KUL Logo

Studia teologiczno-katechetyczne w Kielcach

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • Celem studiów jest przygotowanie kandydatów posiadających stopień magistra (wykształcenie spełniające normę 7 PRK) do nauczania katechezy w szkołach.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą podjąć pracę jako nauczyciel religii i uzyskać stosowne uprawnienia
 • nauczyciele religii oraz nauczyciele innych przedmiotów, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku innym niż teologia
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.
 • osoby pragnące zdobyć podstawy wiedzy religijnej na poziomie wyższym niż szkoła średnia.


ROK I

Semestr I

Wprowadzenie do Pisma Świętego – wykład 15 godz.

Nowy Testament: Ewangelie – wykład 15 godz.

Stary Testament: Pięcioksiąg, księgi historyczne – wykład 15 godz.

Teologia dogmatyczna: protologia, eschatologia – wykład 15 godz.

Teologia dogmatyczna: chrystologia – wykład 15 godz.

Psychologia ogólna – wykład 30 godz.

Pedagogika ogólna – warsztaty 30 godz.

Pedagogika specjalna – wykład 30 godz.

Dydaktyka ogólna – wykład 30 godz.

Katechetyka fundamentalna – wykład 15 godz.

Metodyka katechezy – wykład 15 godz.

Nowy Testament: Ewangelie – ćwiczenia 15 godz.

Semestr II

Nowy Testament: Listy – wykład 15 godz.

Teologia dogmatyczna: Sakramentologia – wykład 15 godz.

Teologia fundamentalna: chrystologia, eklezjologia – wykład 15 godz.

Teologia fundamentalna: religiologia – wykład 15 godz.

Teologia moralna: ogólna – wykład 30 godz.

Liturgika: Rok Liturgiczny – wykład 30 godz.

Psychologia rozwojowa i wychowawcza – warsztaty 30 godz.

Katechetyka materialna  – wykład 15 godz.

Dydaktyka katechezy – wykład 30 godz.

Emisja głosu – ćwiczenia 30 godz.

Teologia dogmatyczna: Sakramentologia – ćwiczenia 15 godz.


ROK II

Semestr III

Teologia dogmatyczna: mariologia i eklezjologia – wykład 15 godz.

Teologia moralna: szczegółowa – wykład 30 godz.

Liturgika: sakramenty – wykład 30 godz.

Psychologia osobowości – wykład 30 godz.

Katechetyka szczegółowa  – wykład 30 godz.

Katechetyka specjalna – wykład 15 godz.

Teologia moralna: szczegółowa – ćwiczenia 15 godz.

Praktyki katechetyczne w szkole podstawowej – praktyki 30 godz.

Praktyki katechetyczne w szkole średniej – praktyki 30 godz.

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne – praktyki 30 godz.

Semestr IV

Stary Testament: księgi prorockie – wykład 15 godz.

Teologia dogmatyczna: pneumatologia – wykład 15 godz.

Teologia dogmatyczna: ekumenizm  – wykład 15 godz.

Teologia moralna: bioetyka  – wykład 30 godz.

Teologia duchowości wychowawców – wykład 30 godz.

Katolicka Nauka Społeczna – wykład 30 godz.

Historia Kościoła – wykład 30 godz.

Praktyki katechetyczne w szkole podstawowej – praktyki 30 godz.

Praktyki katechetyczne w szkole średniej – praktyki 30 godz.

 

ks. dr Paweł Borto 

Dorobek:

2020

Książka naukowa recenzowana

Magisterium Kościoła w sporze z modernizmem o fundamenty wiary. Analiza poglądów A. Loisy’ego, E. Le Roy i G. Tyrrella i ich ocena w świetle dokumentów antymodernistycznych oraz Vaticanum II
Usługi eksperckie w kraju

„Jestem chrześcijaninem – wierzę. Podręcznik do religii dla klasy 1. Szkoła branżowa”, Kielce: Jedność 2020
Z Jezusem. Przewodnik nie tylko po sakramentach w dorosłym życiu

2019

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

„Pismo mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20,9). Znaczenie odwołania się do Pisma w najwcześniejszych formach wyznania wiary w Zmartwychwstanie. Analiza teologicznofundamentalna
[w:] Roczniki Teologiczne
The Lublin School of Fundamental Theology’s understanding of Divine revelation
[Rozumienie Objawienia w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej]
[w:] Roczniki Teologiczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Symbolika i teologia zmartwychwstania w „Homiliach na Księgę Ezechiela” Grzegorza Wielkiego
Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym

Teoria i praktyka uwzględniania „sensus fidelium” przez Magisterium Kościoła w czasach nowożytnych
Profil Maryjny a Profil Piotrowy w Kościele
Wiara w Kościół
Wiarygodność Kościoła według Josepha Ratzingera

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

George’a Weigela wizja refomy Kościoła w świetle wskazań Vaticanum II

2018

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Le sens spirituel et son actualité en perspective théologico-fondamentale selon Henri de Lubac
[Sens duchowy i jego aktualność w perspektywie teologicznofundamentalnej według Henriego de Lubaca]
[w:] Studia Redemptorystowskie
Rozumienie Objawienia Bożego w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej
[w:] Roczniki Teologiczne
Le sens spirituel et son actualité en perspective théologico-fondamentale selon Henri de Lubac
[Sens duchowy i jego aktualność w perspektywie teologicznofundamentalnej według Henriego de Lubaca]
[w:] Studia Redemptorystowskie

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Duch Święty jako źródło życia wiary i pracy duszpasterskiej
[w:] Kielecki Przegląd Diecezjalny

Usługi eksperckie w kraju

Duch Święty jako źródło życia wiary i pracy duszpasterskiej

Usługi dydaktyczne w kraju

Wykłady z religiologii studium katechetyczno-teologiczne w Kielcach
wykłady z teologii fundamentalnej

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

RICHARDA SWINBURNE’A APOLOGIA BOGA WOBEC PROBLEMU ZŁA

Pozostałe umowy dotyczące praw autorskich

Święci Apostołowie Piotr i Paweł
Kantata o Janie Pawle Wielkim
Duchu Boży, Duchu Kościoła
Miłosierny jest Ojciec nasz

Działalność odczytowa

O Tradycji i teologii

2017

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wiarygodność Kościoła według Josepha Ratzingera
[w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Josepha Ratzingera ujęcie wiarygodności Kościoła

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym

Specyfika duchowości księdza diecezjalnego – jej diecezjalny wymiar

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Redaktor naczelny
[w:] Kieleckie Studia Teologiczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Oblicza Kościoła katolickiego w Polsce. 1050. rocznica Chrztu

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Rozumienie Objawienia Bożego w lubelskiej szkole teologii fundamentalnej

Usługi eksperckie w kraju

Ocena cenzora-teologa pism ks. Wojciecha Piwowarczyka
Opinia ekspercka pomocy dla bierzmowanych

Nagroda wewnętrzna

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora KUL

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

Kościół jest piękny

2016

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

„Sensus fidei” i jego znaczenie w praktyce Kościoła

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Spojrzenie na minione pół wieku chrystologii współczesnej Bernard Sesboüé, Les «trente glorieuses» de la christologie (1968-2000)
[w:] Kieleckie Studia Teologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Teologia w poszukiwaniu więzi z Biblią. International Congress „The Soul of Theology”. On the Role of Scripture in Theology, Leuven 17-20 września 2015 r.
[w:] Roczniki Teologiczne (ISSN 2353-7272)

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

Sekretarz redakcji
[w:] Roczniki Teologiczne

Autorstwo utworu muzycznego na dużą obsadę wykonawczą

Miłosierny jest Ojciec nasz (słowa)

Organizacja konferencji krajowej

Oblicza Kościoła w Polsce

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Wiarygodność Kościoła według Josepha Ratzingera
Sensus fidei w praktyce Koscioła

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Blaski i cienie Kościoła w Polsce

Działalność odczytowa

Wprowadzenie do teologii systematycznej
Czym jest studiowanie teologii?

2015

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” w życiu i posługiwaniu kapłana
[w:] Kieleckie Studia Teologiczne
Teologicznofundamentalne znaczenie najstarszych formuł wiary w Zmartwychwstanie
[w:] Roczniki Teologiczne

Recenzja naukowa w czasopiśmie

[Rec.:] Ks. Antoni Paciorek. Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia. Częstochowa: Edycja św. Pawła 2015 ss. 531
[w:] Roczniki Teologiczne

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Wierzę w ciała zmartwychwstanie. Tam, gdzie dopełnia się nasza wiara
[w:] Szkarłatny Strumień
Osobowe zło bez oblicza
[w:] Szkarłatny strumień

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych

Apostolic Vatican Library, Archivio Segreto Vaticano
[Biblioteka Apostolska w Watykanie, Tajne Archiwum Watykańskie]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Le sens spirituel et son actualité en perspective théologico-fondamentale selon Henri de Lubac
[Sens duchowy i jego aktualność w perspektywie teologicznofundamentalnej według Henri de Lubaca]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Teologia dzisiaj

Udział w konferencji krajowej

Teologia i nauki przyrodnicze
Islam. Apologia i dialog

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow

European Society for Catholic Theology

Działalność odczytowa

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię w życiu i posługiwaniu kapłana
Bóg widziany oczami wielkich religii monoteistycznych

Ks. dr Paweł Borto – adiunkt w Katedrze chrystologii i eklezjologii fundamentalnej KUL i wykładowca w WSD w Kielcach.

Ks. dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK – pracownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK w Kielcach i wykładowca prowadzący zajęcia w WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Dr hab. Paulina Forma, prof. UJK – Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki UJK ds. Kształcenia, pracownik Zakładu Pedagogiki Społecznej UJK, prowadziła zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych w Kielcach.

Mgr Anna Frąk – pedagog szkolny w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach, opiekun praktyk w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Ks. dr Tomasz Gocel – adiunkt w Katedrze Historii Kościoła KUL, wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka – pracownik Katedry teologii protestanckiej KUL, wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Dr Iwona Kijewska – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach, prowadziła zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych w Kielcach.

Ks. dr Mirosław Kowalski – wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Ks. dr hab. Roman Kuligowski – emerytowany prof. UKSW, wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Ks. dr Jan Nowak – Zastępca Dyrektora Wydawnictwa „Jedność” w Kielcach, wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych

Ks. dr Adam Perz – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach, wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Ks. dr hab. Stefan Radziszewski – prefekt w Liceum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach, wykładowca WSD w Kielcach.

Ks. dr Stanisław Sadowski – wikariusz w parafii katedralnej w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych w Kielcach.

Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec – adiunkt w Katedrze teologii protestanckiej KUL, wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych w Kielcach.

Ks. dr Karol Słowak – wikariusz w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych w Kielcach.

Ks. dr Paweł Ścisłowicz – wizytator nauki religii i doradca metodyczny w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Ks. dr Adam Wilczyński – wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Ks. mgr lic. Waldemar Wiśniowski – konsultant Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pracownik Wydziału Katechetycznego w Kurii Diecezjalnej w Kielcach, opiekun praktyk w poprzedniej edycji studiów.

Dr Renata Zaborek – pracownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w Kuratorium Oświaty w Kielcach, prowadziła zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

Ks. dr Karol Zegan – dyrektor Wydziału Katechetycznego w Kurii Diecezjalnej w Kielcach, wykładowca WSD w Kielcach, prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych.

S. dr Kinga Walkowiak – wykładowca, który prowadził zajęcia w poprzedniej edycji studiów podyplomowych w Kielcach.

Dr Monika Guzewicz – pracownik KUL.

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogiczno-katechetycznych w środowisku społecznym i eklezjalnym
 • rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczno-katechetyczne
 • zna podstawowe pojęcia i zagadnienia teologiczne i katechetyczne oraz umie właściwie przekazywać nabytą wiedzę

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskie

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • rozumie i potrafi właściwie ocenić funkcjonowanie grup we wspólnocie klasowej

Opłata za semestr: 1700 zł | Ilość semestrów: 4

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Zajęcia odbywają się w Kielcach.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. uzyskanie pozytywnej opinii od proboszcza potwierdzonej w Wydziale Katechetycznym

3. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się

4. złożenie kompletu dokumentów w formie papierowej (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI