KUL Logo

Biotechnologia

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako pracownik bądź kierownik zespołu w zawodach: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, analityk laboratoryjny, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody itp.

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Instytut Nauk Biologicznych KUL.

Profil na instagramie oraz na Tik Tok!


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach z branży biotechnologicznej
 • praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych lub innych (oferta dostępna w Biurze Karier KUL) – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • oferta praktyk i wizyt studyjnych w nowoczesnych laboratoriach specjalistycznych Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

Studenci, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę mogą uczestniczyć w działalności Koła Biotechnologii KUL (m.in. mogą brać udział w organizowaniu konferencji naukowych oraz pracach badawczych prowadzonych na Wydziale).

Staże:

 • praca w zespołach projektowych, opracowujących rozwiązania dla firm z branży biotechnologicznej, finansowana przez Uczelnie ze środków Unijnych w ramach projektu: „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II”
 • możliwości odbywania płatnych oraz bezpłatnych staży w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z kierunkiem studiów m.in. w ramach Konwentu PracodawcówKompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu: biochemii i biologii, technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych.

 • wiedza z zakresu: biochemii, mikrobiologii i biologii; statystyki umożliwiającej opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych
 • umiejętność napisania procedury badawczej oraz obowiązujących dokumentów specyfikujących
 • etyczne postępowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • wiedza w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii
 • wiedza na temat zapewniania jakości na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktu biotechnologicznego
 • możliwość uzyskania uprawnień w ramach certyfikowanego przez podmiot zewnętrzny kursu: „Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego”

Umiejętności praktyczne:

 • stosowanie zaawansowanych technik i narzędzi badawczych w zakresie nauk przyrodniczych, w szczególności w biotechnologii
 • stosowanie metody statystycznej do interpretacji procesów przyrodniczych oraz analizy i weryfikacji wyników badań
 • stosowanie w praktyce zasady pracy w warunkach aseptycznych
 • przeprowadzenie podstawowych analiz diagnostycznych
 • dodatkowe darmowe i certyfikowane kursy: „Zaawansowane techniki chromatograficzne” i „Cytometria przepływowa”

 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków przekazu (multimedia, wideokonferencje)
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole oraz przyjmowania w nim różnych ról
 • znajomość specjalistycznego słownictwa w dziedzinie biotechnologii w języku angielskim
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowych potwierdzanych stosownym dyplomem zajęciach: „Autoprezentacja w sytuacji biznesowej”, „Efektywna komunikacja”, „Praca w zespole”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Kurs liderów”
 • możliwość udziału w potwierdzonym odpowiednim dyplomem kursie: „Specjalistyczny biologiczny język angielski”

 • znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • analiza rynku w zakresie produktów i usług biotechnologicznych
 • znajomość sposobów pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na badania naukowe i projekty aplikacyjne w dziedzinie biotechnologii
 • umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygnięcia dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu
 • znajomość procedury ochrony własności intelektualnej oraz uzyskiwania patentów i korzystania z informacji patentowej
 • w trakcie zajęć praktycznych szczególną uwagę przywiązuje się do uzyskiwania kompetencji niezbędnych do samozatrudnienia i cenionych na rynku pracy, takich jak: samodzielność, zdolności adaptacyjne, uczciwość i kreatywność
 • zajęcia dodatkowe z zakresu ekonomi i samozatrudnienia kończące się osobnymi dyplomami: „Podstawy ekonomi dla nieekonomistów”; „Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą”, „Zarządzanie projektami”

 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury badawczej oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych
 • posługiwanie się pakietem biurowym, programami statystycznymi i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w biotechnologii
 • opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych oraz analiza i weryfikacja wyników badań w oparcie o metody statystyczne
 • umiejętność krytycznej selekcji dostępnych informacji z różnych źródeł
 • zajęcia dodatkowe : „ Pakiet MS Office” , „ Umysł kreatywny w analizie danych”

 • posiada wiedzę z biochemii, mikrobiologii i biologii oraz statystyki umożliwiającą opracowanie procedury badawczej oraz prawidłową interpretację uzyskanych wyników
 • śledzi i rozumie specjalistyczną literaturę naukową
 • posiada wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii,
 • potrafi zaplanować eksperyment naukowy i określić priorytety w jego realizacji
 • postępuje etycznie podczas planowania i wykonywania doświadczeń badawczych

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewnym, które powinny być realizowane w ramach jednej z dziedzin:

 • nauki ścisłe i przyrodnicze,
 • nauki inżynieryjno-techniczne,
 • nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
 • nauki rolnicze.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

W szczególnych przypadkach, po porównaniu uzyskanych efektów uczenia się na studiach I stopnia, kandydatom mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia.