KUL Logo

Bezpieczeństwo narodowe

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • wykonywania zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa społecznego
  i zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego
  i ochrony cywilnej, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w służbach mundurowych (policja, straż miejska, straż graniczna), administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych;
 • analizowania bezpieczeństwa państwa na poziomie lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym przy wykorzystaniu wiedzy
  z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie;
 • projektowania działań na rzecz bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym;
 • planowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 80 godz. kierunek o profilu ogólnoakademickim Bezpieczeństwo narodowe (Lublin)
 • W ramach programu studiów absolwent odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 600 godz.kierunek o profilu praktycznym Bezpieczeństwo narodowe (Stalowa Wola)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • Możliwość realizacji praktyki nadobowiązkowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy, np. z wykorzystaniem oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

 Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • posiadanie uporządkowanej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa państwa w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa globalnego;
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego;
 • umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem;
 • umiejętność budowania strategii działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego;
 • umiejętność wykorzystywania i prawidłowego interpretowania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego przy uwzględnieniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

 • umiejętność komunikowania się z otoczeniem w sposób zwięzły
  i zrozumiały, z użyciem specjalistycznej terminologii;
 • umiejętność przygotowywania wypowiedzi w języku polskim oraz
  w języku obcym dotyczących nauk społecznych z wykorzystaniem wybranych teorii oraz różnorodnych źródeł;
 • umiejętność prawidłowej argumentacji swojego stanowiska
  i prowadzenia dyskusji;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji.

 • gotowość do myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy;
 • umiejętność planowania własnej kariery zawodowej i świadomość potrzeby stałego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy zespołu;
 • przygotowanie do samozatrudnienia dzięki wiedzy, umiejętnościom
  i kompetencjom z dziedziny nauk społecznych.

 • umiejętność pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania informacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 • umiejętność formułowania problemów badawczych związanych
  z bezpieczeństwem narodowym;
 • umiejętność doboru właściwych źródeł informacji;
 • umiejętność krytycznej analizy źródeł;
 • znajomość metod, technik i narzędzi badawczych używanych
  w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym.

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony jest w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, lub język obcy nowożytny, lub geografia, lub historia, lub informatyka, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie. Punktowany jest najlepszy wynik uzyskany przez kandydata.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik tej matury wyrażony jest OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata z jednego z następujących: język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, historia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki lub filozofia (50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.

co o kierunku mówią pracownicy i studenci