KUL Logo

(PL)  

(PL) Kierunek Lekarski — studia stacjonarne jednolite magisterskie

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku lekarskim (studia stacjonarne jednolite magisterskie) przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie lekarza:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, głównie w lecznictwie zamkniętym (kliniki, szpitale), gdzie mogą zdobyć potrzebne doświadczenie i rozwijać karierę zawodową, w ramach samozatrudnienia w prywatnych gabinetach i ośrodkach zdrowia,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych jako pracownicy naukowo-dydaktyczni,
 • w pogotowiu ratunkowym,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej,
 • jako menedżerowie ochrony zdrowia; kontynuując karierę na stanowisku dyrektora lub menedżera szpitali, ośrodków zdrowia czy klinik. Wymaga to jednak kwalifikacji szerszych niż studia medyczne, potrzebna jest dodatkowa wiedza i umiejętności z dziedziny zarządzania czy zdrowia publicznego.

Absolwent posiada odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza z zapewnieniem wsparcia i uwzględnieniem najwyższego dobra pacjentów:

 • dobre przygotowanie kliniczne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • etyczną postawę wobec pacjent,
 • chęć do dalszego kształcenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • właściwe postawy profesjonalne

Absolwent studiów  stacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku lekarskim otrzymuje tytuł zawodowy lekarza

Tytuł zawodowy lekarza uprawnia do:

 • odbycia stażu podyplomowego,
 • przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru jednej spośród licznych specjalizacji
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz uczestniczenia w szkoleniach i kursach

PROGRAM STUDIÓW

Zapraszamy na nasz profil na Facebook oraz na Instagramie!


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe:

Studenci medycyny odbywać będą praktyki zawodowe w wymiarze 600 godzin w wybranych instytucjach z którymi zawarto odpowiednie porozumienia, m.in. w:

 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie,
 • Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie,
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie,
 • Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Puławach

Zakres praktyk zawodowych:

 • po I roku Opieka nad chorym 120 godzin (4 tygodnie)
 • po II roku Podstawowa opieka zdrowotna (medycyna rodzinna) 90 godzin (3 tygodnie), Pomoc doraźna 30 godzin (1 tydzień)
 • po III roku Choroby wewnętrzne 120 godzin (4 tygodnie)
 • po IV roku Chirurgia 60 godzin (2 tygodnie), Pediatria 60 godzin (2 tygodnie)
 • po V roku Intensywna terapia 60 godzin (2 tygodnie), Ginekologia i położnictwo 60 godzin (2 tygodnie)

Praktyki nadobowiązkowe:

Studenci o wysokich oczekiwaniach, chcący podnosić umiejętności z zakresu chirurgii, ortopedii, gastrologii, okulistyki, laryngologii, chirurgii plastycznej, chirurgii dziecięcej mogą uczestniczyć w praktykach nadobowiązkowych w Centrum Medycznym SANITAS. Istotą praktyk jest praca pod opieką specjalisty — dwóch studentów asystujących jednemu chirurgowi. Program ma na celu zapewnienie studentom dogłębnego doświadczenia w Chirurgii Jednego Dnia, oswojenie z salą operacyjną oraz procedurami medycznymi, a także integracja studentów medycyny z Oddziałem Chirurgii, możliwość obserwowania operacji i pracy bezpośrednio z chirurgami prowadzącymi, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki o różnych procedurach i patologiach medycznych. W ramach praktyk nadobowiązkowych zapewniony zostanie dostęp do sal operacyjnych pod opieką zróżnicowanych zespołów chirurgów. Taka forma realizacji praktyk zapewni szczególnie uzdolnionym studentom rozwój w obszarze ich zainteresowań, jest przeznaczona dla studentów po zaliczeniu II roku studiów.

Staże

Możliwość odbycia staży w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, klinikach, szpitalach, prywatnych gabinetach, ośrodkach zdrowia, pogotowiu ratunkowym, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych itp.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
 • objawy i przebieg chorób,
 • sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych,
 • etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych,
 • zna zasady zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowia

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 • rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego,
 • rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej,
 • zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki,
 • wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki,
 • ocenić problemy zdrowotne pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych,
 • planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy,
 • inspirować proces uczenia się innych osób

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 • nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych;
 • kierowania się dobrem pacjenta;
 • przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;
 • podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby;
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
 • propagowania zachowań prozdrowotnych;
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji;
 • formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji;
 • wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym wielonarodowościowym;
 • formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;
 • przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób.

 • umiejętność komunikowania się z pacjentem i jego otoczeniem w tym przynajmniej w jednym z języków obcych
 • umiejętność wykorzystania zaawansowanych platform IT w komunikacji w sytuacjach zawodowych (z pacjentem, innymi specjalistami itp.),
 • komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą;
 • umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków przekazu (multimedia, wideokonferencje),
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole przyjmując w nim różne role,
 • znajomość specjalistycznego słownictwa praktycznego w języku angielskim,
 • czytanie ze zrozumieniem skomplikowanych tekstów naukowych w języku angielskim.

 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji opieki medycznej,
 • znajomość zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • kompetencji niezbędnych do samozatrudnienia i inne cenione na rynku pracy: samodzielność, zdolności adaptacyjne, uczciwość i kreatywność

 • umiejętność wykorzystania zaawansowanych platform IT w telemedycynie,
 • umiejętność zdalnego monitorowanie parametrów zdrowotnych pacjenta (telemonitoring),
 • umiejętność prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych przez pacjenta w domu pod zdalnym nadzorem fizjoterapeuty (telerehabilitacja),
  wykorzystanie teleradiologii,
 • zdalna opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi lub w podeszłym wieku,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury medycznej, diagnostycznej i badawczej,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania do analizy i opracowania danych wykorzystywanego w medycynie, bioinformatyce i biostatystyce,
 • umiejętność krytycznej selekcji dostępnych informacji z różnych źródeł

 • zna metody prowadzenia badań naukowych,
 • posiada wiedzę z zakresu nauk morfologicznych, przedmiotów klinicznych oraz z obszaru naukowych podstaw medycyny i nauk przedklinicznych (np. biochemii, mikrobiologii biostatystyki, cytofizjologii, genetyki, immunologii) umożliwiającą opracowanie procedury badawczej oraz prawidłową interpretację uzyskanych wyników,
 • śledzi i rozumie specjalistyczną literaturę naukową,
 • posiada wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych,
 • postępuje etycznie podczas planowania i prowadzenia prac badawczychZasady rekrutacji

 W roku akademickim 2023/2024 limit dla cudzoziemców na ten kierunek nie został ustalony!

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • biologia — wymagany poziom rozszerzony (50 % wyniku końcowego)
 • chemia lub matematyka lub fizyka — (do wyboru) wymagany poziom rozszerzony. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik (50 % wyniku końcowego).

W roku akademickim 2023/2024 limit dla cudzoziemców na ten kierunek nie został ustalony!

Kandydaci z maturą zagraniczną

– wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 • biologia — wymagany poziom rozszerzony (50 % wyniku końcowego)
 • chemia lub matematyka lub fizyka — (do wyboru) wymagany poziom rozszerzony. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik (50 % wyniku końcowego).

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.


W roku akademickim 2023/2024 limit dla cudzoziemców na ten kierunek nie został ustalony!

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z następujących przedmiotów:

 

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

UWAGA !!! Konieczność posiadania wyników maturalnych w standardzie  CKE na poziomie rozszerzonym z wymaganych przedmiotów:

Aby uzyskać poziom rozszerzony kandydaci z maturą zdawaną przed 2005 rokiem mogą przystąpić do dodatkowego egzaminu maturalnego w szkole i przedłożyć dokument potwierdzający wyniki na poziomie rozszerzonym. Dokumentem potwierdzającym wyniki w przypadku Kandydatów z maturą starą jest świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie o wyniku maturalnym wystawione przez OKE.

Punktowany wynik z następujących przedmiotów:

 • biologia — wymagany poziom rozszerzony (50 % wyniku końcowego)
 • chemia lub matematyka lub fizyka — (do wyboru) wymagany poziom rozszerzony. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik (50 % wyniku końcowego).

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!