KUL Logo

Filologia polska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy i kompetencji w zakresie literatury i kultury polskiej oraz profesjonalnego posługiwania się językiem polskim, na przykład w redakcjach czasopism i redakcjach wydawnictw
 • zawodu nauczyciela języka polskiego przy kontynuacji studiów w zakresie filologii polskiej II stopnia i po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia
 • pracy w charakterze krytyka literackiego i teatralnego, animatora kultury, pracownika instytucji kultury, teatrów, mediów, organizacji pozarządowych w sektorze kultury (muzea, centra kultury), korektora i redaktora w redakcjach i wydawnictwach, dziennikarza w mediach (publicystyka kulturalna w prasie, radiu, Internecie), w działach kulturalnych, działach promocji, bibliotekach i archiwach instytucji publicznych i organizacji pozarządowych)

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:
  • 45 godzin praktyk w wybranych przez studenta redakcjach i wydawnictwach, w ośrodkach kultury i sztuki: domach kultury, galeriach i muzeach sztuki, ośrodkach działań artystycznych i teatralnych, w biurach wydarzeń o charakterze kulturalnym (festiwal, biennale, spotkanie autorskie), m.in. w: Galerii „Labirynt”, Muzeum Lubelskim, Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Centrum Spotkania Kultur, Radiu Lublin, Radiu Centrum, Wydawnictwie KUL, lokalnych redakcjach prasy: „Gościa Niedzielnego”, „Gazety Wyborczej”, „Kuriera Lubelskiego”, „Dziennika Wschodniego”, na festiwalach (wolontariat) Miasto Poezji, Noc Kultury, Konfrontacje Teatralne oraz w wybranych przez studenta placówkach teatralnych m. in. Teatrze im. J. Osterwy i Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
 • nadobowiązkowe:
  • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studentów, a także potrzebami rynku pracy
  • wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna i kulturalna w organizacjach m.in.: Koło Krytyków Literackich, Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Polonistów Studentów KUL, Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic

Staże: według oferty dostępnej w Biurze Karier KUL  – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studentów, a także potrzebami rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów


1. Pogłębiona wiedza filologiczna w zakresie lingwistyki polskiej i literaturoznawstwa polskiego.

2. Umiejętność analizy i interpretacji dzieł i zjawisk polskiej literatury i kultury w kontekście procesu literackiego, stylistyki i poetyki zarówno dawnej jak współczesnej.

3. Umiejętność analizy i interpretacji dzieł polskiej literatury w kontekście literatury powszechnej oraz innych tekstów kultury (teatr, film, sztuki wizualne).

4. Umiejętność analizy gramatycznej i leksykalnej dawnego i współczesnego języka polskiego w różnych jego odmianach.

5. Umiejętność formułowania profesjonalnych opinii i naukowych ocen wytworów literatury dawnej i współczesnej z wykorzystaniem wiedzy ogólnohumanistycznej (na temat prądów filozoficznych, religijnych, społecznych, artystycznych).

6. Umiejętność tworzenia i redagowania zróżnicowanych stylistycznie i pragmatycznie tekstów ustnych i pisemnych.

7. Znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego nowożytnego) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

8. Znajomość drugiego nowożytnego języka obcego, jeśli student zdecyduje się na stypendium Erasmus+ w jednym z krajów UE.

9. Znajomość funkcjonalnego języka łacińskiego na poziomie obowiązkowym dla profesjonalnego kształcenia filologicznego.

Dodatkowo, w ramach zajęć do wyboru student zdobywa następujące kompetencje:

1. Umiejętność tworzenia i publikowania własnych tekstów krytycznych, recenzji, omówień i zapowiedzi z zakresu literatury, sztuk plastycznych i wizualnych, filmu, muzyki, teatru.

2. Umiejętność zorganizowania i czynnego uczestnictwa w wystąpieniach publicznych, debatach (panel, dyskusja, polemika, spotkanie autorskie).

3. Umiejętność stosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu teatru i filmu do pracy w instytucjach kultury (m.in. teatrach, lokalnych centrach kultury, ośrodkach badań i dokumentacji), mediach i reklamie oraz w szkolnictwie.

1. Zaawansowane kompetencje komunikacyjne oparte na pogłębionej wiedzy w zakresie kultury języka oraz odmian literackich i pragmatycznych współczesnej polszczyzny.

2. Umiejętności w zakresie ortofonii, prozodii oraz innych elementów kultury żywego słowa wpływających na autoprezentację i komunikację.

3. Umiejętność zastosowania technik retorycznych związanych z formułowaniem opinii i ocen zjawisk literackich i kulturalnych.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Umiejętność kierowania zespołem.

1. Znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do kompetencji absolwenta studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej oraz wybranej/wybranych przez niego specjalizacji.

2. Znajomość metod planowania strategicznego.

3.Znajomość zasad samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.


1. Profesjonalna obsługa edytorów tekstu.

2. Znajomość archiwów, kompendiów bibliograficznych, repozytoriów naukowych i bibliotek cyfrowych.

3. Umiejętność wykorzystywania Internetu jako źródła informacji o charakterze naukowym.

4. Znajomość cyfrowych narzędzi analizy języka i tekstu.

1. Znajomość metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych.

2. Umiejętność tworzenia własnego warsztatu naukowo-badawczego (gromadzenie i praktyczne zastosowanie bibliografii, przeprowadzanie różnego typu kwerend materiałowych, formułowanie problemu, krytyczna ocena i analiza zgromadzonego materiału).

3. Umiejętność syntetyzowania informacji, wyciągania wniosków naukowych oraz wejścia w intelektualny dialog z tradycją badawczą w celu ukazania oryginalności własnej pracy naukowo-badawczej.

4. Umiejętność napisania rozprawy naukowej w zakresie literaturoznawstwa lub lingwistyki.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (60% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia – do wyboru dwa przedmioty, każdy po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (60% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia – do wyboru dwa przedmioty, każdy po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (60% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub WOS, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia – do wyboru dwa przedmioty, każdy po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!