KUL Logo

(PL)  

(PL) Położnictwo – kierunek o profilu praktycznym

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

 • Studia przygotowują do:

Wykonywania zawodu położnej/położnego.

Absolwent realizuje swoje zadania zawodowe w:

 1. publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach praktyki indywidualnej i grupowej;
 2. w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej;
 3. specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia;
 4. sanatoriach posiadających jednostki położnicze;
 5. szkołach rodzenia;
 6. administracji państwowej i samorządowej.

Tytuł zawodowy licencjata położnictwa uprawnia do:

 • uzyskania prawa wykonywania zawodu położnej, a następnie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej
 • podjęcia studiów drugiego stopnia

Położna (położny) ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego takich jak: szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne czy kursy dokształcające.


Praktyki i staże

 • Praktyki obowiązkowe

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia i są prowadzone w szczególności w:

 1. salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych (położniczo-noworodkowych), patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej lub ginekologii onkologicznej, pediatrycznych (niemowlęcych, patologii noworodka), internistycznych, chirurgicznych oraz intensywnej terapii;
 2. gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (położnej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);
 3. specjalistycznych ambulatoriach (poradniach ginekologicznych i ginekologiczno-położniczych);
 4. szkołach rodzenia;
 5. poradniach laktacyjnych.

Praktyki odbywają się w wymiarze 1200 godzin (30 tygodni) w ramach następujących przedmiotów: Podstawy opieki położniczej, Techniki położnicze i przyjmowanie porodu, Podstawowa opieka zdrowotna, Położnictwo i opieka położnicza, Ginekologia i opieka ginekologiczna, Neonatologia i opieka neonatologiczna, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Choroby wewnętrzne, Chirurgia, Psychiatria, Anestezjologia i stany zagrożenia życia.

 • Praktyki nadobowiązkowe

Oferta praktyk i staży dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów


Absolwent potrafi:

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium;
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu;
 • samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza;
 • monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • podejmować do czasu przybycia lekarza konieczne działania w sytuacjach nagłych, w tym ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie zbadać macicę;
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację;
 • sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą nad kobietą;
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych;
 • udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej;
 • wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 • decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach;
 • dokonywać analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej;
 • organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

Absolwent potrafi:

 • identyfikować błędy i bariery w procesie komunikowania się oraz wykazywać umiejętność aktywnego słuchania;
 • wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece położniczej;
 • posługiwać się znakami języka migowego oraz innymi sposobami i środkami komunikowania się w opiece nad pacjentem z uszkodzeniem słuchu.

Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej oraz analizować piśmiennictwo medyczne w języku angielskim.

Absolwent zna:

 • zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym;
 • organizację i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach;
 • zasady finansowania świadczeń położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • podstawowe metody organizacji opieki położniczej i ich znaczenie dla jakości tej opieki;
 • etapy planowania pracy własnej i podległego personelu;
 • możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego;
 • problematykę jakości w opiece zdrowotnej;
 • priorytety pracy zespołowej i czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu;
 • znaczenie motywacji członków zespołu dla jakości i efektywności pracy zespołu;
 • rolę przywództwa i style zarządzania w pracy zespołowej oraz ich wady i zalety;
 • czynniki zakłócające pracę zespołową i metody rozwiązywania konfliktów w zespole.

Absolwent potrafi:

 • analizować i oceniać funkcjonowanie różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikować źródła ich finansowania;
 • opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia jednostek, rodzin i grup społecznych;
 • planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;
 • współuczestniczyć w opracowywaniu standardów i procedur praktyki położniczej oraz monitorować jakość opieki położniczej;
 • podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy i współpracy w zespole;
 • nadzorować i oceniać pracę podległego zespołu;
 • korzystać z wybranych modeli organizowania pracy własnej i zespołu;
 • identyfikować czynniki zakłócające pracę zespołu i wskazywać sposoby zwiększenia efektywności pracy zespołowej.


Absolwent zna:

 • zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania;
 • metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych w sektorze medycznym.

Absolwent potrafi:

 • stosować międzynarodowe klasyfikacje: statystyczne chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (ICF);
 • interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych;
 • posługiwać się (elektroniczną) dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej, a także prawa ochrony własności intelektualnej.

Absolwent zna:

 • przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty położnictwa;
 • metody i techniki prowadzenia badań naukowych;
 • zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej.

Absolwent potrafi:

 • krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych w zakresie położnictwa;
 • przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziem badawczym.Zasady rekrutacji

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydaci z maturą zagraniczną – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych polskiemu świadectwu dojrzałości, określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci cudzoziemcy aplikujący na studia w języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2.


Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) International Baccalaureate lub matury europejskiej (EB) European Baccalaureate – wymagane posiadanie wyników z jednego z następujących przedmiotów:

 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Zasady przeliczania ocen z matury IB i matury EB określa szczegółowo załącznik nr 3 do uchwały Senatu KUL w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024.

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 rokiem!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 • język polski (50% wyniku końcowego)
 • matematyka, lub biologia, lub chemia, lub fizyka – do wyboru (50 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Sposób przeliczania wyników maturalnych dostępny TUTAJ!