KUL Logo

(PL)  

(PL) Muzykologia

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • pracy w zawodzie: muzykologa – badacza kultury muzycznej, eksperta w zakresie historii, teorii i praktyki muzycznej, krytyka muzycznego i prelegenta, etnomuzykologa (badacza ludowej muzyki świeckiej i religijnej oraz muzyki etnicznej różnych kultur), organologa, specjalisty konsultanta w zakresie budowy, remontów i konserwacji organów, redaktora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, muzyka kościelnego w zakresie gry organowej, nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz animatora życia muzycznego w ośrodkach kościelnych i świeckich.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w celu zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • Dla specjalizacji Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia:
  • „Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne)”,
  • „Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe)”,
  • „Praktyki dydaktyczne (szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe)”
 • Dla specjalizacji Animacja kultury muzycznej
  • „Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury)”

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i uwarunkowaniami rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu historii muzyki, literatury muzycznej, stylów, form i gatunków muzycznych. Potrafi przeprowadzić wielokontekstową analizę utworów muzycznych różnych epok i stylów. Posiada umiejętność czytania partytur i gry na organach. Zna aktualny stan badań muzykologicznych i naukową literaturę przedmiotu. Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i oceniać informacje naukowe z różnych źródeł pod kątem wybranego przedmiotu badań. Umie precyzyjnie formułować i opracowywać problem naukowy z użyciem odpowiednich metod badawczych oraz zaprezentować uzyskane wyniki badań (ustnie i pisemnie). Posiada umiejętność pracy ze źródłami muzycznym (rękopisy, starodruki, partytury, archiwalia) i komputerowej edycji nut. Posiada umiejętność opracowania muzycznych materiałów bibliotecznych i archiwalnych z różnych epok zgodnie z międzynarodowymi standardami opisu. Zna wielojęzyczną terminologią muzykologiczną i potrafi czytać obcojęzyczne teksty muzykologiczne w wybranym przez siebie języku obcym. Jest gotowy do prowadzenia kwerend i naukowego opracowywania różnego typu źródeł muzycznych i innych wytworów kultury muzycznej. Jest gotowy do podjęcia profesjonalnej działalności zawodowej zgodnie z profilowanymi kwalifikacjami uzyskanymi w ramach zrealizowanej przez siebie specjalizacji.

 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia”, uzyskuje kwalifikacje i uprawnienia będące podstawą do podjęcia zatrudnienia jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2019 poz. 1450). Posiada kompetencje pedagogiczne, umiejętności dydaktyczne, w tym umiejętność pracy z uczniami uzdolnionymi muzycznie. Jest gotowy do realizowania zajęć w grupach uczniów zróżnicowanych wiekowo. Potrafi dostrzec problemy psychologiczno-pedagogiczne w toku prowadzenia zajęć i odpowiednio na nie zareagować w środowisku klasy szkolnej. Potrafi zaplanować i poprowadzić zajęcia edukacyjne osiągając założone efekty kształcenia uwzględniając przy tym zróżnicowany rozwój emocjonalny i odmienne tempo przyswajania wiedzy przez uczniów. Zna prawo oświatowe oraz specyfikę funkcjonowania placówek edukacyjnych kształcących muzycznie. Jest przygotowany do korzystania z nowoczesnych technik przekazu wiedzy, w tym technik multimedialnych.
 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Animacja kultury muzycznej”, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające mu podjęcie zatrudnienia w różnego typu podmiotach i instytucjach kultury (świeckich i kościelnych), mediach branżowych, redakcjach czasopism kulturalnych i muzycznych, fundacjach wspierających działalność kulturalną oraz stowarzyszeniach i towarzystwach animujących życie muzyczne w różnych jego przejawach. Jest przygotowany do tworzenia i współtworzenia muzycznych projektów artystycznych, prowadzenia koncertów i różnego typu wydarzeń kulturalnych – również z użyciem multimediów. Potrafi inicjować działania ukierunkowane na kultywowanie i animowanie życia muzycznego wśród różnego typu społeczności. Potrafi przygotować, zorganizować i poprowadzić koncerty, festiwale i inne muzyczne wydarzenia kulturalne pełniąc rolę lidera lub współorganizatora. Zna uwarunkowania i konteksty środowiskowe, w których możliwe jest animowanie kultury muzycznej (ośrodki świeckie, kościelne, instytucje kultury tradycyjnej) – na poziomie lokalnym oraz w szerszym kontekście geograficznym i kulturowym. Potrafi zaplanować, przygotować i poprowadzić prelekcję muzyczną adresowaną do różnych grup odbiorców. Jest przygotowany do pracy w zespole i promowania wydarzeń muzycznych.

Absolwent posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne w zakresie wyszukiwania, docierania i selekcjonowania informacji naukowych z różnych źródeł. Jest przygotowany do nawiązywania i utrzymywania kontaktów na płaszczyźnie naukowej i artystycznej z innymi specjalistami z obszaru nauk o sztuce i sztuk muzycznych.

 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia”, posiada kompetencje komunikacyjne niezbędne do podejmowania działań edukacyjnych w placówkach kształcących muzycznie. Potrafi inicjować, utrzymywać i moderować dialog edukacyjny z uczniami w czasie zajęć dydaktycznych. Posiada umiejętność słuchania i reagowania na komunikaty werbalne i niewerbalne wysyłane przez uczniów – w tym uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej wraz z innymi pedagogami szkoły przy realizacji różnego typu inicjatyw artystycznych, dydaktycznych. Posiada umiejętność inicjowania i utrzymywania kontaktu z rodzicami uczniów w nietypowych sytuacjach edukacyjnych. Potrafi nawiązywać kontakty zawodowe ze specjalistami z branży edukacyjnej celem stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Animacja kultury muzycznej”, ma umiejętność efektywnego komunikowania się z innymi przedstawicielami branży muzycznej celem realizacji wspólnych inicjatyw i projektów. Potrafi nawiązywać, utrzymywać i poszerzać kontakty zawodowe ze środowiskami wspierającymi finansowo działalność kulturalną. Potrafi formułować i rozpowszechniać informacje na temat zaplanowanych przez siebie wydarzeń kulturalnych celem sformowania zespołu umożliwiającego jego realizację. Jest gotowy do prowadzenia dialogu i negocjacji z różnymi przedstawicielami celem osiągnięcia  efektywnych rozwiązań w realizacji zamierzonych działań. Potrafi w sposób komunikatywny napisać wniosek o finansowe wsparcie planowanego wydarzenia kulturalnego.
 • Absolwent zna wybrany przez siebie język obcy na poziomie B2+

 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia”, jest przygotowany do samodzielnego inicjowania działań ukierunkowanych na stałe podnoszenie posiadanych przez siebie kwalifikacji zawodowych. Potrafi samodzielnie tworzyć nowe programy nauczania i doskonalić metodykę pracy z uczniami.
 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Animacja kultury muzycznej”, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę na temat zasad funkcjonowania różnych instytucji kultury w działalności zawodowej celem odnalezienia się na branżowym rynku pracy. Zna zasady tworzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości i potrafi budować zespoły do realizacji założonych przez siebie projektów. Potrafi formułować i prezentować swoje pomysły i idee artystyczne podmiotom i instytucjom wspierającym działalność kulturalną

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Muzykologia posiada kompetencje analityczne w zakresie badania i analizy wytworów sztuki muzycznej w różnych jej przejawach.

 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia”, posiada ponadto kompetencje analityczne ukierunkowane na doskonalenie wykorzystywanych przez siebie technik i metod przekazu wiedzy o muzyce.
 • Absolwent, który zrealizował specjalizację „Animacja kultury muzycznej”, ma dodatkowo kompetencje analityczne ukierunkowane na diagnozę uwarunkowań rynkowych i rzetelną ocenę realności realizacji planowanego projektu muzyczno-artystycznego

 • Absolwent studiów II stopnia na kierunku Muzykologia ma kompetencje naukowo-badawcze i rynkowe pozwalające mu podjąć aktywność zawodową wymagającą łączenia ze sobą dwóch obszarów: dziedziny nauk humanistycznych (nauki o sztuce) i dziedziny sztuki (sztuki muzyczne). Absolwent jest przygotowany do wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych dzięki zintegrowanemu programowi kształcenia muzycznego (łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką muzyczną). Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu muzykologii w innych pokrewnych muzyce dziedzinach z zakresu nauk humanistycznych i sztuk.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą się ubiegać:

– absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia artystyczne

– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.