KUL Logo

(PL)  

(PL) Administracja w Stalowej Woli

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • podjęcia pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej, skarbowej)
 • podjęcie pracy w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami, pełnienie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej
 • samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PROGRAM STUDIÓW


Praktyki i staże

Praktyki obowiązkowe:

 • praktyki zawodowe: 160 godzin – zaliczone na V semestrze studiów (praktyki można odbyć w urzędach administracji publicznej, w organizacjach społecznych, u przedsiębiorców)

Praktyki nadobowiązkowe:

 • oferta dostępna w Biurze Karier KUL – zgodnie z własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebą rynku pracy
 • możliwość udziału w programie międzynarodowej wymiany i odbycia części studiów za granicą w ramach programu ERASMUS
 • możliwość działalności prospołecznej w ramach wolontariatu i działalności studenckiej w ramach Samorządu Studentów, Koła Naukowego Studentów Administracji

Staże

 • studenci mają możliwość udziału w stażach w ramach projektu  w ramach projektu “Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II“.Kompetencje zdobywane w trakcie studiów

 • umiejętność sporządzania pism procesowych, przygotowywania umów, wypełniania formularzy w postępowaniach rejestracyjnych przedsiębiorców,
 • umiejętności komunikowania się z udziałem specjalistycznej terminologii prawnej, w szczególności w zakresie prawa administracyjnego
 • znajomość problematyki poszczególnych dziedzin prawa
 • przygotowanie do pracy w urzędach administracji publicznej, u przedsiębiorców, w organizacjach społecznych
 • umiejętność wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach urzędniczych

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej
 • umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentowania, panowania nad stresem i emocjami podczas wystąpień publicznych

 • przygotowanie do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą
 • znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży
 • znajomość podstaw ekonomii i zarządzania strategicznego

 • obsługa prawniczych baz danych (np. LEX i Legalis)
 • umiejętność wyszukiwania w Internecie informacji i ich selekcji
 • podstawy obsługi pakietów biurowych

 • przygotowanie do podejmowania naukowych prac badawczych
 • przygotowanie do formułowania problemów badawczych, dobierania źródeł informacji
 • przygotowanie do dokonywania oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji
 • przygotowanie do dobierania właściwych metod i narzędzi badań

Zasady rekrutacji

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia, lub geografia, lub biologia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik
b) język polski (25% wyniku końcowego)
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego)

“Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!

Wynik wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wybierają dowolną skalę!

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28.