KUL Logo

Dietetyka w Stalowej Woli

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia w zakresie dietetyki obejmują dwie specjalności:

 • poradnictwo żywieniowe
 • dietetyka kliniczna

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy w zawodzie dietetyk w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, gabinetach i poradniach dietetycznych, placówkach sportowych (klubach sportowych, fitness oraz siłowniach), salonach kosmetycznych i SPA, instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia,
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie poradnictwa dietetycznego i dietetyki klinicznej

PROGRAM STUDIÓW

Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • 480 godz. praktyk zawodowych

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy


Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał:

 • specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu planowania różnych diet i ich wpływu na organizm ludzki zdrowy i w różnych stanach chorobowych
 • umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem i narzędziami stosowanymi w praktyce dietetyka
 • specjalistyczną wiedzę  i umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością w produkcji żywności
 • wiedzę z zakresu wpływu składników diet na metabolizm organizmu i umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy
 • umiejętność oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze i energię dla osób chorych i zdrowych

Absolwent:

 • posiada rozwinięte umiejętności komunikacyjne potrzebne do kontaktu z różnymi grupami pacjentów
 • uczestniczy w dyskusjach dotyczących problematyki z zakresu dietetyki wykorzystując język naukowy
 • przygotowuje opracowania zagadnień związanych z naukami o zdrowiu i potrafi je prezentować
 • jest zdolny do pracy w zespole przyjmując w nim różne zadania i role
 • korzysta z różnych mediów i potrafi wykorzystać nabyte informacje do rozwoju i ugruntowania wiedzy

 • znajomość podstaw przedsiębiorczości
 • przygotowanie do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej w zawodzie dietetyk
 • znajomość zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży; znajomość metod panowania strategicznego

 • umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
 • stosowania podstawowych metod i technologii informatycznych

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.