KUL Logo

(PL)  

(PL) Zarządzanie infrastrukturą wiejską i modernizacja rolnictwa w Filii KUL w Stalowej Woli

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ZAREJESTRUJ SIĘ


CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Ważną część programu studiów stanowią zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz nowych kierunków w produkcji rolniczej, jak uproszczenia uprawy, rośliny energetyczne, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo precyzyjne.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) kierunków innych niż rolnictwo,
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.


Studia podyplomowe w zakresie zarządzania infrastrukturą wiejską i modernizacji rolnictwa w Filii KUL
w Stalowej Woli są prowadzone w 100% ONLINE

Wykłady:

 1. Podstawy prawa i prawa rolnego
 2. Rachunkowość rolnicza
 3. Rynki rolne w Polsce i UE
 4. Integrowana ochrona roślin
 5. Restrukturyzacja, modernizacja i fundusze UE dla obszarów wiejskich
 6. Agrobiznes i rozwój obszarów wiejskich

Ćwiczenia:

 1. Podstawy gleboznawstwa rolniczego
 2. Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt
 3. Technologia produkcji roślinnej
 4. Marketing artykułów rolnych
 5. Agroturystyka z ekologią
 6. Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem


dr Artur Lis, doktor nauk prawnych oraz doktor historii; specjalizuje się w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Leszek Ćwikła/KUL

dr hab. Dominik Tyrawa/KUL

dr Artur Lis/KUL

mgr inż. Piotr Lipiński/Ośrodek Doradztwa Rolniczego

mgr Małgorzata Borys/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mgr Edyta Rębiś/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mgr Anna Kaptur/Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE:

 • Słuchacz posiada wiedzę z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej UE.
 • Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich.
 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej.
 • Rozpoznaje i klasyfikuje podstawowe patogeny, szkodniki i chwasty, opisuje i ocenia szkodliwość ich występowania w uprawach rolniczych oraz wybiera i planuje sposoby regulacji ich występowania.
 • Opisuje i planuje zastosowanie oraz ocenia efekt stosowania podstawowych metod, techniki technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa.
 • Rozpoznaje rodzaje i poziom porażenia roślin patogenami i zachwaszczenia łanu oraz projektuje właściwe sposoby zwalczania patogenów, szkodników i chwastów.
 • Opisuje i projektuje sposoby optymalizacji warunków produkcji roślinnej wykorzystując znajomość metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów oraz potencjału środowiska w celu maksymalizacji wielkości i jakości plonu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Potrafi zdobywać i gromadzić wiedzę z różnych źródeł, analizować informacje i wnioskować oraz stale poszerzać zdobytą wiedzę w procesie samokształcenia.
 • Wykorzystuje mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej dla potrzeb rozwoju gospodarstw rolnych
  i obszarów wiejskich.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI:

 • Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia zawodowego przez całe życie.
 • Potrafi pracować indywidualnie i w grupie, przyjmując w niej różne role, zmierzając do osiągnięcia założonego celu.
 • Jest zdolny określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do siebie i pracowników instytucji.

INFORMATYCZNE:

 • Umie pozyskiwać oraz przetwarzać dane i informacje stosując technologie informatyczne.
 • Posiada zdolność podejmowania decyzji z zastosowaniem informatycznych systemów wspomagania.
 • Klasyfikuje i stosuje podstawowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie.

INNE:

 • Stosuje i ocenia przydatność podstawowych technik i technologii oraz metod matematycznych i statystycznych w celu gromadzenia, przetwarzania i analizy danych eksperymentalnych.
 • Projektuje i wykonuje pod nadzorem zadania badawcze.

Studia nadają kwalifikacje rolnicze (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. 2012 r. poz. 109).
Absolwent potrafi odpowiedzieć na potrzeby konkurencyjnej gospodarki i aktualne tendencje w wielofunkcyjnym i zrównoważonym rozwoju sektora agrobiogospodarki. Potrafi również aplikować o pomoc finansową z programów UE.


Opłata za semestr: 1500 zł | Ilość semestrów: 2

Limit miejsc: 20

Istnieje możliwość płatności w ratach – max. 3 raty za każdy semestr.

Opłatę za semestr lub pierwszą ratę należy uiścić w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie łącznie warunków:

1. ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich; w przypadku studentów V roku zaświadczenie o zaliczeniu IV roku studiów i zdobytych punktach ECTS

2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym -> Zarejestruj się (decyduje kolejność zgłoszeń).

ZASADY REKRUTACJI