KUL Logo

Kognitywistyka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • badania naturalnych i sztucznych systemów poznawczych oraz aplikacji wyników tych badań;
 • działania w zespołach interdyscyplinarnych;
 • pracy jako  architekt informacji w branży reklamowej, serwisach internetowych i agencjach public relations;  jako trener zdolności kognitywnych (np. twórczego myślenia, zdolności do mindreadingu); jako trener metod kognitywnych (np. metody e-learningu, metodyka wspierania kreatywności, itp.) oraz jako badacz w instytucjach naukowych.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia kognitywistyki
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych z zakresu różnych obszarów nauk o poznaniu, np. metod twórczego myślenia, neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, sztucznej inteligencji, programowania, tworzenia baz danych

http://kognitywistyka.kul.pl/

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • studenci odbywają praktyki w instytucjach zajmujących się komunikacją społeczną, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, edukacją, kulturą, badaniami naukowymi, reklamą, np. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie, itp.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • studenci mogą korzystać z ofert praktyk dostępnych w Biurze Karier KUL zgodnie z profilem swoich zainteresowaniach.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • interdyscyplinarna wiedza na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje;
 • uporządkowana znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych w naukach humanistycznych jak i biologicznych i społecznych;
 • zintegrowana wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych na temat prawidłowych i zaburzonych procesów poznawczych;
 • wiedza na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, aspekty społeczne poznania, język, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowani decyzji, motywacje;
 • narzędzia formalno-logiczne, które wspierają analizę danych i wnioskowanie;
 • znajomość zasad, metod i narzędzi reprezentacji wiedzy.

 • umiejętność współpracy w grupie, podejmowania aktywnych ról w zespole, inspirowania i organizowania uczenia się;
 • umiejętność dyskutowania, streszczania i parafrazowania;
 • umiejętność określania priorytetów służących realizacji zadania;
 • umiejętność sformułowania oraz uargumentowania stanowisko, poddawania analizie i krytyce dyskutowanych tez.

 • znajomość podstaw ekonomii, przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży;
 • znajomość metod planowania strategicznego.

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www);
 • znajomość narzędzi formalno-logicznych, które wspierają analizę danych i wnioskowań.

 • umiejętność projektowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych;
 • umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne;
 • umiejętność analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język polski (1/3 wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
 • inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata – obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!