KUL Logo

Filologia germańska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w biurach tłumaczeń niemieckojęzycznych, wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce, placówkach i organizacjach kulturalnych, międzynarodowych firmach i korporacjach o zróżnicowanym profilu ukierunkowanych na kontakty z partnerami i klientami niemieckojęzycznymi oraz anglojęzycznymi
 • pracy nauczyciela w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki w szkole doktorskiej;
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych związanych z pogłębianiem kompetencji językowych, w zakresie nauczania języka niemieckiego oraz specjalistycznych studiów kształcących tłumaczy;
 • specjalizacja nauczycielska nadaje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkole

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 150 godzin praktyk pedagogicznych w szkołach (specjalizacja nauczycielska)
 • 60 godzin praktyk tłumaczeniowych w Urzędzie Miasta, w szkołach językowych (specjalizacja translatologiczna)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • oferta staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • płynna komunikacja w języku niemieckim w mowie i piśmie
 • znajomość uwarunkowań kulturowych, interkulturowych i historycznych w komunikacji zawodowej
 • posługiwanie się językami specjalistycznymi niezbędnymi do wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach, w tym językiem prawa i ekonomii – specjalizacja translatologiczna
 • specjalizacja w zakresie tłumaczenia pisemnego (użytkowego i literackiego) oraz ustnego (konsekutywnego i symultanicznego) – specjalizacja translatologiczna
 • umiejętność wdrożenia w praktykę warsztatu tłumacza przysięgłego i podjęcia samodzielnej pracy zawodowej – specjalizacja translatologiczna
 • po odbyciu w ramach specjalizacji nauczycielskiej kształcenia zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.) absolwent posiada uprawnienia do nauczania w języka niemieckiego w szkole
 • umiejętność komunikowania się w pracy zawodowej w języku angielskim na poziomie B2 (specjalizacja Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2)

 • umiejętność organizowania procesu uczenia się innych osób
 • umiejętność pracy w grupie i dyskusji
 • kompetencje wygłaszania prezentacji
 • umiejętność argumentowania w języku niemieckim

 • Absolwent może pracować jako tłumacz i lektor/nauczyciel języka niemieckiego w ramach samozatrudnienia, prowadzić własną szkołę językową, a także inne formy działalności gospodarczej opartej na wysokich kompetencjach językowych.

 • Absolwent biegle posługuje się edytorami tekstu, zaawansowanymi technikami komunikacyjno-informatycznymi, tworzy prezentacje PowerPoint, zna komputerowy warsztat tłumacza.

 • Absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia germańska

b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii germańskiej

c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język niemiecki

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.