KUL Logo

Położnictwo – kierunek o profilu praktycznym

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 • Studia przygotowują do:

Wykonywania zawodu położnej/położnego.

Absolwent realizuje swoje zadania zawodowe w:

 1. publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach praktyki indywidualnej i grupowej;
 2. w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej;
 3. specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia;
 4. sanatoriach posiadających jednostki położnicze;
 5. szkołach rodzenia;
 6. administracji państwowej i samorządowej.

Tytuł zawodowy licencjata położnictwa uprawnia do:

 • uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej, a następnie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej
 • podjęcia studiów drugiego stopnia

Położna (położny) ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego takich jak: szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne czy kursy dokształcające.


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia i są prowadzone w szczególności w:

 1. salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych (położniczo-noworodkowych), patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej lub ginekologii onkologicznej, pediatrycznych (niemowlęcych, patologii noworodka), internistycznych, chirurgicznych oraz intensywnej terapii;
 2. gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (położnej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);
 3. specjalistycznych ambulatoriach (poradniach ginekologicznych i ginekologiczno-położniczych);
 4. szkołach rodzenia;
 5. poradniach laktacyjnych.

Praktyki odbywają się w wymiarze 1200 godzin (30 tygodni) w ramach następujących przedmiotów: Podstawy opieki położniczej, Techniki położnicze i przyjmowanie porodu, Podstawowa opieka zdrowotna, Położnictwo i opieka położnicza, Ginekologia i opieka ginekologiczna, Neonatologia i opieka neonatologiczna, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Choroby wewnętrzne, Chirurgia, Psychiatria, Anestezjologia i stany zagrożenia życia.

 • Praktyki nadobowiązkowe

Oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


Absolwent potrafi:

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium;
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu;
 • samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza;
 • monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • podejmować do czasu przybycia lekarza konieczne działania w sytuacjach nagłych, w tym ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie zbadać macicę;
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację;
 • sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą nad kobietą;
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych;
 • udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej;
 • wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 • decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach;
 • dokonywać analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej;
 • organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

Absolwent potrafi:

 • identyfikować błędy i bariery w procesie komunikowania się oraz wykazywać umiejętność aktywnego słuchania;
 • wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece położniczej;
 • posługiwać się znakami języka migowego oraz innymi sposobami i środkami komunikowania się w opiece nad pacjentem z uszkodzeniem słuchu.

Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej oraz analizować piśmiennictwo medyczne w języku angielskim.

Absolwent zna:

 • zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym;
 • organizację i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach;
 • zasady finansowania świadczeń położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • podstawowe metody organizacji opieki położniczej i ich znaczenie dla jakości tej opieki;
 • etapy planowania pracy własnej i podległego personelu;
 • możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego;
 • problematykę jakości w opiece zdrowotnej;
 • priorytety pracy zespołowej i czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu;
 • znaczenie motywacji członków zespołu dla jakości i efektywności pracy zespołu;
 • rolę przywództwa i style zarządzania w pracy zespołowej oraz ich wady i zalety;
 • czynniki zakłócające pracę zespołową i metody rozwiązywania konfliktów w zespole.

Absolwent potrafi:

 • analizować i oceniać funkcjonowanie różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikować źródła ich finansowania;
 • opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia jednostek, rodzin i grup społecznych;
 • planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;
 • współuczestniczyć w opracowywaniu standardów i procedur praktyki położniczej oraz monitorować jakość opieki położniczej;
 • podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy i współpracy w zespole;
 • nadzorować i oceniać pracę podległego zespołu;
 • korzystać z wybranych modeli organizowania pracy własnej i zespołu;
 • identyfikować czynniki zakłócające pracę zespołu i wskazywać sposoby zwiększenia efektywności pracy zespołowej.


Absolwent zna:

 • zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania;
 • metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych w sektorze medycznym.

Absolwent potrafi:

 • stosować międzynarodowe klasyfikacje: statystyczne chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (ICF);
 • interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;
 • posługiwać się (elektroniczną) dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej, a także prawa ochrony własności intelektualnej.

Absolwent zna:

 • przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty położnictwa;
 • metody i techniki prowadzenia badań naukowych;
 • zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej.

Absolwent potrafi:

 • krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych w zakresie położnictwa;
 • przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziem badawczym.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!