizacji różnego typu inicjatyw artystycznych, dydaktycznych. Posiada umiejętność inicjowania i utrzymywania kontaktu z rodzicami uczniów w nietypowych sytuacjach edukacyjnych. Potrafi nawiązywać kontakty zawodowe ze specjalistami z branży edukacyjnej celem stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Animacja kultury muzycznej”, ma umiejętność efektywnego komunikowania się z innymi przedstawicielami branży muzycznej celem realizacji wspólnych inicjatyw i projektów. Potrafi nawiązywać, utrzymywać i poszerzać kontakty zawodowe ze środowiskami wspierającymi finansowo działalność kulturalną. Potrafi formułować i rozpowszechniać informacje na temat zaplanowanych przez siebie wydarzeń kulturalnych celem sformowania zespołu umożliwiającego jego realizację. Jest gotowy do prowadzenia dialogu i negocjacji z różnymi przedstawicielami celem osiągnięcia  efektywnych rozwiązań w realizacji zamierzonych działań. Potrafi w sposób komunikatywny napisać wniosek o finansowe wsparcie planowanego wydarzenia kulturalnego.
 • Absolwent zna wybrany przez siebie język obcy na poziomie B2+

 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia”, jest przygotowany do samodzielnego inicjowania działań ukierunkowanych na stałe podnoszenie posiadanych przez siebie kwalifikacji zawodowych. Potrafi samodzielnie tworzyć nowe programy nauczania i doskonalić metodykę pracy z uczniami.
 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Animacja kultury muzycznej”, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę na temat zasad funkcjonowania różnych instytucji kultury w działalności zawodowej celem odnalezienia się na branżowym rynku pracy. Zna zasady tworzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości i potrafi budować zespoły do realizacji założonych przez siebie projektów. Potrafi formułować i prezentować swoje pomysły i idee artystyczne podmiotom i instytucjom wspierającym działalność kulturalną

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Muzykologia posiada kompetencje analityczne w zakresie badania i analizy wytworów sztuki muzycznej w różnych jej przejawach.

 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia”, posiada ponadto kompetencje analityczne ukierunkowane na doskonalenie wykorzystywanych przez siebie technik i metod przekazu wiedzy o muzyce.
 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Animacja kultury muzycznej”, ma dodatkowo kompetencje analityczne ukierunkowane na diagnozę uwarunkowań rynkowych i rzetelną ocenę realności realizacji planowanego projektu muzyczno-artystycznego

 • Absolwent studiów II stopnia na kierunku Muzykologia ma kompetencje naukowo-badawcze i rynkowe pozwalające mu podjąć aktywność zawodową wymagającą łączenia ze sobą dwóch obszarów: dziedziny nauk humanistycznych (nauki o sztuce) i dziedziny sztuki (sztuki muzyczne). Absolwent jest przygotowany do wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych dzięki zintegrowanemu programowi kształcenia muzycznego (łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką muzyczną). Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu muzykologii w innych pokrewnych muzyce dziedzinach z zakresu nauk humanistycznych i sztuk.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

– absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia,

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia artystyczne,

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.