KUL Logo

(PL)  

(PL) Italianistyka – tryb hybrydowy

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości języka włoskiego w międzynarodowych, włosko-polskich, polskich korporacjach i przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu, ukierunkowanych na kontakty z partnerami i klientami włoskojęzycznymi, bądź na stanowiskach wymagających znajomości danego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalno-oświatowych, redakcjach, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, a także w sektorze turystyki i usług oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą
  • Po ukończeniu specjalizacji język włoski w komunikacji zawodowej absolwent  posługuje się językami specjalistycznymi (w tym językiem medycznym, prawniczym,  językiem ekonomii, a także językiem z zakresu historii sztuki, czy językiem kościelnym) niezbędnymi do wykonywania zawodów wymagających bardzo dobrej znajomości języka włoskiego jako narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu np. w korporacjach (m.in. działy HR), turystyce i sektorze usług, w branży IT albo jako tłumacz
  • Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej absolwent może podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka włoskiego w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.). Specjalizację nauczycielską może wybrać osoba, która na wcześniejszych etapach edukacji zrealizowała materiał podstawy programowej nauczania języka włoskiego jako obcego

WAŻNE: Na specjalizację nauczycielską mogą zapisać się osoby, które ukończyły italianistykę i filologię włoską I stopnia oraz te, które w trakcie studiów I stopnia nabyły efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania.

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej  (m.in. w następujących dyscyplinach: językoznawstwo i literaturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
 • pracy we wszelkich typach szkół jako nauczyciel języka włoskiego – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej

PROGRAM STUDIÓW

Od roku akademickiego 2024/2025 zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym! Zasady organizacji zajęć w trybie hybrydowym zobacz TUTAJ!


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

– w ramach specjalizacji nauczycielskiej:

 • praktyki psychologiczno-pedagogiczne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych przygotowujące do zawodu nauczyciela
 • praktyki zawodowe przygotowujące do zawodu nauczyciela w wymiarze 120 godzin dydaktycznych

– w ramach specjalizacji: język włoski w komunikacji zawodowej

 • praktyki zawodowe w wymiarze 90 godzin. Student może je podjąć, w zależności od zainteresowań i planów dalszej ścieżki rozwoju np. w przedsiębiorstwach (biura tłumaczeń, przedsiębiorstwa szeroko rozumianego sektora kultury i mediów, sektora turystycznego i usługowego oraz w instytucjach (instytucje państwowe i samorządowe)

Praktyki nadobowiązkowe i staże:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracyKompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • znajomość języka włoskiego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, właściwym dla wybranej specjalizacji
 • umiejętność tworzenia przekonującego przekazu, w tym przekazu z zakresu content marketingu
 • znajomość i umiejętność tworzenia tekstów przeznaczonych do publikacji w sieci

–  specjalizacja nauczycielska:

 •  uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania języka włoskiego: organizowanie pracy w klasie, tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych, dydaktyzowanie materiałów autentycznych

–  specjalizacja język włoski w komunikacji zawodowej:

 • kompetencje do podejmowania i realizacji podstawowych zadań zawodowych (z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT)
 • znajomość i umiejętność wykorzystania praktycznie podstaw warsztatu dotyczących tłumaczeń pisemnych w różnych zakresach tematycznych i rejestrach językowych, np. ekonomii, prawa, medycyny, historii sztuki

 • umiejętność posługiwania się językiem włoskim na poziomie C2 w tym przygotowywanie wystąpień ustnych i pisemnych dotyczących studiowanych zagadnień
 • umiejętność precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i wymiany poglądów w języku włoskim
 • prowadzenia dyskursu respektującego różnice międzykulturowe
 • obycie międzykulturowe, otwartość wobec innych postaw, tradycji i kultur
 • umiejętność prowadzenia dyskusji, rzeczowej i taktownej  argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska

 • umiejętność planowania własnej ścieżki kariery zawodowej
 • znajomość podstaw ekonomii i marketingu
 • umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz pracy w grupie w ramach prac projektowych i zespołowych
 • znajomość podstawowych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (np. samozatrudnienie w charakterze tłumacz freelancer) oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw
 • umiejętność inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób

 • umiejętność wykorzystywania narzędzi internetowych w komunikacji zawodowej  (słowniki online, programy tłumaczeniowe, korpusy językowe, itp.)
 • w zakresie kompetencji analitycznych – umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich, danych językowych oraz zjawisk kulturowych

 

 • umiejętność wyszukiwania, analizowania i selekcjonowania informacji
 • umiejętność interpretacji studiów przypadków, poszczególnych zjawisk i dzieł z zakresu kultury słowa mówionego i pisanego
 • umiejętność dobierania właściwych metod i narzędzi badań w zależności od podjętego zadania oraz przedstawiania ich wyników w klarownej formie (pisemnej i ustnej)
 • samodzielność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych

 


Zasady rekrutacji

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci:

 • z dyplomem licencjata na kierunku italianistyka, filologia włoska
 • studiów neofilologicznych I stopnia kierunków: filologia romańska z językiem włoskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym, lingwistyka stosowana z językiem włoskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym pod warunkiem udokumentowanej znajomości języka włoskiego przynajmniej na poziomie B2
 • innych kierunków, pod warunkiem przedstawienia certyfikatu poświadczającego znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B2 (CELI 3, CILSB2). Absolwenci innych kierunków nie posiadających ww. certyfikatów są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu z języka włoskiego przeprowadzonego przez pracowników italianistyki KUL

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Italianistyka – tryb hybrydowy to pilotażowy kierunek umożliwiający studiowanie języka włoskiego i kultury Włoch z wykorzystanie narzędzi nauczania na odległość. Studenci będą rozwijali swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności z wykorzystaniem różnorodnych i innowacyjnych narzędzi oraz specjalnie przygotowanych materiałów dydaktycznych pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.