KUL Logo

Kognitywistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • Badania naturalnych i sztucznych systemów poznawczych oraz aplikacji wyników tych badań.
 • Badania i działania w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Pracy jako architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych) w ośrodkach przetwarzania danych, jako architekt informacji w branży reklamowej, serwisach internetowych i agencjach public relations oraz jako badacz w instytucjach naukowych.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (filozofia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych z zakresu różnych obszarów nauk o poznaniu, np. metod twórczego myślenia, neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, sztucznej inteligencji, programowania, tworzenia baz danych.

http://www.kognitywistyka.kul.pl

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Studenci mogą korzystać z ofert praktyk dostępnych w Biurze Karier KUL zgodnie z profilem swoich zainteresowaniach.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • interdyscyplinarna wiedza na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
 • znajomość technik operowania systemami informatycznymi, językami logiki oraz analizy danych, łączenia problemów teoretycznych z metodami badań empirycznych, komunikacyjno-retorycznych
 • wiedza na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowani decyzji, motywacje
 • wiedza na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań poznania
 • umiejętności konstruowania i używania narzędzi formalno-informatyczno-ontologicznych, projektowania ontologii stosowanych
 • umiejętność programowania w zakresie wykorzystywania ontologii do reprezentacji wiedzy w systemach informatycznych
 • umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne

 • umiejętność współpracy w grupie, podejmowania aktywnych ról w zespole, inspirowania i organizowania uczenia się
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania
 • umiejętność określania priorytetów służących realizacji zadania
 • umiejętność sformułowania oraz uargumentowania stanowisko, poddawania analizie i krytyce dyskutowanych tez

 • posiada znajomość podstaw ekonomii, przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży
 • znajomość metod planowania strategicznego

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • znajomość narzędzi formalno-logicznych, które wspierają analizę danych i wnioskowań
 • znajomość języka tworzenia baz danych i semantycznej reprezentacji wiedzy w rozległych sieciach komputerowych

 • umiejętność projektowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych
 • umiejętność projektowania relacyjnych baz danych
 • umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne
 • umiejętność analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.