KUL Logo

Kognitywistyka – tryb hybrydowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy jako coach/trener zdolności poznawczych (m.in. zdolności uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, zdolności percepcyjnych, uwagowych, pamięciowych, itp.) oraz jako coach/trener różnorodnych metod i technik kognitywnych (takich jak techniki wizualizacyjne, metody e-learningu, metody kształcenia muzycznego, techniki komunikacji, itp.)
 • pracy w różnorodnych zespołach kreatywnych, m.in. jako creative manager (dyrektor kreatywny), copywriter, twórca kontentu, social media manager, animator działań twórczych, itp.
 • pracy w różnorodnych placówkach edukacyjnych i terapeutycznych zajmujących się wspieraniem rozwoju poznawczego dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych
 • pracy badawczej i analitycznej w zespołach interdyscyplinarnych

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (filozofia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych z zakresu różnych obszarów nauk o poznaniu takich jak: metody wspierania twórczości, nowoczesna edukacja i e-learning, animacja kultury i aktywności w sieci, copywriting, komunikacja wizualna, neurorehabilitacja, coaching w biznesie i wiele innych.

http://www.kognitywistyka.kul.pl

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trynie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci mogą korzystać z ofert praktyk dostępnych w Biurze Karier KUL zgodnie z profilem swoich zainteresowaniach.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • interdyscyplinarna wiedza na temat umysłu jako systemu poznawczego, ucieleśnionego, komunikacyjnego i biologicznego, a także wiedza na temat biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań poznania
 • pogłębiona wiedza o procesach i funkcjach poznawczych takich jak: świadomość, percepcja, wyobraźnia, uwaga, mindreading, pamięć, rozumowanie i tworzenie pojęć, intencjonalność, samoświadomość, podejmowanie decyzji, emocje, motywacje, itp. oraz umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w kontekstach badawczych, edukacyjnych, coachingowych, terapeutycznych i biznesowych
 • umiejętności coachingowe: integrowanie wiedzy z obszaru kognitywistyki, psychologii i filozofii w celu wspierania funkcjonowania poznawczo-społecznego innych osób na różnych etapach ich życia

 • umiejętność  współpracy w zespole: podejmowania aktywnych ról, inspirowania i organizowania procesu uczenia się, dyskutowania oraz określania priorytetów służących realizacji zadania
 • umiejętność formułowania własnych hipotez badawczych oraz argumentowania na rzecz własnego stanowiska; zdolność do analizy i krytyki dyskutowanych twierdzeń i wyników badań
 • znajomość metod komunikacji wizualnej

 • posiada znajomość podstaw ekonomii, przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży
 • umiejętność twórczego działania w swojej dziedzinie; posługiwanie się odpowiednimi algorytmami i heurystykami w rozwiązywaniu problemów; zdolność do planowania strategicznego

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • znajomość bazowych narzędzi formalno-logicznych, które wspierają analizę danych i wnioskowań

 • umiejętność formułowania problemów naukowych i ich rozwiązywania poprzez użycie adekwatnych narzędzi badawczych
 • umiejętność projektowania i badań eksperymentalnych
 • wiedza na temat zasad przygotowania i publikacji tekstów naukowych
 • świadomość znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.