KUL Logo

Analityka biznesowa

ZAREJESTRUJ SIĘ

CEL STUDIÓW:

 • przygotowanie merytoryczne absolwentów w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i raportowania danych biznesowych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz metod statystycznych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie analityki biznesowej
 • osoby, które w ramach swojej aktywności zawodowej dokonują obróbki, przetwarzania, analizowania danych oraz wykorzystują je w procesie prognozowania, m.in. osoby pracujące (lub chcące podjąć pracę) w działach marketingu, badań i analiz rynkowych, w tym pracownicy banków, zakładów ubezpieczeń, biur maklerskich, przedstawiciele biznesu, którzy chcą usprawnić proces podejmowania decyzji oraz dla pracowników naukowych
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

WYKŁADY – 56 godzin: 

 • Miejsce analityki biznesowej w organizacji
 • Prawa autorskie w pracy analityka
 • Formy organizacyjno-prawne wykonywania pracy przez analityka
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa – analiza i ocena działalności
 • Finansowe projektowanie inwestycji
 • Analiza ryzyka w biznesie
 • Metody pomiaru i zarządzania wartością przedsiębiorstwa

ĆWICZENIA I INNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – 124 godzin: 

 • Narzędzia statystyki opisowej
 • Prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • Wizualizacja i prezentacja danych biznesowych
 • Metody optymalizacyjne
 • Data Mining
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa – analiza i ocena działalności
 • Finansowe projektowanie inwestycji
 • Rozwiązania informatyczne komercyjne i darmowe w analityce biznesowej
 • Analiza ryzyka w biznesie
 • Analiza danych Big Data
 • Modelowanie biznesowe
 • Analiza e-commerce i kampanii marketingowych
 • Analiza branży i pozycji konkurencyjnej
 • Przetwarzanie i analiza danych w programie R

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • znajomość zagadnień dotyczących analityki biznesowej, jej znaczenia we współczesnych organizacjach oraz trendów rozwojowych analityki biznesowej
 • znajomość metod opisu i analizy statystycznej danych biznesowych
 • umiejętność modelowania zjawisk biznesowych w oparciu o specyfikę modelowania statystycznego
 • umiejętność pozyskiwania i gromadzenia danych z odpowiednich źródeł w celu dalszego przetwarzania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • umiejętność podejmowania wyzwań zawodowych, w szczególności rzetelnego wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz, przestrzegania zasad etycznych związanych z wykonywanym zawodem.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • umiejętność komunikowania się w zespole i poza nim i przekazywania swojej wiedzy również za pomocą zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz z użyciem specjalistycznej terminologii typowej dla analityki biznesowej.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PLANOWANIA:

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej podczas realizacji projektu analitycznego dotyczącego wybranego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE:

 • znajomość nowoczesnych narzędzi analitycznych w prezentacji i wizualizacji danych biznesowych
 • umiejętność analizowania i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • znajomość narzędzi informatycznych służących do gromadzenia i przetwarzania danych biznesowych.

KOMPETENCJE ANALITYCZNE:

 • umiejętność analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników dotyczących funkcjonowania instytucji biznesowych
 • umiejętność dokonywania oceny wartość i jakości danych biznesowych dostępnych dla przedsiębiorstwa
 • umiejętność szacowania i oceniania poziomu ryzyka w działalności biznesowej
 • umiejętność przeprowadzania symulacji procesów biznesowych.

Opłata za semestr: 3500 zł | Ilość semestrów: 2

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr. Stosowne podanie należy złożyć na pierwszym zjeździe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI