KUL Logo

Filologia klasyczna – tryb hybrydowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w profesjach, gdzie istotną rolę odgrywa znajomość języków klasycznych oraz wykształcenie humanistyczne takich jak: redaktor, archiwista, bibliotekarz, pracownik wydawnictw, środków przekazu oraz instytucji kultury i edukacji, referent i sekretarz wydziałów kultury w administracji państwowej i samorządowej, pracownik obsługi ruchu turystycznego w kraju i za granicą,
 • pracy jako tłumacz dokumentów łacińskich w kuriach diecezjalnych i innych urzędach Kościoła rzymskokatolickiego

Zdobyte wiadomości i umiejętności dają możliwość wykorzystywania warsztatu translatorskiego w pracy nad tekstami antycznymi.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • starania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej, zwłaszcza w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • podjęcia pracy w instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne.

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2023/2024 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • kompetencje w zakresie przekładu tekstów greckich i łacińskich oraz w zakresie analizy i interpretacji dzieł literackich; znajomość kultury i historii antycznej i jej recepcji w Polsce i nowożytnej Europie

 • umiejętność tworzenia logicznych wypowiedzi,
 • umiejętność autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki,
 • umiejętność samodzielnego kreowania warsztatu pracy i wykorzystywania innowacyjnych metodologii badawczych w opracowaniu tekstów antycznych

 • kompetencje w pozyskiwaniu grantów wewnętrznych w ramach działalności Koła Klasyków KUL; przygotowanie do samozatrudnienia

 • kompetencje w zakresie obsługi specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

 • umiejętność formułowania zagadnień badawczych, dobierania źródeł informacji, dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierania właściwych metod i narzędzi badań

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna;

b) absolwenci z dyplomem licencjata/magistra innego kierunku – pod warunkiem znajomości jednego języka klasycznego (łaciny lub greki), udokumentowanej oceną co najmniej dobrą na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub oceną co najmniej dobrą uzyskaną podczas studiów z zaliczenia lub egzaminu (liczy się ocena korzystniejsza dla studenta) w akademickim studium języków obcych.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen z języka klasycznego na dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły średniej lub wypisie z indeksu.