KUL Logo

(PL)  

(PL) Bioanalytical Technologies

Извините, этот техт доступен только в “польский” и “американский английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy jako pracownik bądź kierownik zespołu w zawodach: analityk laboratoryjny, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biotechnolog, biolog, laborant w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, w laboratoriach  kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, jednostkach monitorujących stan środowiska oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody itp.

Tytuł magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Instytut Nauk Biologicznych KUL.

bioanalytical.kul.pl


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe w laboratoriach zakładów przemysłowych, jednostkach naukowo-badawczych i rozwojowych, laboratoriach analitycznych i diagnostycznych – miejsca praktyk są zagwarantowane w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących przy tworzeniu i prowadzeniu kierunku (Grupa Adamed, Biomaxima S.A, Stacja Chemiczno-Rolnicza, Grupa Azoty) i w innych — w ramach  oferty dostępnej w Biurze Karier KUL.

Praktyki nadobowiązkowe:

 • praca w zespołach projektowych, opracowujących rozwiązania dla firm z branży biotechnologicznej, finansowana przez Uczelnie ze środków Unijnych w ramach projektu: «Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II»,
 • możliwości odbywania płatnych oraz bezpłatnych staży w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z kierunkiem studiów m.in. w ramach Konwentu Pracodawców.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Wiedza z zakresu: technik analitycznych i narzędzi badawczych opartych na, i wykorzystywanych w naukach biologicznych

 • wiedza z zakresu: biologii i analizy statystycznej  umożliwiającej świadome i zaawansowane stosowanie i wdrażanie technik analitycznych
 • wiedza w zakresie zasad planowania prac z wykorzystaniem technik i narzędzi analitycznych stosowanych w zakresie nauk biologicznych i zarządzania ryzykiem
 • znajomość zasad postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych wynikających z etyki zawodowej i regulacji prawnych
 • wiedza na temat systemów zapewniania jakości na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktów w biotechnologii i farmacji i zasad akredytowania laboratoriów
 • wiedza z innych dyscyplin niezbędna do pracy w nowoczesnych laboratorium analitycznych, np. optyki, matematyki, informatyki i programowania
 • znajomość zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorczości i analizowania rynku produktów i usług biotechnologicznych

Umiejętności praktyczne:

 • stosowanie zaawansowanych technik analitycznych i narzędzi badawczych  w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i ośrodkach badawczo rozwojowych
 • stosowanie metody statystycznej do interpretacji danych oraz analizy i weryfikacji wyników
 • stosowanie w praktyce zasady pracy w warunkach aseptycznych
 • przeprowadzenie analiz  środowiskowych z zakresu fitochemii, biochemii i oceny jakości środowiska (wód, powietrza i gleby)
 • stosowanie zaawansowanych technologi informatycznych, programowania, machine learning, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, praca w zespołach interdyscyplinarnych w ramach biotechnologii 2.0
 • umiejętność przygotowania procedury badawczej, raportów oraz obowiązujących dokumentów specyfikujących, wniosków o finansowanie projektów naukowych i wdrożeniowych, zgłoszeń patentowych
 • umiejętność sformowania problemów i wyznaczenia celów badawczych i komercyjnych, zaplanowania realizacji i zarządzanie ryzykiem
 • umiejętność analizy trendów rozwojowych w branży, planowanie i rozwijanie swoich kompetencji i ścieżki kariery

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość języka angielskiego w tym specjalistycznego słownictwa w różnych działach biologii, statystyki i analityki
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków przekazu (multimedia, wideokonferencje) w języku ojczystym i angielskim
 • potrafi współdziałać i pracować w zespołach branżowych, interdyscyplinarnych i międzynarodowych przyjmując w nich różne role
 • czytanie ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim, tworzenie wniosków grantowych i raportów w pracy zawodowej

 • znajomość zasad przedsiębiorczości
 • identyfikacji, ewaluacji i zarządzania ryzykiem w aktywności zawodowej
 • znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • analiza rynku w zakresie produktów i usług biotechnologicznych
 • znajomość sposobów pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na badania naukowe i projekty aplikacyjne w dziedzinie bioanalityki
 • umiejętność prawidłowej identyfikacji i rozstrzygnięcia dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu
 • znajomość procedury ochrony własności intelektualnej oraz uzyskiwania patentów i korzystania z informacji patentowej
 • w trakcie zajęć praktycznych szczególną uwagę przywiązuje się do uzyskiwania kompetencji niezbędnych do samozatrudnienia i cenionych na rynku pracy, takich jak: samodzielność, zdolności adaptacyjne, uczciwość i kreatywność

 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury badawczej, diagnostycznej i kontrolnej oraz analizy i opracowania wyników
 • posługiwanie się pakietem biurowym, programami statystycznymi i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w laboratoriach analitycznych
 • opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych oraz analiza i weryfikacja wyników badań w oparcie o metody statystyczne
 • umiejętność krytycznej selekcji dostępnych informacji z różnych źródeł
 • umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych
 • posiada umiejętność planowania i opisywania  procedur oraz przygotowywania raportów

 • posiada wiedzę z biochemii, mikrobiologii i biologii oraz statystyki umożliwiającą opracowanie procedury badawczej oraz prawidłową interpretację uzyskanych wyników
 • zna i wykorzystuje metodę twórczego rozwiązywania problemów „design thinking”
 • śledzi i rozumie specjalistyczną literaturę naukową
 • posiada wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii, biochemii, analizy próbek biologicznych
 • potrafi zaplanować eksperyment naukowy i określić priorytety w jego realizacji
 • postępuje etycznie podczas planowania i wykonywania doświadczeń badawczych

Zasady rekrutacji


Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, genetyka, bioinżynieria lub pokrewne.

Wyżej wymienione kierunki winny być realizowane w ramach jednej z dziedzin:

 • nauki ścisłe i przyrodnicze,
 • nauki inżynieryjno-techniczne,
 • nauki rolnicze.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest również złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.


International candidates with foreign secondary school documents are asked to visit Study in English page.