KUL Logo

(PL)  

(PL) Pielęgniarstwo

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 • Studia przygotowują do:

pracy na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia i innych instytucjach.

Absolwent może również:

 • prowadzić własną działalność gospodarczą;
 • pracować w instytucjach realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego;
 • pracować w uczelniach, ośrodkach naukowo-badawczych;
 • pracować w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych;
 • pracować w Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • pracować w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe, realizujących edukację zdrowotną społeczeństwa.

Tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uprawnia do:

 • posługiwania się zaawansowaną wiedzą z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa;
 • opracowywania założeń polityki kadrowej oraz planowania zasób ludzkich odpowiednio do zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak i umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki;
 • nadzorowania i wdrażania do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej;
 • stosowania różnych technik organizatorskich w badaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pracy na stanowiskach pielęgniarskich;
 • samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recepty lub zleceń;
 • rozwiązywania problemów zawodowych związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki pełnionych funkcji zawodowych;
 • wykorzystywania przepisów prawa w działalności zawodowej;
 • dokonywania wyboru odpowiednich środków i metod nauczania w działalności dydaktycznej i weryfikowania osiągniętych efektów;
 • opracowywania programów edukacji zdrowotnej i realizowania ich w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych wybranego środowiska społecznego;
 • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniania ich wyników w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji;
 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej/na studia doktoranckie.

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe

Studenci pielęgniarstwa odbywają praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej 200 godzin w następującym zakresie:

 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych
 • Opieka onkologiczna
 • Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej
 • Pracownia endoskopowa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Wypisywanie recept i ordynowanie leków (do uzupełnienia dla studentów, którzy nie osiągnęli szczegółowych efektów uczenia się określonych dla studiów pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.)

Miejsca odbywania praktyk:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
 • 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie
 • Samodzielnym Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie
 • Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie
 • Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych „Igiełka” S.C. w Lublinie
 • Beata Gąsławska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ars Medica” w Lublinie

Praktyki nadobowiązkowe:

 • W ramach programu Erasmus, a dodatkowo oferta praktyki i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność prowadzenia badań naukowych;
 • umiejętność zarządzania w pielęgniarstwie;
 • umiejętność realizowania zadań dydaktyki medycznej;
 • umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych opartych na zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej, w której najistotniejsze jest realizowanie świadczeń z zakresu edukacji i promocji zdrowia.

 • korzystanie z technik komunikacyjnych w pracy w zespole, panowania nad stresem
  i emocjami podczas współpracy z członkami zespołu, jak i pacjentami oraz ich rodzinami

 • znajomość stylów i metod zarządzania w ochronie zdrowia;
 • znajomość metod analizy strategicznej;
 • umiejętność organizowania stanowiska pracy;
 • umiejętność nadzorowania pracy zespołów pielęgniarskich.

 • posługiwanie się pakietem Microsoft Office;
 • korzystanie z baz danych, sieci komputerowych, systemów operacyjnych.

 • umiejętność planowania i przeprowadzania badań naukowych, prezentacji
  i interpretowania wyników oraz praktyki opartej na dowodach naukowych.Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku: pielęgniarstwo, którzy na dyplomie ukończenia studiów posiadają ocenę co najmniej 3,5.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.