KUL Logo

(PL)  

(PL) Dokumenty składane na studia doktoranckie

Sorry, this entry is only available in Polish and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej zobowiązani są do złożenia w sekretariacie Szkoły Doktorskiej KUL następujących dokumentów:

 1. podpisany wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej KUL, wygenerowany z konta rekrutacyjnego, zawierający dane osobowe, wskazanie wyboru dyscypliny, w której kandydat planuje kształcenie, wyboru ścieżki językowej programu kształcenia, wyboru języka rozmowy kwalifikacyjnej
 2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub równorzędny; jeśli dyplom został uzyskany poza Polską, winien być zalegalizowany lub opatrzony apostille
 3. naukowe curriculum vitae, zawierające informacje o publikacjach nauklowych oraz uzyskanych grantach badawczych lub udziale w zespołowym programie badawczym prowadzonym w ramach KUL
 4. materiały potwierdzające wskazaną w CV aktywność naukową i udział w grantach badawczych
 5. opis propozycji projektu badawczego (wstępna koncepcja rozprawy doktorskiej) z określeniem zainteresowań badawczych i subdyscypliny
 6. zgoda planowanego promotora na podjęcie się opieki promotorskiej w przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej
 7. dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat lub dyplom)
 8. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru uczelni
 9. fotografia o wymiarach 35×45 mm
 10. skierowanie na studia od władz duchownych (dotyczy osób duchownych)
 11. opinia duszpasterza parafii stałego zamieszkania – w przypadku osób świeckich wyznania katolickeigo ubiegających się o przyjęcie w zakresie dyscypliny kościelnej (filozofia, prawo kanoniczne, teologia)
 12. zgoda rady instytutu na przystapipenie do postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy tytuł zawodowego magistra nieodpowiadającego dyscyplinie, w której realizowane będzie kształcenie doktoranta
 13. nostryfikacja dyplomu, jeśli jest wymagana
 14. tłumaczeniena język polski dyplomu wystawionego w języku obcym
 15. kopię paszportu (strona ze zdjęciem) – dotyczy cudzoziemców
 16. kopię polisy ubezpieczeniowej lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ

Kandydaci zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów w wyznaczonym terminie składają:

 1. oryginał dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 2. formularz potwierdzający podjęcie kształcenia
 3. oświadczenie, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej KUL