KUL Logo

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach.
 • Ponadto studenci zdobywają kompetencje pozwalają na łączenie praktycznych umiejętności, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa.
 • Absolwenci kierunku posiadają przygotowanie w zakresie wspomagania form turystyki osób z dysfunkcją wzroku.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku turystyka kulturowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

https://www.kul.pl/aktualnosci,12458.html

Link do strony kierunku: https://turystyka.kul.pl/


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • w wymiarze 120 godzin praktyk zawodowych.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.

Studenci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach Koła PTTK  nr 1 przy KUL. Zapraszamy do śledzenia profilu „Kul-Turysty” na FB: https://www.facebook.com/PTTK.KULKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • wiedza z zakresu turystyki kulturowej i Systemów Informacji Geograficznej
 • wiedza z zakresu regulacji prawnych w turystyce, a zwłaszcza wytycznych dotyczących zarządzania kryzysowego
 • umiejętność uniwersalnego projektowania usług turystycznych zgodnego z ideą dostępnej turystyki
 • zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji; umiejętność pracy w zespole
 • tworzenie komunikatów służących skutecznemu porozumieniu się z współpracownikami oraz klientami z dysfunkcją wzroku
 • prezentowania oferty turystycznej; argumentowania i panowania nad stresem
 • prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w innych podmiotach współpracujących w turystyce: przewoźnikami, hotelarzami, restauracjami, przewodnikami i pilotami oraz swoimi pracownikami
 • negocjowania ceny usług oraz warunki zawierania transakcji

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zarządzanie procesami interakcji w grupie zawodowej i konsumenckiej
 • rozpoznawanie potrzeb rynku turystycznego i opracowywanie oferty związanej z dziedzictwem kulturowym regionu
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • znajomość metod planowania strategicznego
 • tworzenie konkurencyjnej i unikalnej oferty turystycznej

 • posługuje się w zaawansowanym zakresie pakietem Microsoft Office
 • prowadzenie skutecznej promocji turystycznej w przestrzeni medialnej
 • umiejętność wyceny usług turystycznych, sporządzenia kosztorysu imprezy turystycznej
 • podstawowa znajomość specjalistycznych programów komputerowych: turystyczne systemy rezerwacyjne i oprogramowania GIS
 • dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników z różnym stopniem niepełnosprawności

 • absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną z zakresu kultury materialnej, instytucjach kultury związanych z turystyką, historii społeczno-kulturowej, politycznej, gospodarczej
 • absolwent potrafi wyszukiwać i analizować informacje z zakresu historii kultury materialnej, duchowej i społecznej człowieka
 • posiada umiejętności warsztatowe, które pozwalają podjąć pracę badawczą o charakterze turystyczno-krajoznawczym i zaprezentować jej wyniki w formie pisemnej, ustnej oraz projektowej
 • posiada zdolność krytycznej analizy i interpretacji wytworów kultury i oceny jej znaczenia i oddziaływania społecznego
 • potrafi zidentyfikować i rozstrzygać dylematy związane z opieką nad dobrami kultury. Rozumie wagę zachowania dziedzictwa przeszłości we współczesnym świecie i życiu społecznym

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany najlepszy wynik spośród dwóch przedmiotów do wyboru (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego):

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub geografia, lub historia sztuki. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata przedmiot (50% wyniku końcowego).

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!