KUL Logo

Kulturoznawstwo

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, społecznym, a także artystycznym
 • realizacji celów praktycznych ukierunkowanych na profesjonalne zachowania zawodowe kulturoznawcy
 • pracy w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na stanowisku nauczyciela „wiedzy o kulturze” oraz przedmiotów z kształcenia artystycznego lub przedsiębiorczości (w obszarze kultury) dla III i IV poziomu kształcenia młodzieży
 • pracy jako instruktor kulturalno-oświatowy w ośrodkach kultury, koordynator do spraw organizacji widowisk, specjalista do spraw edukacji w teatrach, domach kultury, muzeach, specjalista do spraw promocji i organizacji imprez w instytucjach kultury, koordynator i twórca projektów lokalnych i ogólnopolskich czy europejskich w dziedzinie kultury i sztuki, pracownik merytoryczny parków edukacyjnych m.in. etnograficznych, naukowych, specjalista do spraw wystaw w muzeach oraz kustosz w instytucjach kulturalno-społecznych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW

PLAN STUDIÓW (od roku akad. 2017/2018)


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:
  • praktyki zawodowe – 3 tygodniowe, Instytucje przyjmujące na praktyki to: Centrum Spotkania Kultur; Domy kultury (m.in. Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie); Muzea (m.in. Państwowe Muzeum na Majdanku)
  • zajęcia terenowe, poznając działalność instytucji kulturalnych
  • zajęcia warsztatowe pozwalają nabyć umiejętności i opanować narzędzia przydatne do poruszania się zarówno w rozwijającym się dynamicznie cyfrowym świecie, jak i w klasycznych technikach plastycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, Ikona)
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Przy kierunku działa Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL, które organizuje odczyty, dyskusje, sympozja, wystawy, konkursy, wyjazdy naukowe, ponadto we współpracy z pracownią klasycznych technik artystycznych jest organizatorem warsztatów pisania ikon.

Wejście absolwentów na rynek pracy wspiera udział w projektach i programach: program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Liga Odpowiedzialnego Biznesu; Projekt „Aktywny student – aktywny absolwent”; Projekt „Zdobądź zatrudnienie”, Bezpłatny Kurs Fundraisingu.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • specjalność Filozoficzny wymiar kultury: Absolwent podejmuje problem rozumienia kultury, złożoności i uwarunkowań zjawisk kulturowych i artystycznych czy medialnych, relacji pomiędzy obszarami kulturowymi, jak religia czy sztuka, społecznych uwarunkowań funkcjonowania kultury, przygotowuje się do pracy w obszarze kultury
 • specjalność Kultura w działaniu: Absolwent analizuje i porównuje zjawiska kulturowe, używa poznane podczas studiów i praktyk metody i instrumenty badawcze i twórcze do kreatywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze lokalnej i globalnej

 • kompetencje w zakresie przygotowywania autorskich projektów wystawienniczych, prezentacji (także w formie multimedialnej) samodzielnie przygotowanych wyników badań

 • znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2

Absolwent:

 • potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi głównie w zakresie: przygotowywania wystąpień za pomocą programów edycyjnych, kalkulacyjnych, prezentacyjnych
 • posługiwać się biegle podstawowymi aplikacjami oraz programami niezbędnymi w pracy kulturoznawcy

Absolwent:

 • potrafi zastosować narzędzia analityczne do refleksji nad zjawiskami kultury zwłaszcza dziełami filmowymi oraz medialnymi
 • posiada podstawową umiejętność opisu, analizy i klasyfikacji dzieła sztuki pod względem tematycznym, typologicznym, chronologicznym, geograficznym, technologicznym

 • kompetencje w zakresie przygotowania projektów finansujących inicjatywy kulturalne, artystyczne i z zakresu turystyki kulturowej
 • kompetencje w zakresie znajomości prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej
 • kompetencje w zakresie organizacji wystaw indywidualnych, autonomicznych stanowisk kuratorskich

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci niezależnie od obszaru kształcenia w jakim realizowane były studia, jak i kierunku ukończonych przez nich studiów.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.