KUL Logo

(PL)  

(PL) Studia teologiczno-katechetyczne

Извините, этот техт доступен только в “польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • osoby, które ukończą podyplomowe studia w zakresie teologiczno-katechetycznym z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii uzyskają kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii Kościoła katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Porozumieniu pomiędzy Konferencja Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii. Na podstawie uzyskanych kwalifikacji absolwenci będą mogli podjąć pracę zawodową w charakterze nauczyciela religii w przedszkolu, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

Kilka słów od kierownika kierunku ks. dr hab. Piotra Goliszka, prof. KUL

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę jako nauczyciel religii i uzyskać stosowne uprawnienia
 • nauczyciele religii oraz nauczyciele innych przedmiotów, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku innym niż teologia
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

PRZYGOTOWANIE TEOLOGICZNE

 • Wprowadzenie do Pisma Świętego;
 • Nowy Testament Ewangelie;
 • Nowy Testament Listy;
 • Stary Testament: pięcioksiąg, księgi historyczne;
 • Stary Testament: księgi prorockie;
 • Teologia dogmatyczna: protologia i eschatologia;
 • Teologia dogmatyczna: chrystologia;
 • Teologia dogmatyczna: pneumatologia;
 • Teologia dogmatyczna: mariologia, eklezjologia;
 • Teologia dogmatyczna: sakramentologia;
 • Teologia dogmatyczna: ekumenizm;
 • Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia;
 • Teologia fundamentalna: religiologia;
 • Teologia moralna: ogólna;
 • Teologia moralna: szczegółowa;
 • Teologia moralna: bioetyka;
 • Liturgika: rok Liturgiczny;
 • Liturgika: sakramenty;
 • Teologia duchowości wychowawców;
 • Katolicka Nauka Społeczna
 • Historia Kościoła

PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

 • Podstawowe pojęcia psychologii (wykład);
 • Psychologia społeczna i komunikacji (wykład);
 • Psychologia rozwoju, wychowawcza i uczenia się  (konwersatorium);
 • Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty);
 • Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład);
 • Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia);
 • Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela (warsztaty)


PODSTAWY DYDAKTYKI — DYDAKTYKA PRZEDMIOTU NAUCZANIA

 • Emisja głosu (ćwiczenia);
 • Podstawy dydaktyki (wykład);
 • Dydaktyka katechezy (wykład);
 • Dydaktyka katechezy (ćwiczenia);
 • Metodyka katechezy (konwersatorium);
 • Katechetyka specjalna (konwersatorium)

INNE:

 • Seminarium
 • Praktyki katechetyczne w szkole podstawowej (60 godzin)
 • Praktyki katechetyczne w szkole średniej (60 godzin)
 • Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (30 godzin)

 

ks. dr hab. Piotr Tomasz Goliszek, prof. KUL — Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary w Instytucie Nauk Teologicznych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Należy do Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiej Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej, Member of the European Forum for Religious Education in Schools. W pracy naukowej prowadzi badania z obszaru: personalizmu realistyczno-dialogicznego, hermeneutyki katechetycznej, wychowania personalistycznego, filozofii wychowania, formacji katechetów, katechetyczno-duszpasterskiej roli pielgrzymki maturzystów, katechezy dzieci i młodzieży, duszpasterstwa nauczycieli. Autor książek autorskich, redakcyjnych i podręczników do nauczania religii w szkole, m.in. Kerygmat dla nowej Europy (Lublin 2004); Katecheza a osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie (Lublin 2010); Catechetica Porta Fidei [Red.] (Lublin 2012); Personalistyczny wymiar katechezy (Lublin 2017²); Wychowanie patriotyczne [Red.] (Lublin 2018); Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej [Red.] (Lublin 2019).

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowki (teologia dogmatyczna);
 • ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (teologia dogmatyczna);
 • ks. Prof. dr hab. Paweł Mąkosa (katechetyka);
 • ks. prof. dr hab. Bogusław Migut (liturgika);
 • ks. prof. dr hab. Marian Zając (katechetyka);
 • ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL (teologia dogmatyczna);
 • ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL (Historia Kościoła);
 • ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL (katechetyka);
 • ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (katechetyka);
 • ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL (teologia dogmatyczna);
 • s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL (pedagogika);
 • ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL (teologia dogmatyczna);
 • ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL (Katolicka Nauka Społeczna);
 • ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL (teologia moralna);
 • ks. dr hab. Mirosław Chmielewski (katechetyka);
 • ks. dr hab. Krzysztof Kaucha (teologia fundamentalna);
 • ks. dr hab. Marcin Kowalski (Pismo Święte);
 • ks. dr hab. Adam Kubiś (Pismo Święte);
 • ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński (teologia fundamentalna);
 • ks. dr Krzysztof Napora (Pismo Święte);
 • ks. dr hab. Marian Pokrywka (teologia moralna);
 • dr Małgorzata Artymiak (psychologia);
 • ks. dr Tomasz Bąk (Pismo Święte);
 • dr Dorota Bis (pedagogika);
 • ks. dr Waldemar Fac (teologia dogmatyczna);
 • ks. dr Grzegorz Kaczorowski (teologia duchowości);
 • dr Anna Lendzion (psychologia);
 • ks. dr Krzysztof Smykowski (teologia moralna);
 • dr Iwona Ulfik – Jaworska (psychologia);
 • ks. dr Marcin Zieliński (Pismo Święte);

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość terminologii teologicznej i pedagogicznej
 • znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
 • znajomość zasad działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
 • znajomość działalności instytucji kultury, orientacja we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
 • znajomość relacji między strukturami i instytucjami społecznymi, procesów i zmian zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury Europy
 • znajomość struktur i funkcji systemu edukacji; podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, a także pastoralno-charytatywnych
 • znajomość podstawowej wiedzy o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, a także katechetycznej oraz o specyfice funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, katechetycznych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • umiejętność stosowania metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczno-katechetycznej z wykorzystaniem nowoczesnych strategii edukacyjnych i multimedialnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność planowania i prowadzenia zajęć z uczniami
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji, analizę własnej pracy i doskonalenie metod dydaktycznych
 • umiejętność pracy w zespole; umiejętność wyznaczania i przyjmowania wspólnych celów działania; umiejętność pełnienia roli lidera w zespole
 • umiejętność aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i ewangelizacyjno-katechetyczne.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się z uczniami i ich rodzicami
 • umiejętność współpracy z gronem pedagogicznym oraz z duszpasterzami
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • umiejętność udziału w życiu kulturalnym i inicjowanie wydarzeń kulturalnych
 • umiejętność bycia świadkiem, wychowawcą, nauczycielem.

KWALIFIKACJE 

 • Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do przyszłej pracy zawodowej w charakterze nauczyciela religii w przedszkolu, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum oraz w szkołach branżowych I i II stopnia.

Opłata za semestr: 1700 zł | Ilość semestrów: 4

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach — max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Zajęcia odbywają się w piątek od godziny 15.00 i w sobotę przez cały dzień.

Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym ( 2 zjazdy w każdym semestrze czyli 4 na rok, 8 przez czas studiów + zajęcia on-line)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

3. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń)

ZASADY REKRUTACJI