KUL Logo

Filozofia – tryb hybrydowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pogłębiania zdobytych umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
 • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
 • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Szczegółowe informacje o kierunku realizowanym w trybie hybrydowym dostępne są na: www.filozofiahybrydowa.kul.pl


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 •  oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników
 • umiejętność dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi

 • umiejętność zajmowania stanowiska w podstawowych dyskusjach światopoglądowych
 • analizowanie i krytyka dyskutowanych tez
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania tak własnego jak i cudzego stanowiska
 • znajdowanie rozwiązań problemów filozoficznych, analizowanie i porównywanie założeń systemów filozoficznych oraz ich konsekwencji
 • współdziałanie i praca w grupie w różnych rolach
 • formułowanie i wygłaszania poprawnych retorycznie wypowiedzi ustnych

 • efektywne organizowanie pracy własnej
 • planowanie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej
 • zarządzanie zespołem ludzi
 • umiejętności przydatne w biznesie, np. szukanie alternatywnych rozwiązań, myślenie analityczne, budowanie syntez
 • kompetencje przydatne na rynku doradztwa, np. w dziedzinie bioetyki oraz tworzenia kodeksów etycznych dla firm

 • efektywne posługiwanie się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)
 • umiejętność doboru właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszczenia i analizy argumentów filozoficznych, identyfikacji ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji

 • dowodzenie twierdzeń logicznych, znajdowanie struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowanie wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki
 • umiejętności formułowania problemu, dostrzeżenia jego założeń, oraz konsekwencji proponowanego rozwiązania
 • pogłębiona analiza przemian kulturowych, tendencji w rozwoju myśli i idei, relacji między różnymi dziedzinami wiedzy

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.