KUL Logo

Kryminologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy zawodowej w służbach mundurowych (np. Policja i Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Marszałkowska, Straż Miejska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne)
 • pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary oraz sprawowania w tych instytucjach funkcji kierowniczych
 • zatrudnienia w międzynarodowych instytucjach takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International
 • możliwości pracy w instytucjach prywatnych (usługi detektywistyczne, ochrona osób i mienia, poszukiwanie zaginionych osób i mienia), a także do samodzielnego realizowania różnego rodzaju zaawansowanych analiz kryminalistycznych
 • prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu kryminologii w tym cyberbezpieczeństwa

Tytuł magistra w zakresie socjologii uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. Bezpieczeństwo publiczne, Mediacja sądowa i pozasądowa, Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie bezpieczeństwem sieci)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • podczas realizacji studiów student jest zobligowany do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 60 godzin.
 • Studenci odbywają praktyki m.in. w służbach mundurowych, prywatnych agencjach detektywistycznych i ochrony, laboratoriach kryminalistycznych, a także w organach wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, instytucjach pozarządowych udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary, instytucjach zajmujących się pomiarem zjawisk przestępczych i praktycznym zapobieganiu przestępczości, fundacjach specjalizujących się pomocy ofiarom przestępstw

Praktyki nadobowiązkowe:

 • studenci mają możliwość odbycia nadobowiązkowych praktyk i staży, kontynuując swoje zainteresowania związane z wybraną specjalizacją oraz ze zmieniającymi się trendami współczesnego rynku pracy, np. z ofertą zaproponowaną przez Biuro Karier KUL

Staże:

 • Możliwość odbywania płatnych/bezpłatnych staży w ramach ofert kierowanych dla studentów kryminologii przez instytucje państwowe (np. służby mundurowe) i prywatne (np. agencje detektywistyczne)Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent:

 • potrafi w sposób zaawansowany analizować złożoność zjawisk społecznych i wynikających z nich procesów przestępczych w otaczającej rzeczywistości także w kontekście coraz większego zjawiska cyfryzacji
 • po ukończeniu studiów nabędzie szerokich umiejętności z zakresu działań prewencyjnych, interwencyjnych i dochodzeniowych, które będzie mógł realizować w przyszłej pracy zawodowej
 • za sprawą zdobytych kompetencji podczas studiów będzie mógł identyfikować i wyjaśniać współczesne zagrożenia związane z przestępczością, analizować skomplikowane przyczyny i zależności tych zjawisk, wykorzystywać przy tym innowacyjne i zaawansowane technologicznie metody, techniki i narzędzia potrzebne do zwalczania różnego rodzaju przestępstw
 • umie posługiwać się wielopoziomowym diagnozowaniem sytuacji kryminogennych, zapobieganiem i przeciwdziałaniem patologiom społecznym w szczególności u osób nieletnich
 • potrafi wykorzystywać umiejętności do podejmowania czynności operacyjno-dochodzeniowych w celu wyjaśnienia różnego rodzaju przestępstw, w tym poprzez ekspertyzy fizykochemiczne i identyfikacje osób i zwłok poprzez zaawansowane (także technologicznie) metody, analizy i narzędzia przypisane kryminologii
 • zdobywa  zaawansowane kompetencje specjalistyczne w zakresie działań prewencyjnych i analitycznych w obszarze kryminologii, a także kryminalistyki, mając na uwadze przy tym zarządzanie ryzykiem

Student w ramach studiów ma możliwość uczestniczenia w przedmiotach do wyboru:

 • pozwalają one wykształcić kompetencje potrzebne do prowadzenia specjalistycznych badań i analiz z zakresu czynności operacyjnych w trakcie dochodzenia i próby wyjaśnienia popełnionego przestępstwa. Studenci nabywają umiejętności przeciwdziałania przestępczości osób nieletnich, pracy zwierząt w służbach mundurowych oraz analiz wariograficznych
 • umożliwiają one nabycie kompetencji niezbędnych do diagnozowania sytuacji kryminogennych (w tym pomoc ofiarom przestępstw) oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym a także zjawisku recydywy, jak również uzyskać praktyczne umiejętności zarządzania ryzykiem (np. personalnym i specjalistycznym w zakładach karnych)
 • student uzyskuje możliwość zdobycia kwalifikacji w zakresie terapii osób nieletnich popełniających przestępstwa, przeciwdziałaniu nielegalnemu rynkowi narkotyków, a także poprzez metody statystyczne tworzenia modeli dynamiki i geografii przestępczości

Absolwent:

 • potrafi panować nad emocjami i stresem podczas działań kryminalistycznych i kierować grupą osób
 • potrafi komunikować się z zespołem podczas pracy, także koordynować jego działania
 • posiada umiejętność prowadzenia negocjacji z różnego rodzaju środowiskami społecznymi, także związanych ze specyfiką danych służb np. policją
 • posiada sprecyzowane metody działania oraz wrażliwość w komunikacji z ofiarami przestępstw i potrafi zastosować systemowe działania pomocy
 • posiada kompetencje do wyrażania przekazów mających na celu ochronę człowieka przed działaniami przestępczymi
 • zna zasady komunikacji z recydywistami i osobami znajdującymi się w zakładach karnych, aresztach śledczych
 • posiada umiejętność prowadzenia specjalistycznych szkoleń, warsztatów i treningów m.in. z zakresu przeciwdziałania przestępczości
 • potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, znając przy tym specjalistyczną terminologię kryminalistyczną w tym języku
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrafi komunikować się z innymi podmiotami na współczesnym rynku pracy
 • posiada umiejętności specjalistycznej komunikacji z otoczeniem podczas rozpraw sądowych

Absolwent:

 • zdobędzie specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kryminologii pozwalające na przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej na współczesnym rynku pracy podlegającym ciągłym zmianom
 • poprzez znajomość zaawansowanych innowacyjnie i technologicznie metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w kryminologii, będzie gotów do strategicznego planowania własnej pracy zawodowej i poszczególnych zadań zawodowych, także o charakterze kierowniczym
 • w wyniku nabycia specjalistycznej wiedzy kryminologicznej potrafi kształtować indywidulaną przedsiębiorczość w odniesieniu do współczesnego rynku pracy, w szczególności obszaru zajmującego się szeroko rozumianą ochroną człowieka przed zagrożeniem przestępczym
 • nabywając doświadczenie z dziedziny nauk społecznych w szczególności z nauk socjologicznych rozwiązuje problemy o charakterze kryminogennym i wykształca interdyscyplinarne kompetencje przedsiębiorcze

Absolwent:

 • uzyskuje kompetencje z zakresu analityki statystycznej i statystyki kryminalistycznej
 • posługuje się w sposób zaawansowany pakietem Microsoft Office
 • potrafi w sposób zaawansowany obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie (SPSS Statistics)
 • posiada umiejętność zastosowania dla potrzeb kryminologii nowoczesnych technologii, technik, systemów operacyjnych, baz danych i sieci komputerowych
 • posiada umiejętności analizy pozostawionych śladów kryminalistycznych fizycznych, a także wirtualno-cyfrowych
 • posiada umiejętności prowadzenia działań wywiadowczych w świecie realnym i wirtualnym
 • posługuje się specjalistycznymi technikami interwencyjnymi przy użyciu nowoczesnego sprzętu

Absolwent:

 • ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą znajomości metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalistycznej
 • posiada umiejętność kierowania grupą prowadzącą dochodzenie w procesie wyjaśniania przestępstwa
 • w kontekście do różnego rodzaju przestępstw potrafi wypracować adekwatne i unikatowe metody analizy, a także odpowiednio je zastosować do konkretnego przypadku na podstawie własnych kompetencji
 • posiada kompetencje do stworzenia systemowych rozwiązań przeciwdziałania przestępstwom dla zróżnicowanych i złożonych struktur społecznych
 • potrafi dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji w kontekście zebranych materiałów dowodowych w tym wysuwając przy tym proste problemy badawcze
 • potrafi dokonać właściwej analizy przestępczości w tym prewencji takich zachowań, formułując prawidłowe hipotezy dostosowane do informacji z danych statystycznych
 • potrafi w sposób systemowy zapobiegać dokonywaniu przestępstw oraz skierować właściwą pomoc do potencjalnych osób mogących dopuścić się przestępstw

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie:

 • kryminologii

lub innych kierunków I stopnia, II stopnia, lub jednolitych magisterskich realizowanych w obszarze nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, psychologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach:

 • administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, politologia, psychologia, prawo, prawo mediów, prawo w biznesie, stosunki międzynarodowe.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Ponadto od kandydata przy rejestracji jest wymagane złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ocena w suplemencie do dyplomu I stopnia lub certyfikat).