KUL Logo

Filologia angielska – studia stacjonarne

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 •  Studia przygotowują do:

Podjęcia pracy w zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Możliwa jest również praca w branży IT w tzw. linguistic departments jako specjalista od języków obcych i tłumacz lub podjęcie własnej działalności gospodarczej (np. szkoła językowa, tłumacz).

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
 • umiejętność posługiwania się podstawowym językiem specjalistycznym,
 • znajomość podstawowych teorii i zagadnień z zakresu literatury oraz kultury angielskiej, amerykańskiej i celtyckiej,
 • znajomość podstawowych teorii i zagadnień z zakresu językoznawstwa,
 • podstawy warsztatu tłumacza.

 •  znajomość podstawowych zasad autoprezentacji oraz umiejętność stosowania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych na potrzeby tworzenia prezentacji multimedialnych,
 •  umiejętność tworzenia wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej w języku angielskim poprawnych pod względem językowym i logicznym,
 • umiejętność posługiwania się podstawowym językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu,
 •  obycie międzykulturowe, otwartość wobec innych postaw, tradycji i kultur,
 •  umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej i współdziałania z innymi osobami,
 •  umiejętność korzystania ze źródeł informacji w sposób etyczny oraz zdolność dokonywania analizy i syntezy na podstawie uzyskanych informacji.

 •  znajomość podstawowych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

 • umiejętność korzystania z narzędzi wspomagających proces uczenia się i nauczania języka (słowniki online, korpusy językowe, narzędzia typu Prezi, Quizlet, platforma Moodle, Office 365),
 • w zakresie kompetencji analitycznych – umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich, danych językowych oraz zjawisk kulturowych.

 • samodzielność w rozwiązywaniu prostych problemów badawczych i zawodowych,
 • umiejętność formułowania prostych problemów badawczych, dobierania źródeł informacji, a także dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność dobierania właściwych metody i narzędzi badań w zależności od podjętego zadania.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • język angielski (80% wyniku końcowego)
 • język polski (20% wyniku końcowego)

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język angielski

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • język angielski (80% wyniku końcowego)
 • język polski (20% wyniku końcowego)

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język angielski 

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!