KUL Logo

Bezpieczeństwo narodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony cywilnej, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, w służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż graniczna), administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych;
 • analizowania bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy
  z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie;
 • projektowania działań na rzecz bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
 • planowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 80 godz. kierunek o profilu ogólnoakademickim Bezpieczeństwo narodowe (Lublin)
 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 600 godz.kierunek o profilu praktycznym Bezpieczeństwo narodowe (Stalowa Wola)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie uporządkowanej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa państwa w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego NATO i Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa globalnego; ponadto z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego;
 • umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem;
 • umiejętność budowania strategii działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • umiejętność wykorzystywania i prawidłowego interpretowania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego przy uwzględnieniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 • umiejętność komunikowania się z otoczeniem w sposób zwięzły
  i zrozumiały, z użyciem specjalistycznej terminologii;
 • umiejętność przygotowywania wypowiedzi w języku polskim oraz
  w języku obcym dotyczących nauk społecznych z wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł;
 • umiejętność prawidłowej argumentacji swojego stanowiska
  i prowadzenia dyskusji;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji.

 • gotowość do myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy;
 • umiejętność planowania własnej kariery zawodowej i świadomość potrzeby stałego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu;
 • przygotowanie do samozatrudnienia dzięki wiedzy, umiejętnościom
  i kompetencjom z dziedziny nauk społecznych.

 • umiejętność pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 • umiejętność formułowania problemów badawczych związanych
  z bezpieczeństwem narodowym;
 • umiejętność doboru właściwych źródeł informacji;
 • umiejętność krytycznej analizy źródeł;
 • znajomość metod, technik i narzędzi badawczych używanych
  w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym.

Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub WOS, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • język polski lub język ojczysty, lub matematyka, lub język obcy nowożytny, lub historia, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2024/2025.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!

co o kierunku mówią pracownicy i studenci