KUL Logo

Hispanistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego lub tłumacz bądź w innych obszarach zawodowych wymagających wysokiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, będącego narzędziem w profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

Po ukończeniu specjalizacji biznesowo-tłumaczeniowej student ma kompetencje, by po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia podjąć pracę jako tłumacz, a dzięki nabyciu kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego specjalistycznego (m.in. język medyczny) w korporacjach o różnym profilu, również koncernach farmaceutycznych i instytucjach związanych z medycyną. Specjalizacja przygotowuje również do zdobycia kompetencji niezbędnych do uzyskania specjalistycznych certyfikatów językowych sygnowanych przez Madrycką Izbę Przemysłowo-Handlową (certyfikaty z języka hiszpańskiego w biznesie oraz języka hiszpańskiego medycznego).

Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej (specjalizacja adresowana jest do absolwentów hispanistyki I stopnia lub osób, które realizowały podstawę programową z zakresu języka hiszpańskiego) absolwent może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka hiszpańskiego w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki w szkole doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych;
 • specjalizacja nauczycielska nadaje uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego w szkole.

PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w ramach specjalizacji nauczycielskiej:
  • praktyki psychologiczno-pedagogiczne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, odbywane w szkole
  • praktyki zawodowe przygotowujące do zawodu nauczyciela w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, odbywane w szkole podstawowej (60 godzin) oraz ponadpodstawowej (60 godzin)
 • w ramach specjalizacji biznesowo-tłumaczeniowej:
  • praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin, odbywane w przedsiębiorstwach (biura tłumaczeń, przedsiębiorstwa sektora turystycznego, wydawnictwa i redakcje czasopism) i instytucjach (instytucje państwowe i samorządowe)
  • praktyki studenckie w firmach polskich bądź zagranicznych

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


 • znajomość języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, właściwym dla wybranej specjalizacji

–  specjalizacja nauczycielska:

 •  uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania języka hiszpańskiego: organizowanie pracy w klasie, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych

–  specjalizacja biznesowo-tłumaczeniowa:

Kompetencje do podejmowania i realizacji podstawowych zadań zawodowych wynikających z roli i zadań tłumacza (z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: biznes, prawo, medycyna, itp.):

 •  znajomość i umiejętność wykorzystania praktycznie podstaw warsztatu dotyczących tłumaczeń ustnych i pisemnych w różnych zakresach tematycznych i rejestrach językowych, np. ekonomii, prawa, medycyny.

 • umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku hiszpańskim spójnych pod względem językowym i logicznym,
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza lub nauczyciela,
 • obycie międzykulturowe, otwartość wobec innych postaw, tradycji i kultur,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami,
 • umiejętność korzystania ze źródeł informacji w sposób etyczny oraz zdolność dokonywania analizy i syntezy na podstawie uzyskanych informacji.

 • znajomość podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania ekonomii, znajomość zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw


 • umiejętność wykorzystywania narzędzi internetowych w komunikacji zawodowej  (słowniki online, programy tłumaczeniowe, korpusy językowe, itp.).

 • umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań w zależności od podjętego zadania oraz przedstawiania ich wyników w klarownej formie (pisemnej i ustnej),
 • umiejętność tworzenia dwujęzycznych korpusów tekstów,
 • samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych.Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia z dyplomem licencjata na kierunku hispanistyka, filologia hiszpańska, iberystyka;

b) absolwenci studiów neofilologicznych I stopnia kierunków: filologia romańska z językiem hiszpańskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym, lingwistyka stosowana z językiem hiszpańskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym;

c) absolwenci innych kierunków studiów, pod warunkiem przedstawienia certyfikatu poświadczającego znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2 (DELE Nivel B2/DELE Nivel Intermedio; DELE Nivel C1; DELE Nivel C2/DELE Nivel Superior).

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.