KUL Logo

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • Ponadto studenci zdobywają kompetencje pozwalają na łączenie praktycznych umiejętności, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku turystyka kulturowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w wymiarze 120 godzin praktyk zawodowych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza z zakresu turystyki kulturowej i Systemów Informacji Geograficznej
 • zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji; umiejętność pracy w zespole;
 • prezentowania oferty turystycznej; argumentowania i panowania nad stresem;
 • prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w innych podmiotach współpracujących w turystyce: przewoźnikami, hotelarzami, restauracjami, przewodnikami i pilotami oraz swoimi pracownikami
 • negocjowania ceny usług oraz warunki zawierania transakcji

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • znajomość metod planowania strategicznego
 • tworzenie konkurencyjnej i unikalnej oferty turystycznej

 • posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office
 • umiejętność wyceny usług turystycznych, sporządzenia kosztorysu imprezy turystycznej
 • podstawowa znajomość specjalistycznych programów komputerowych: turystyczne systemy rezerwacyjne i oprogramowania GIS

 • absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną z zakresu kultury materialnej, instytucjach kultury związanych z turystyką, historii społeczno-kulturowej, politycznej, gospodarczej
 • absolwent potrafi wyszukiwać i analizować informacje z zakresu historii kultury materialnej, duchowej i społecznej człowieka
 • posiada umiejętności warsztatowe, które pozwalają podjąć pracę badawczą o charakterze turystyczno-krajoznawczym i zaprezentować jej wyniki w formie pisemnej lub ustnej
 • posiada zdolność krytycznej analizy i interpretacji wytworów kultury i oceny jej znaczenia i oddziaływania społecznego
 • potrafi zidentyfikować i rozstrzygać dylematy związane z opieką nad dobrami kultury. Rozumie wagę zachowania dziedzictwa przeszłości we współczesnym świecie i życiu społecznym

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego).

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.