KUL Logo

Filologia polska

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy i kompetencji w zakresie literatury i kultury polskiej oraz profesjonalnego posługiwania się językiem polskim, na przykład w redakcjach czasopism i redakcjach wydawnictw
 • zawodu nauczyciela języka polskiego przy kontynuacji studiów w zakresie filologii polskiej II stopnia i po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia
 • zawodu krytyka literackiego i teatralnego, animatora kultury, pracownika  instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych w sektorze kultury po ukończeniu specjalizacji Krytyka literacka i artystyczna
 • pracy w teatrach (dyrekcje, działy literackie, archiwa, działy promocji), w szkołach (kierowanie kołami zainteresowań), w instytucjach kultury (muzea, centra kultury), w mediach (dziennikarstwo i publicystyka kulturalna w prasie, radiu, internecie), w organizacjach pozarządowych, w niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy), w instytucjach zajmujących się współczesną kulturą audiowizualną oraz w ośrodkach specjalizujących się w organizacji widowisk po ukończeniu specjalizacji teatralno-filmowej*
* liczba uruchamianych specjalizacji w każdym cyklu kształcenia zależna jest od liczby studentów

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki:

 • obowiązkowe:
  • specjalizacja Krytyka literacka i artystyczna: 90 godzin; praktyki w wybranych przez studenta redakcjach i wydawnictwach, w ośrodkach kultury i sztuki: domach kultury, galeriach sztuki, muzeach sztuki, ośrodkach działań artystycznych i teatralnych, w biurach wydarzeń o charakterze kulturalnym (festiwal, biennale, spotkanie autorskie), m.in. w: Galerii „Labirynt”, Muzeum Lubelskim, Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Centrum Spotkania Kultur, Radiu Lublin, Radiu Centrum, Wydawnictwie KUL, wydawnictwach: „Gazeta Wyborcza”, „Kurier Lubelski”, „Dziennik Wschodni”, na festiwalach (wolontariat) Miasto Poezji, Noc Kultury, Konfrontacje Teatralne;
  • specjalizacja teatralno-filmowa: 90 godzin praktyk w wybranych przez studenta placówkach teatralnych oraz w Teatrze im. J. Osterwy i Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie.
 • nadobowiązkowe:
  • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studentów, a także potrzebami rynku pracy
  • wejście absolwentów na rynek pracy wspiera także wewnętrzna działalność prospołeczna i kulturalna w organizacjach m.in.: Koło Krytyków Literackich, Koło Polonistów Studentów KUL, Chór Akademicki KUL, Teatr ITP, Teatr Enigmatic. Istnieje również możliwość włączenia się w redagowanie i wydawanie czasopism studenckich.

Staże: według oferty dostępnej w Biurze Karier KUL  – zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami studentów, a także potrzebami rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


1. Pogłębiona wiedza filologiczna w zakresie lingwistyki polskiej i literaturoznawstwa polskiego.

2. Umiejętność analizy i interpretacji dzieł i zjawisk polskiej literatury i kultury w kontekście procesu literackiego, stylistyki i poetyki zarówno dawnej jak współczesnej.

3. Umiejętność analizy i interpretacji dzieł polskiej literatury w kontekście literatury powszechnej oraz innych tekstów kultury (teatr, film, sztuki wizualne).

4. Umiejętność analizy gramatycznej i leksykalnej dawnego i współczesnego języka polskiego w różnych jego odmianach.

5. Umiejętność formułowania profesjonalnych opinii i naukowych ocen wytworów literatury dawnej i współczesnej z wykorzystaniem wiedzy ogólnohumanistycznej (na temat prądów filozoficznych, religijnych, społecznych, artystycznych).

6. Umiejętność tworzenia i redagowania zróżnicowanych stylistycznie i pragmatycznie tekstów ustnych i pisemnych.

7. Znajomość języka angielskiego (lub innego języka obcego nowożytnego) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

8. Znajomość drugiego nowożytnego języka obcego, jeśli student zdecyduje się na stypendium Erasmus+ w jednym z krajów UE.

9. Znajomość funkcjonalnego języka łacińskiego na poziomie obowiązkowym dla profesjonalnego kształcenia filologicznego.

Dodatkowo, w ramach specjalizacji Krytyka literacka i artystyczna, student zdobywa następujące kompetencje:

1. Umiejętność organizowania i animacji wydarzeń o charakterze artystycznym (promocje, wystawy, wernisaże), tworzenie katalogów dotyczących sztuki, muzyki, filmu.

2. Umiejętność tworzenia i publikowania własnych tekstów krytycznych, recenzji, omówień i zapowiedzi z zakresu literatury, sztuk plastycznych i wizualnych, filmu, muzyki, teatru i performansu.

3. Umiejętność moderowania i tworzenia forum internetowego, prowadzenia polityki kulturalnej.

4. Umiejętność zorganizowania i czynnego uczestnictwa w debacie publicznej (panel, dyskusja, polemika, spotkanie autorskie).

W ramach specjalizacji teatralno-filmowej, student zdobywa następujące kompetencje:

1. Umiejętność stosowania specjalistycznej wiedzy z zakresu sztuki dramatu, teatru i filmu do pracy w instytucjach kultury (m.in. teatrach, lokalnych centrach kultury, ośrodkach badań i dokumentacji), mediach i reklamie oraz w szkolnictwie.

2. Umiejętność animowania i kierowania niezawodowymi ruchami teatralnymi.

3. Umiejętność organizowania widowisk teatralnych i medialnych.

1. Zaawansowane kompetencje komunikacyjne oparte na pogłębionej wiedzy w zakresie kultury języka oraz odmian literackich i pragmatycznych współczesnej polszczyzny.

2. Umiejętności w zakresie ortofonii, prozodii oraz innych elementów kultury żywego słowa wpływających na autoprezentację i komunikację.

3. Umiejętność zastosowania technik retorycznych związanych z formułowaniem opinii i ocen zjawisk literackich i kulturalnych.

4. Umiejętność pracy w zespole.

5. Umiejętność kierowania zespołem.

1. Znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do kompetencji absolwenta studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej oraz wybranej/wybranych przez niego specjalizacji.

2. Znajomość metod planowania strategicznego.

3.Znajomość zasad samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.


1. Profesjonalna obsługa edytorów tekstu.

2. Znajomość archiwów, kompendiów bibliograficznych, repozytoriów naukowych i bibliotek cyfrowych.

3. Umiejętność wykorzystywania Internetu jako źródła informacji o charakterze naukowym.

4. Znajomość cyfrowych narzędzi analizy języka i tekstu.

1. Znajomość metodologii badań literaturoznawczych i językoznawczych.

2. Umiejętność tworzenia własnego warsztatu naukowo-badawczego (gromadzenie i praktyczne zastosowanie bibliografii, przeprowadzanie różnego typu kwerend materiałowych, formułowanie problemu, krytyczna ocena i analiza zgromadzonego materiału).

3. Umiejętność syntetyzowania informacji, wyciągania wniosków naukowych oraz wejścia w intelektualny dialog z tradycją badawczą w celu ukazania oryginalności własnej pracy naukowo-badawczej.

4. Umiejętność napisania rozprawy naukowej w zakresie literaturoznawstwa lub lingwistyki.Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (60% wyniku końcowego)

b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego.