KUL Logo

Filologia niderlandzka – tryb hybrydowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń, w korporacjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, w szkołach językowych, itp.

W trakcie studiów magisterskich szczególną uwagę przywiązuje się do tłumaczeń ustnych i pisemnych z i na język niderlandzki, oraz do komunikacji w języku niderlandzkim w sektorze biznesu (język biznesowy, komunikacja w miejscu pracy).

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!
Filologia Niderlandzka KUL.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyka obejmuje 60 godzin i może odbyć się w polskiej, flamandzkiej lub niderlandzkiej firmie lub instytucji, można odbyć go także w ramach wymiany Erasmus w Holandii czy Flandrii lub w przedstawicielstwach firm holenderskich lub flamandzkich w Polsce

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Katedra Literatury Niderlandzkiej oraz Katedra Języka Niderlandzkiego są w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycznymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymują kontakty z przedstawicielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu.

Studenci mają możliwość wyjazdów do krajów niderlandzkojęzycznych, lub innych krajów Europy Środkowej w celu wzięcia aktywnego udziału w letnich kursach języka niderlandzkiego organizowanych przez Niderlandzką Unię Językową (Nederlandse Taalunie), lub stowarzyszenie Comenius.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do rozpoczęcia pracy jako kadra wyższego szczebla w sektorze biznesu oraz w biurach tłumaczeń
 • język niderlandzki i język niderlandzki biznesowy na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (umiejętności językowe z języka niderlandzkiego w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia niderlandzka, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

 • umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i wymiany poglądów w języku niderlandzkim
 • pogłębiona umiejętność przygotowania i przed­stawienia wystąpienia ustnego w języku niderlandzkim na wybrany temat w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia niderlandzka, z zastosowaniem technik audiowizualnych

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. samozatrudnienie w charakterze tłumacz freelancer)
 • umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób
 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży tłumaczeniowej

 • umiejętność korzystania z typowych komunikatorów sieciowych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych i z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning)
 • umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych wykorzystując programy graficzne PowerPoint, Prezi

 • absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań
 • posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku filologia niderlandzka

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest:

 • ukończenie studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia niderlandzka;
 • ukończenie studiów I stopnia (kierunek dowolny), pod warunkiem znajomości języka niderlandzkiego na poziomie B2 (ocena w suplemencie do dyplomu I stopnia lub certyfikat wydany przez uznaną jednostkę certyfikującą).

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.