KUL Logo

Kierunek Lekarski – studia stacjonarne jednolite magisterskie

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku lekarskim (studia stacjonarne jednolite magisterskie) przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie lekarza:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, głównie w lecznictwie zamkniętym (kliniki, szpitale), gdzie mogą zdobyć potrzebne doświadczenie i rozwijać karierę zawodową, w ramach samozatrudnienia w prywatnych gabinetach i ośrodkach zdrowia,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych jako pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • w pogotowiu ratunkowym,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej,
 • jako menedżerowie ochrony zdrowia; kontynuując karierę na stanowisku dyrektora lub menedżera szpitali, ośrodków zdrowia czy klinik. Wymaga to jednak kwalifikacji szerszych niż studia medyczne, potrzebna jest dodatkowa wiedza i umiejętności z dziedziny zarządzania czy zdrowia publicznego.

Absolwent posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza z zapewnieniem wsparcia i uwzględnieniem najwyższego dobra pacjentów:

 • dobre przygotowanie kliniczne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • etyczną postawę wobec pacjent,
 • chęć do dalszego kształcenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • właściwe postawy profesjonalne

Absolwent studiów  stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim otrzymuje tytuł zawodowy lekarza

Tytuł zawodowy lekarza uprawnia do:

 • odbycia stażu podyplomowego,
 • przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru jednej spośród licznych specjalizacji
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz uczestniczenia w szkoleniach i kursach

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebook oraz na Instagramie!


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

Studenci medycyny odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze 600 godzin w wybranych instytucjach z którymi zawarto odpowiednie porozumienia, m.in. w:

 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,
 • Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie,
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie,
 • Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Puławach

Zakres praktyk zawodowych:

 • po I roku Opieka nad chorym 120 godzin (4 tygodnie)
 • po II roku Podstawowa opieka zdrowotna (medycyna rodzinna) 90 godzin (3 tygodnie), Pomoc doraźna 30 godzin (1 tydzień)
 • po III roku Choroby wewnętrzne 120 godzin (4 tygodnie)
 • po IV roku Chirurgia 60 godzin (2 tygodnie), Pediatria 60 godzin (2 tygodnie)
 • po V roku Intensywna terapia 60 godzin (2 tygodnie), Ginekologia i położnictwo 60 godzin (2 tygodnie)

Praktyki nadobowiązkowe:

Studenci o wysokich oczekiwaniach, chcący podnosić umiejętności z zakresu chirurgii, ortopedii, gastrologii, okulistyki, laryngologii, chirurgii plastycznej, chirurgii dziecięcej mogą uczestniczyć w praktykach nadobowiązkowych w Centrum Medycznym SANITAS. Istotą praktyk jest praca pod opieką specjalisty – dwóch studentów asystujących jednemu chirurgowi. Program ma na celu zapewnienie studentom dogłębnego doświadczenia w Chirurgii Jednego Dnia, oswojenie z salą operacyjną oraz procedurami medycznymi, a także integracja studentów medycyny z Oddziałem Chirurgii, możliwość obserwowania operacji i pracy bezpośrednio z chirurgami prowadzącymi, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki o różnych procedurach i patologiach medycznych. W ramach praktyk nadobowiązkowych zapewniony zostanie dostęp do sal operacyjnych pod opieką zróżnicowanych zespołów chirurgów. Taka forma realizacji praktyk zapewni szczególnie uzdolnionym studentom rozwój w obszarze ich zainteresowań, jest przeznaczona dla studentów po zaliczeniu II roku studiów.

Staże

Możliwość odbycia staży w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, klinikach, szpitalach, prywatnych gabinetach, ośrodkach zdrowia, pogotowiu ratunkowym, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
 • objawy i przebieg chorób,
 • sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych,
 • etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych,
 • zna zasady zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowia

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 • rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego,
 • rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej,
 • zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki,
 • wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki,
 • ocenić problemy zdrowotne pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych,
 • planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy,
 • inspirować proces uczenia się innych osób

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 • nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
 • kierowania się dobrem pacjenta;
 • przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;
 • podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
 • propagowania zachowań prozdrowotnych;
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji;
 • formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji;
 • wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym wielonarodowościowym;
 • formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;
 • przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

 • umiejętność komunikowania się z pacjentem i jego otoczeniem w tym przynajmniej w jednym z języków obcych
 • umiejętność wykorzystania zaawansowanych platform IT w komunikacji w sytuacjach zawodowych (z pacjentem, innymi specjalistami itp.),
 • komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków przekazu (multimedia, wideokonferencje),
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole przyjmując w nim różne role,
 • znajomość specjalistycznego słownictwa praktycznego w języku angielskim,
 • czytanie ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim.

 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji opieki medycznej,
 • znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • kompetencji niezbędnych do samozatrudnienia i inne cenione na rynku pracy: samodzielność, zdolności adaptacyjne, uczciwość i kreatywność

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanych platform IT w telemedycynie,
 • umiejętność zdalnego monitorowanie parametrów zdrowotnych pacjenta (telemonitoring),
 • umiejętność prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych przez pacjenta w domu pod zdalnym nadzorem fizjoterapeuty (telerehabilitacja),
  wykorzystanie teleradiologii,
 • zdalna opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi lub w podeszłym wieku,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury medycznej, diagnostycznej i badawczej,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do analizy i opracowania danych wykorzystywanego w medycynie, bioinformatyce i biostatystyce,
 • umiejętność krytycznej selekcji dostępnych informacji z różnych źródeł

 • zna metody prowadzenia badań naukowych,
 • posiada wiedzę z zakresu nauk morfologicznych, przedmiotów klinicznych oraz z obszaru naukowych podstaw medycyny i nauk przedklinicznych (np. biochemii, mikrobiologii biostatystyki, cytofizjologii, genetyki, immunologii) umożliwiającą opracowanie procedury badawczej oraz prawidłową interpretację uzyskanych wyników,
 • śledzi i rozumie specjalistyczną literaturę naukową,
 • posiada wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych,
 • postępuje etycznie podczas planowania i prowadzenia prac badawczychZasady rekrutacji

 W roku akademickim 2023/2024 limit dla cudzoziemców na ten kierunek nie został ustalony!

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • biologia – wymagany poziom rozszerzony (50 % wyniku końcowego)
 • chemia lub matematyka lub fizyka – (do wyboru) wymagany poziom rozszerzony. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik (50 % wyniku końcowego).

W roku akademickim 2023/2024 limit dla cudzoziemców na ten kierunek nie został ustalony!

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • biologia – wymagany poziom rozszerzony (50 % wyniku końcowego)
 • chemia lub matematyka lub fizyka – (do wyboru) wymagany poziom rozszerzony. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik (50 % wyniku końcowego).

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.


W roku akademickim 2023/2024 limit dla cudzoziemców na ten kierunek nie został ustalony!

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

UWAGA !!! Konieczność posiadania wyników maturalnych w standardzie  CKE na poziomie rozszerzonym z wymaganych przedmiotów:

Aby uzyskać poziom rozszerzony kandydaci z maturą zdawaną przed 2005 rokiem mogą przystąpić do dodatkowego egzaminu maturalnego w szkole i przedłożyć dokument potwierdzający wyniki na poziomie rozszerzonym. Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą starą jest świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie o wyniku maturalnym wystawione przez OKE.

Punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • biologia – wymagany poziom rozszerzony (50 % wyniku końcowego)
 • chemia lub matematyka lub fizyka – (do wyboru) wymagany poziom rozszerzony. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik (50 % wyniku końcowego).

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!