KUL Logo

Filologia niderlandzka

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń, w korporacjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, w szkołach językowych, itp.
 • zdobycia kompetencji/umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy (znajomość języka niderlandzkiego, umiejętności badawcze, umiejętność pracy z tekstem, efektywnego wyszukiwania i analizowania informacji, umiejętność wykorzystywania komunikatorów sieciowych np. Skype, jak i zdalnego studiowania w trybie e-learning, umiejętność tworzenia ogólnych prac pisemnych w języku niderlandzkim jak i prac naukowych, umiejętność wystąpienia ustnego w j. niderlandzkim z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W zakresie kompetencji społecznych: zdolność pracy w grupie, umiejętność organizowania wydarzeń naukowych/kulturalnych).

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia niderlandzka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Staże:

 • Katedra Literatury Niderlandzkiej oraz Katedra Języka Niderlandzkiego są w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycznymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymują kontakty z przedstawicielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu. Zależnie od potrzeb firm i zainteresowań studentów organizowane są, najczęściej w miesiącach letnich, indywidualne programy staży.
 • Studenci mają możliwość wyjazdów do krajów niderlandzkojęzycznych lub innych krajów Europy Środkowej w celu wzięcia aktywnego udziału w letnich kursach języka niderlandzkiego organizowanych przez Niderlandzką Unię Językową (Nederlandse Taalunie), lub stowarzyszenie Comenius.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • przygotowanie do rozpoczęcia pracy jako kadra średniego szczebla w sektorze biznesu oraz w biurach tłumaczeń
 • znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 • umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim
 • umiejętność przygotowania i przedstawienia wystąpienia ustnego w języku niderlandzkim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz z zastosowaniem technik audiowizualnych

 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. samozatrudnienie w charakterze tłumacz freelancer)
 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży

 • korzystanie z typowych komunikatorów sieciowych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych oraz z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning)
 • umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnych wykorzystując programy graficzne PowerPoint, Prezi

 • absolwent potrafi formułować problemy, dobierać źródła informacji, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji, dobierać właściwe metody i narzędzia badań
 • umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych w zakresie języka niderlandzkiego, literatury i kultury krajów niderlandzkojęzycznych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Kandydaci z maturą zagraniczną – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (40% wyniku końcowego)
 • język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!