KUL Logo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu dziennikarza i zadań pracowników mediów w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i mediach obywatelskich internetowych

oraz

 • zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji (jednostki i organy samorządowe (lokalne, zawodowe) specjalista ds. marketingu internetowego, analityka internetowego, rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze, organizacje pozarządowe), fotografa, grafika komputerowego.

Studia umożliwiają zdobycie profesjonalnego warsztatu pracy dziennikarza lub specjalisty ds. komunikacji społecznej.

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Dziennikarstwo KUL.


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 •  120 godzin specjalistycznych praktyk zawodowych: w mediach tradycyjnych i internetowych, w agencjach i firmach public relations, w agencjach reklamowych, w biurach ds. promocji, w biurach rzeczników prasowych, w instytucjach samorządowych i administracji rządowej, organizacje pozarządowe itp.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy

Do praktyki zawodowej wliczana jest także społeczna działalność studencka w ramach Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Redakcji ”Coś nowego”, Galerii Fotograficznej Fotpress, Agencji Telewizyjnej Passion TV, współorganizowanie: Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Międzyuczelnianego Konkursu Retorycznego.

Studenci doskonalą kompetencje praktyczne w Uniwersyteckim Centrum Medialnym (Radio KUL, TV KUL).Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • Umiejętność gromadzenia informacji;
 • Umiejętność przygotowywania materiałów dziennikarskich w różnej formie i gatunku;
 • Postawa etyczna gwarantująca zachowanie standardów moralnych;
 • Znajomość podstaw prawnych niezbędnych w pracy dziennikarza;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje specjalistyczne zdobywane w ramach specjalności do wyboru:

– Dziennikarstwo audiowizualne: umiejętności niezbędne do pracy w nowych mediach:

 • korzystanie z ICT oraz urządzeń mobilnych do pracy dziennikarskiej i do badania mediów internetowych;
 • tworzenie, edycja i publikacja materiałów dziennikarskich w sieci;
 • umiejętność zakładania i prowadzenia medium internetowego.

– Public relations, reklama, komunikacja marketingowa: kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w nowoczesnej promocji, reklamie i komunikacji społecznej:

 • praktyczna wiedza dotyczącą budowania strategii PR, utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji oraz tworzenia różnorodnych działań promocyjnych;
 • widza na temat pracy rzeczników prasowych;
 • praktyczna wiedza z zakresu tworzenia i realizacji strategii reklamowych i materiałów promocyjnych oraz pracy w agencjach reklamowych.

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • radzenie sobie ze stresem
 • dbałość o kulturę języka
 • znajomość i stosowanie reguł obowiązujących w sztuce negocjacji i dialogu
 • posiadanie umiejętności skutecznych wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji

oraz kompetencje językowe:

– potrafi posługiwać się językiem angielskim (lub wybranym językiem obcym) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

– posługuje się  językiem angielskim z uwzględnieniem terminologii z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej (Angielski medialny; konwersatoria w języku angielskim: Citizen journalism, Internet – legal problem, Popular culture, Alternative media; wykłady w języku angielskim: Public opinion in the media, Graffiti as a medium of Communications.

 • umiejętności prowadzenia negocjacji, zawierania umów, zawierania kontraktów;
 • tworzenie sieci kontaktów przydatnych w pracy (networking);
 • umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • tworzenie planu samorozwoju zawodowego;
 • umiejętność założenia i prowadzenia prostej działalności gospodarczej.

 • znajomość i wykorzystywanie w pracy dziennikarskiej środowiska MS Office: Word, Power Point, Excel oraz innych przydatnych programów komputerowych i aplikacji;
 • korzystanie z podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu;
 • realizowanie montażu radiowego i telewizyjnego z użyciem programu komputerowego.

 • Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
 • Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami komunikacji społecznej.
 • Jest gotowy do podjęcia studiów na poziomie magisterskim.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język polski (40% wyniku końcowego)

b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego) – preferencje dla języka angielskiego z uwagi na przedmioty wykładane w tym języku

c) inny dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy – 40% wyniku końcowego); punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.