KUL Logo

Nauki o rodzinie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach:

 • asystent rodziny
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (specjalność do wyboru)

Absolwenci mogą ponadto pracować w poradniach małżeńsko-rodzinnych, prowadzić kursy przygotowujące do życia w małżeństwie i rodzinie, a także pełnić zadania asystenta osoby niesamodzielnej (specjalność do wyboru).

Tytuł zawodowy  licencjata uprawnia do:

 • podjęcia studiów II stopnia
 • kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe realizowane są w instytucjach pomocy rodzinie (świeckich i kościelnych) w wymiarze 120 godzin. Ponadto studenci odbywają praktyki zawodowe związane z wybraną przez studenta specjalizacją (koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub asystent osoby niesamodzielnej) w wymiarze 30 godzin.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami studenci mają możliwość skorzystania z oferty praktyk i staży zawodowych udostępnianych przez Biuro Karier KUL.

Staże:

 • Możliwość odbywania praktyk w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE).
 • Możliwość odbywania staży w ramach Programu ,,Najlepsi u Najlepszych”.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wszyscy absolwenci zdobywają kompetencje i kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny. W związku z tym, są przygotowani do:

 • prowadzenia pracy z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 • udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy przez członków rodziny;
 • wspierania aktywności społecznej rodzin;
 • podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Absolwenci, którzy wybrali specjalność „Koordynator pieczy zastępczej”, zdobywają ponadto kompetencje niezbędne do podejmowania działań w obszarze:

 • realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • zastosowania odpowiednich form czasowej opieki i/lub procedur adopcyjnych;
 • doboru i przygotowania rodziców zastępczych bądź adopcyjnych;
 • metodyki pracy z rodziną zastępczą oraz dzieckiem i nastolatkiem przebywającym w pieczy zastępczej;
 • wykorzystania form usamodzielnienia młodzieży z rodzin zastępczych;
 • wsparcia dziecka w rodzinie migracyjnej.

Absolwenci, którzy wybrali specjalność „Asystent osoby niesamodzielnej”, zdobywają ponadto kompetencje w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną, m.in.:

 • znają prawne aspekty opieki nad osobą niesamodzielną;
 • znają prawne i społeczne aspekty funkcjonowania instytucji dla osób niesamodzielnych;
 • znają aktualne kierunki polityki społecznej wobec osób starszych;
 • potrafią zdiagnozować potrzeb osoby niesamodzielnej i jakości jej życia;
 • potrafią podejmować podstawowe czynności pielęgnacyjne wobec osoby niesamodzielnej;
 • rozumieją i potrafią wspierać duchowe (religijne) potrzeby osoby starszej i niepełnosprawnej (osoby niesamodzielnej);
 • są gotowi do włączenia się w proces aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych i niepełnosprawnych (osób niesamodzielnych).

Wszyscy absolwenci posiadają kompetencje w zakresie udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Wszyscy absolwenci są przygotowani do:

 • prowadzenie poradnictwa małżeńsko-rodzinnego w różnego typu placówkach świeckich i kościelnych;
 • nauczania narzeczonych i małżonków naturalnych metod regulacji poczęć w ramach poradnictwa parafialnego i dekanalnego w Kościele katolickim;
 • prowadzenie mediacji małżeńskich i rodzinnych;
 • prowadzenia poradnictwa wychowawczego na różnych etapach rozwojowych dziecka.

Absolwent posiada umiejętności komunikacyjne w zakresie:

 • stosowania podstawowych strategii komunikacyjnych i mediacyjnych w procesie rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych
 • przedstawienia argumentacji w sposób dostosowany do możliwości różnych grup odbiorców
 • pracy zespołowej
 • audiowizualnej prezentacji wybranych problemów (ich opisu i rozwiązywania) oraz projektów społecznych
 • zarządzania stresem podczas wystąpień publicznych
 • sprawnego porozumiewania się przy użyciu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

 • Absolwent posiada kompetencje w zakresie ekonomiki i finansów gospodarstw domowych oraz podstaw przedsiębiorczości.

 • Absolwent potrafi analizować problemy małżeństwa i rodziny z perspektywy nauk o rodzinie i dyscyplin pokrewnych, w tym z wykorzystaniem specjalistycznych zasobów bibliotek oraz baz danych statystycznych.

Absolwent potrafi poprawnie:

 • formułować problemy i cele badawcze,
 • dobierać wiarygodne źródła informacji i dane niezbędne do ich rozwiązania,
 • dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy pozyskanych danych i informacji,
 • dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze,
 • redagować teksty naukowe.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30 % wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (300 % wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40 % wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30 % wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) – do wyboru (30 % wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (30 % wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy)- do wyboru (30 % wyniku końcowego). Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)