KUL Logo

Administracja

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów na kierunku „administracja” będzie wykwalifikowanym pracownikiem, posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe cenione na współczesnym rynku pracy. Studia przygotowują fachowców zamierzających pełnić funkcje w urzędach obsługujących organy administracji publicznej, w innych placówkach publicznych oraz w sektorze prywatnym.

Oferujemy trzy specjalności: administracja gospodarcza, samorząd terytorialny i doradztwo podatkowe. Studiujesz u nas pod kierunkiem nie tylko znakomitych teoretyków ale również doświadczonych praktyków z zakresu prawa, administracji i zarządzania. Rozwiniesz kompetencje przydatne nie tylko w pracy w sektorze publicznym, ale też samorządowym i prywatnym. Na podstawie umowy pomiędzy KUL a Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego absolwenci specjalności doradztwo podatkowe są zwolnieni z części pisemnej państwowego egzaminu na doradztwo podatkowe.

Studia przygotowują do:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej, skarbowej, centralnych organach administracji, administracji w wymiarze sprawiedliwości)
 • podjęcie pracy w innych zawodach prawniczych takich jak: doradca podatkowy, kontroler/audytor z zakresu finansów publicznych
 • podjęcie pracy m.in. w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, firmach HR, turystyce, zakładach opieki zdrowotnej, firmach consultingowych, agencjach obrotu nieruchomościami, biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami, pełnienie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne, korporacje: działy prawne, działy marketingu, zamówienia publiczne, działy finansowo-podatkowe, działy księgowe, obsługa zarządów spółek, zarządzanie projektami)

Tytuł magistra uprawnia do:

 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • przystąpienia do części ustnej państwowego egzaminu na doradcę podatkowego (specjalizacja doradztwo podatkowe)

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • zawodowe: 120 godzin – po I roku studiów, praktyki odbywają się w urzędach administracji publicznej, w organizacjach społecznych, w podmiotach gospodarczych

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany i odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS
 • możliwość działalności prospołecznej w ramach wolontariatu i działalności studenckiej w ramach Samorządu Studentów, Koła Naukowego Studentów Administracji

Staże:

 • zgodnie z obecnie realizowanymi na KUL projektamiKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do pracy w  samorządzie terytorialnym, administracji gospodarczej, doradztwie podatkowym
 • umiejętności komunikowania się z udziałem specjalistycznej terminologii prawnej, w szczególności w zakresie prawa administracyjnego
 • znajomość problematyki poszczególnych dziedzin prawa
 • przygotowanie do pracy w urzędach administracji publicznej, u przedsiębiorców, w organizacjach społecznych, w zawodzie doradcy podatkowego
 • umiejętność wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach urzędniczych
 • zdolność w zakresie zasad kreowania form indywidualnej aktywności zawodowej, wykorzystującej wiedzę z zakresu administrowania sprawami publicznymi i gospodarczymi
 • nabycie wiedzy na temat planowania drogi własnego rozwoju zawodowego, tak w ramach instytucji, jak i samodzielnej aktywności gospodarczej

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej
 • umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentowania, panowania nad stresem i emocjami  podczas wystąpień publicznych
 • znajomość języka angielskiego – poziom B2+

 • przygotowanie do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej od strony formalno-prawnej (rejestracja działalności, wybór formy opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy) oraz praktycznej w zakresie podstaw zarządzania przedsiębiorstwem
 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, w tym zasad z zakresu prawa handlowego, własności przemysłowej i prawa autorskiego
 • znajomość form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowanie do świadczenia usług doradztwa podatkowego
 • znajomość podstaw ekonomii i zarządzania

 • umiejętność pracy z systemami informacji prawnej (np. LEX i Legalis)
 • umiejętność wyszukiwania w Internecie informacji i ich selekcji
 • analiza i synteza tekstów prawnych i naukowych oraz informacji prasowych
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień prawnych związanych z Internetem (np. informatyzacja, ochrona danych, handel elektroniczny)

 • umiejętność podejmowania naukowych prac badawczych
 • umiejętność formułowania problemów badawczych, dobierania źródeł informacji, umiejętność dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

 • absolwenci studiów I stopnia w zakresie administracji;
 • absolwenci studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku w zakresie nauk społecznych i humanistycznych (w tym w szczególności: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

 • 1. Prawoznawstwo
 • 2. Ustrojowe prawo administracyjne
 • 3. Prawo administracyjne – część ogólna
 • 4. Postępowanie administracyjne