KUL Logo

Kognitywistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • badania naturalnych i sztucznych systemów poznawczych oraz aplikacji wyników tych badań;
 • działania w zespołach interdyscyplinarnych;
 • pracy jako architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych) w ośrodkach przetwarzania danych, jako architekt informacji w branży reklamowej, serwisach internetowych i agencjach public relations oraz jako badacz w instytucjach naukowych.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia kognitywistyki
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych z zakresu różnych obszarów nauk o poznaniu, np. metod twórczego myślenia, neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, sztucznej inteligencji, programowania, tworzenia baz danych

http://kognitywistyka.kul.pl/

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • studenci odbywają praktyki w instytucjach zajmujących się komunikacją społeczną, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, edukacją, kulturą, badaniami naukowymi, reklamą, np. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie, itp.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • studenci mogą korzystać z ofert praktyk dostępnych w Biurze Karier KUL zgodnie z profilem swoich zainteresowaniach.

 



Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • interdyscyplinarna wiedza na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje;
 • uporządkowana znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych w naukach humanistycznych jak i biologicznych i społecznych;
 • zintegrowana wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych na temat prawidłowych i zaburzonych procesów poznawczych;
 • wiedza na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, aspekty społeczne poznania, język, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowani decyzji, motywacje;
 • narzędzia formalno-logiczne, które wspierają analizę danych i wnioskowanie;
 • znajomość zasad, metod i narzędzi reprezentacji wiedzy;
 • umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej.

 • umiejętność współpracy w grupie, podejmowania aktywnych ról w zespole, inspirowania i organizowania uczenia się;
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania;
 • umiejętność określania priorytetów służących realizacji zadania;
 • umiejętność sformułowania oraz uargumentowania stanowisko, poddawania analizie i krytyce dyskutowanych tez.

 • znajomość podstaw ekonomii, przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży;
 • znajomość metod planowania strategicznego.

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www);
 • znajomość narzędzi formalno-logicznych, które wspierają analizę danych i wnioskowań;
 • znajomość języka tworzenia baz danych i semantycznej reprezentacji wiedzy w rozległych sieciach komputerowych.

 • umiejętność projektowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych;
 • umiejętność projektowania relacyjnych baz danych;
 • umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne;
 • umiejętność analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (1/3 wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)

c) dowolny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego)

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.